Region Skånes Brysselkontor
Nyhetsbrev #4

Region Skåne - Region Skånes Brysselkontor
Nyhetsbrev #4  april 2023
Läs på webben

Bild: Handslag framför en EU-flagga. Källa: EU-parlamentets presservice.

Europadagen 9 maj står för dörren

Den 9 maj firas Europadagen runtom i Europa, så även i Sverige och i Skåne. Region Skåne uppmärksammar dagen genom ett webbinarium där bland annat Regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke deltar. Men även på andra platser runtom i Skåne uppmärksammas dagen, till exempel i Kristianstad där bland annat Sveriges EU-ordförandeskap kommer att diskuteras.

Men, varför en Europadag? Jo, vi firar freden och sammanhållningen i Europa. Den 9 maj är årsdagen då Schumandeklarationen presenterades av den dåvarande franska utrikesministern, Robert Schuman. Deklarationen, som föreslog ett nytt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart, kom till fem år efter slutet av andra världskriget i en tid då länderna fortfarande kämpade med återuppbyggnaden. Sett utifrån den situation som råder idag med Rysslands krig mot Ukraina, känns det angeläget att kontinuerligt lära sig av historien.

Det svenska ordförandeskapet har passerat halvtid, ett nytt regionalt konkurrenskraftsindex har presenterats och Europaparlamentet har röstat igenom ytterligare några lagstiftningsärenden i det så kallade Fit for 55-paketet. Om detta och mycket mer kan ni läsa i månadens nyhetsbrev.
 
Trevlig läsning!
 
Maria Korner Westin, enhetschef Externa relationer och stöd 
Michael Johnsson, Director Region Skånes Brysselkontor   

Innehållsförteckning

 • Allmänt
  • Halvtid för det svenska ordförandeskapet
  • Regionalt konkurrenskraftsindex – Sydsverige i topp 30! 
  • Halvtidsutvärdering för RRF
  • Kommissionen uppdaterar vägledande dokument för den gröna omställningen 
 • Miljö
  • Parlamentet röstar om lagförslag för att nå klimatmålen för 2030  
  • EU Soil Mission manifest lanserat
  • Helsingborg Stad på Interreg Circ-NSR avslutningsevent i Bryssel
 • Digitalisering
  • Nya arbetsprogram för Digitala Europaprogrammet
  • Preliminär överenskommelse om European Chips Act
 • Forskning och innovation 
  • Regional Innovation Valleys – utlysning öppen!
  • Höjd budget för Horisont Europa för 2023-24
 • Aktuellt från Brysselkontoret
  • Besök från nätverk av regionala digitaliseringskoordinatorer
  • Virtuellt stödkontor för ansökningar till Horisont Europa 
 • Kalendarium
  • Bryssel Live 28 april
  • Horisont Europa och Life Science och Hälsa – Vad finns det för möjligheter för mig och min organisation? 

Allmänt

Bild: Sveriges flagga, EU-flaggan och flaggan för Sveriges ordförandeskap i Ministerrådet framför svensk möbeldesign. Källa: Rådets presservice. 

Halvtid för det svenska ordförandeskapet

Det svenska ordförandeskapet i det europeiska rådet har nu passerat halvtid. Den viktigaste frågan har varit att ge stöd till Ukraina och sätta press på Ryssland med hjälp av ett enat EU. Ukraina har fått ekonomiskt, politiskt och militärt stöd medan nya sanktioner har placerats på Ryssland.  

Klimat- och energi har varit ett prioriterat område. Flera gröna lagförslag har nått, eller närmar sig, överenskommelser. Bland annat direktiv om energieffektivisering, infrastruktur för alternativa bränslen, minskning av industriutsläpp och förbrukningsminskning av gas. 

EU:s långsiktiga konkurrenskraft har också legat högt på agendan, och en strategi med fokus på bland annat digitalisering, handel och innovation har lagts fram. Att minska EU:s strategiska beroenden, stärka den inre marknaden och öka investeringar i forskning och kompetensutveckling är några av de slutsatser som dragits. Överenskommelser om gröna obligationer, ekonomiskt tvång och Europaåret för kompetens har nåtts.  

Regionalt konkurrenskraftsindex – Sydsverige i topp 30

EU-kommissionen lanserade nyligen en rapport om regionalt konkurrenskraftsindex för 2022 som mäter konkurrenskraften i och mellan EU:s regioner. Syftet med konkurrenskraftsindexet är att hjälpa EU:s regioner att identifiera styrkor såväl som svagheter för att möjliggöra förbättrad konkurrenskraft i EU som helhet. Indexet är uppdelat i så kallade NUTS 2-regioner, där Skåne-Blekinge återfinns bland de topp 30 mest innovativa regionerna i Europa. Särskilt väl presterar Skåne-Blekinge vad gäller innovation och teknologisk mognadsgrad.

Halvtidsutvärdering för RRF

Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är EU:s främsta instrument för att lindra covid-19-pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser. Kommissionen har nu öppnat upp för samråd inför en halvtidsutvärdering för att bedöma facilitetens utförande. Syftet är att bland annat granska facilitetens effektivitet och relevans för att möta målen i RRF-förordningen. 

Bild: Kommissionärsordförande Ursula von der Leyen under en presskonferens om Next Generation EU och faciliteten för återhämtning och resiliens. Foto: Christophe Licoppe.

Kommissionen uppdaterar vägledande dokument för den gröna omställningen

EU-kommissionen har publicerat uppdaterade vägledningsmallar för att hjälpa EU:s medlemsländer utforma åtgärder inom sina nationella återhämtningsplaner (RRP) i linje med EU:s regler för statligt stöd. De uppdaterade tekniska dokumenten syftar till att hjälpa medlemsländerna utforma åtgärder som bidrar till genomförandet av målen inom den gröna given samt bidrar till ett minskat beroende av ryskt, fossilt bränsle. Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) utgör den största delen av EU:s återhämtningsinstrument Next Generation EU som stödjer investeringar i grön och digital omställning såsom gränsöverskridande och nationella infrastruktur- och energiprojekt. Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna till att lämna in sina reviderade RRPs senast den 30 april 2023.

Miljö

Bild: Parlamentets talman Roberta Metsola och parlamentarikerna David Casa (EPP), Peter Liese (EPP), Mohammed Chahim (S&D) och Esther de Lange (EPP) på presskonferens om översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Foto: Daina le Lardic. 

Parlamentet röstar om lagförslag för att nå klimatmålen för 2030

Den 18 april röstade EU-parlamentet om flera åtgärder inkluderade i "Fit for 55"-paketet som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i EU med 55 % till 2030. De olika åtgärderna innehåller flera lagar för att minska utsläppen, inklusive en reform av systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) och etableringen av ett nytt ETS-system för bränsle som används i vägtransporter och byggnader. Paketet upprättar också en ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) som kräver att importörer av varor som omfattas av ETS betalar en kolprisskillnad, samt en ”Social Climate Fund” för att hjälpa utsatta hushåll och företag som påverkas negativt av den gröna omställningen. Nästa steg är att satsningarna godkänns av ministerrådet varefter de nya skrivningarna träder i kraft 20 dagar därefter.

Bild: Händer som håller jord med en liten växt i. Foto: Aurore Martignoni.

Helsingborg Stad på Interreg Circ-NSR avslutningsevent i Bryssel 

Interreg North Sea Region Circ-NSR samarbetsprojekt för att främja övergången till cirkulär ekonomi avslutades i veckan. Christina Zoric Persson och Åsa Berglund från Helsingborg Stad deltog i avslutningseventet i Bryssel. De talade om två handlingsplaner som implementerats samt två anläggningar. Resursens hus är ett konceptutvecklingsprojekt för att minimera avfall. RecoLab är en anläggning med ett innovativt och unikt system för källsorterat avloppsvatten. På anläggningen finns också ett showroom med syfte att utbilda besökare i återanvändningen av avfall.  

EU Soil Mission manifest lanserat

Den 18 november lanserade Horisont Europa-missionen om jordbruk och mark, EU Soil Mission, ett manifest för att samla intresserade aktörer, underlätta partnerskap och generellt uppmärksamma jordens och markens betydelse för ekosystem och ekonomi. Vid eventet, som samarrangerades av ERRIN och EU-kommissionen, presenterades också ett antal projekt som nyligen startat för att stödja utvecklingen av missionen, samt de aktuella utlysningarna om bland annat Living Labs som stänger den 20 september.

Digitalisering

Bild: En AI-kontrollerad robot-prototyp. Källa: EU-parlamentets presservice. 

Nya arbetsprogram för Digitala Europaprogrammet

Den 24 mars antog kommissionen arbetsprogrammet för perioden 2023–2024 med en budget på 102,2 miljoner euro för projektfinansiering. Projekten måste kunna kategoriseras under tre områden; data och artificiell intelligens, avancerad digital kompetens eller accelerering av optimal användning av teknik. Utlysningarna kommer att publiceras den 11 maj på Funding and Tenders Portal.

Preliminär överenskommelse om European Chips Act

Den 18 april nåddes en preliminär överenskommelse om den europeiska halvledarakten. I den kompromiss som nåtts mellan medlemsländerna och parlamentet förstärker befogenheterna för det som ska komma att kallas Chips Joint Undertaking inom aktens första pelare, och som väntas ansvara för urvalet av kompetenscentrum som en del av dess arbetsprogram. Vidare utvidgas tillämpningsområdet för de anläggningar som har tillverkningskapaciteter för halvledare, så kallade ’first of a kind-faciliteter’, till att även omfatta anläggningar som även tillverkar utrustning som används vid tillverkning av halvledare. Ett nytt målområde kommer att läggas till inom Digitala Europaprogrammet för att stödja kapacitetsuppbyggnad inom halvledarsektorn i tillägg till de medel som kommer att frigöras från Horisont Europa. Överenskommelsen ska nu slutföras och godkännas av rådet och parlamentet innan förordningen kan träda i kraft.

Forskning och innovation

Regional Innovation Valleys – utlysning öppen!  

EU-kommissionen har lanserat en intresseanmälan för regionala innovationsknutpunkter (eng. Regional Innovation Valleys) för att ta itu med Europas samhälleliga utmaningar och stärka dess innovationsekosystem. Knutpunkterna syftar till att identifiera upp till 100 regioner som aktivt strävar mot att förbättra sina forsknings- och innovationsinvesteringar, samarbeta i interregionala innovationsprojekt och främja djupteknologisk innovation över olika EU-territorier. Intresserade regioner kan ansöka fram till den 18 september 2023. Dessutom lanserar kommissionen två utlysningar den 17 maj 2023 inom ramen för ”European Innovation Ecosystems” (EIE) och satsningen på Interregionala innovationsinvesteringar (I3), och anslår totalt 170 miljoner euro för att överbrygga den europeiska innovationsklyftan.

Bild: En knappnål med texten "EU *hjärta* SCIENCE" framför en suddig bakgrund av ett EU-sammanträde. Källa: EU-parlamentets presservice. 

Höjd budget för Horisont Europa för 2023-24

Den 31 mars antog kommissionen ett tillägg för Horisont Europa 2023–2024 i form av en budgethöjning. Pengarna ska gå till två specifika forskningsområden. Det första området är forskning och innovation som stödjer civil säkerhet för samhället. De 50 miljoner euro som allokerats kommer bland annat främja cybersäkerhet, krishantering och bekämpandet av hatretorik. Det andra området är förnybar energi, med en budget på 14 miljoner euro. Satsningar på digitala lösningar för att definiera synergier för förnybar energi kommer att prioriteras. Åtgärderna förväntas gynna forskning om grön vätgas.  

Aktuellt från Brysselkontoret

På gång just nu

Besök från nätverk av regionala digitaliseringskoordinatorer

Den 18-19 april träffades det svenska nätverket för regionala digitaliseringskoordinatorer i Bryssel för att lära sig med om vad som sker kring digitalisering på EU-nivå. Under dagarna genomfördes besök på EU-kommissionens DG Connect med samtal om både policy och finansieringsmöjligheter. Nätverket träffade även finska regionen Tammerfors EU-kontor för att höra mer om deras arbete med att ta fram en regional digitaliseringsstrategi som baseras på EU-kommissionens digitala kompass.

Virtuellt stödkontor för ansökningar till Horisont Europa

Region Skåne erbjuder ett samlat stöd för företag, organisationer och offentliga verksamheter i Skåne som vill öka sina chanser att lyckas med en ansökan till Horisont Europa, EU:s forsknings-och innovationsprogram. Med målet att öka antalet beviljande ansökningar till Horisont Europa kompletterar vi under 2023 med en pilotaktivitet; ett virtuellt projektkontor mer erfarna ansökare i förarsätet. Projektkontoret har ett särskilt fokus på området hälsa (kluster 1) inom pelare 2 i Horisont Europa.

Det virtuella stödkontoret ger löpande stöd till aktörer inom hälsa och life science i själva ansökningsprocessen. Vid 10 tillfällen under våren finns också möjlighet att boka in sig på digital rådgivning. Du möter erfarna ansökningsskrivare från Innovation Skåne som också kan erbjuda administrativt stöd.

Aktuellt från nätverken

Årsmöte i EUREGHA

EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities) håller sitt årsmöte i Linköping den 12–13 juni. I samband med årsmötet arrangerar Region Östergötland, som sitter i EUREGHAs styrelse, studiebesök på Vårdcentrum Finspång och på Linköpings universitetssjukhus Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV.

Kalendarium

APRIL
28

Bryssel Live 28 April

I månadens sändning kommer vi att ägna oss åt EU-kommissionens politiska prioritering Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Vad vill kommissionen nå för mål med den digitala omställningen? Vilka filer och insatser är särskilt aktuella just nu och hur kopplar de satsningar som görs på EU-nivå an till insatser i Skåne?

MAJ
15

Horisont Europa och Life Science och Hälsa – Vad finns det för möjligheter för mig och min organisation?

Vi välkomnar i dig som är verksam inom Life Science och Hälsa och vill förstå mer om möjligheter inom Horisont Europa generellt och vad Region Skåne erbjuder för stöd specifikt.

Du hittar alltid fler seminarier i vår seminarielista som uppdateras veckovis 

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.