Region Skånes Brysselkontor
Nyhetsbrev #4

Region Skåne - Region Skånes Brysselkontor
Nyhetsbrev #4 juni 2024
Läs på webben

Bild: Person som lägger ner sin röstsedel

Val till Europaparlamentet 9 juni – nyttja din möjlighet att påverka! 

Denna vecka väntas ett spännande val till Europaparlamentet, i Sverige går det av stapeln nu på söndag den 9 juni. Du nyttjar väl din röst för att påverka EU:s utveckling framåt? Totalt ska 720 ledamöter väljas från hela EU, vilket på grund av ökad befolkning är något fler än dagens 705 Europaparlamentariker. Sverige behåller sina 21 platser. 

I Bryssel pågår nu debatt och spekulationer om vilka som kan tänkas vara kandidater till de olika toppjobb som blir tillgängliga inom kort i EU:s institutioner. Bland annat ska en ny ordförande för EU-kommissionen utses. Nuvarande ordförande Ursula von der Leyen söker förnyat förtroende och för detta krävs uppbackning från EU:s medlemsländer samt stöd från minst hälften av ledamöterna i Europaparlamentet, dvs 361 stycken. Om von der Leyen inte får tillräckligt stöd går frågan tillbaka till medlemsländerna, som då behöver enas om en ny kandidat.  

Även uppdraget som Europeiska rådets ordförande blir vakant då nuvarande ordförande, Charles Michel, lämnar. Därutöver ska Europaparlamentets olika utskott besättas med nya ordföranden. Alla poster som ska tillsättas kommer vara en del av den förhandling som tar vid när vi har valt våra representanter till Europaparlamentet på söndag. 
 
Vad ska då EU fokusera på under nästkommande mandatperiod? Säkerhet och försvar, ökad konkurrenskraft, energi, migration, globalt engagemang och utvidgning är områden som finns med i EU:s stats- och regeringschefer diskussioner om den strategiska agendan för 2024–2029. Agendan kommer upp för beslut på nästa toppmöte i slutet av juni, då medlemsländerna även ska enas om en kandidat till ordförande för EU-kommissionen.  

Ännu en vårtermin går mot sitt slut, vilket för oss på Brysselkontoret innebär att vi säger hej då till våra fantastiska praktikanter. Denna termin har vi haft glädjen av att ha Rebecka och Hannah hos oss. Vi tackar er för det fina jobb som ni har utfört och önskar er ett stort lycka till i framtiden!  

Ni kan läsa mer om Hannah och Rebeckas erfarenheter under praktikperioden, om valet och mycket annat i detta nyhetsbrev. 
  
Glad sommar!

Maria Korner Westin, enhetschef Externa relationer och stöd    
Michael Johnsson, Director Region Skånes Brysselkontor      

Innehållsförteckning

Allmänt 

  • Maastrichtdebatten
  • På gång inom EU
Miljö och energi
  • Tunga fordon: rådet godkänner skärpta normer för koldioxidutsläpp
  • Kommissionen lägger fram vägledning och rekommendationer för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi för REPowerEU
Digitalisering
  • Rättsakten om gigabitinfrastruktur antagen
Hälsa
  • Hälsounionen - EU:s samlade initiativ för att stärka folkhälsan i Europa
Aktuellt från Brysselkontoret 
  • Miniintervju med Hannah & Rebecka 
Öppna utlysningar 
  • COST Open Call 2024
  • CBE JU 

Allmänt

Bild: Kandidaterna från Maastrichtdebatten

Maastrichtdebatten  

Den 29 april samlades huvudkandidaterna till att bli ny ordförande för kommissionen i Maastricht för att diskutera sina framtidsvisioner kring klimatförändringar, EU:s säkerhets- och försvarspolitik och den europeiska demokratin. Framför en ung publik bestående av personer mellan 16 och 29 år, var totalt åtta huvudkandidater från Europaparlamentets största partier närvarande, förutom från den högerkonservativa politiska partigruppen ECR, som ännu inte enats om en ordförandekandidat. Redan efter debattens första minuter framhävdes de ideologiska splittringarna bland européerna och det stod klart att de tre huvudkandidaterna Ursula von der Leyen från Europeiska folkpartiet (EPP), Bas Eickhout från Europeiska gröna partiet (EGP) och Anders Vistisen från Identitet och demokrati (ID) skulle dominera hela diskussionen. Efter debatten stod Eickhout som den klara favoriten med 44% av rösterna från den unga publiken, därefter följde von der Leyen med 32% av rösterna.  

Bild: Affisch på Europaparlamentsbyggnaden 

På gång inom EU

Två gånger per år publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en rapport om aktuella EU-frågor. Skriften belyser hur EU:s politiska utveckling påverkar svenska kommuner och regioner. I den senaste utgåvan sammanfattar SKR sina ståndpunkter och erfarenheter inom nio områden, inklusive EU-valet, nyligen förhandlade direktiv inom miljö- och klimatområdet, EU:s sammanhållningspolitik, EU:s läkemedelspaket och utbildningsfrågor. Dessa ställningstaganden syftar till att presentera SKR:s perspektiv i en rad EU-relaterade frågor som är av betydelse för kommuner och regioner.  
 
Rapporten kommer att användas i samband med EU-valet 2024 och som en grund för SKR:s påverkansarbete gentemot EU-institutionerna under den kommande mandatperioden för Europaparlamentet och EU-kommissionen (2024–2029).  

Miljö och energi

Bild: Lastbilar

Tunga fordon: rådet godkänner skärpta normer för koldioxidutsläpp

Den 13 maj antog rådet formellt förordningen om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon som ändrar och stärker de befintliga EU-reglerna. Syftet med uppdateringen är att ytterligare minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn och införa nya mål för 2030, 2035 och 2040 samtidigt som innovationen och konkurrenskraften säkerställs och förbättras inom sektorn. Till skillnad mot tidigare kommer nu även mindre lastbilar, stadsbussar, turistbussar och släpvagnar omfattas av utsläppsminskningsmål. 

Bild: Vindkraftverk

Kommissionen lägger fram vägledning och rekommendationer för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi för REPowerEU

Nästan två år efter antagandet av REPowerEU-planen har kommissionen introducerat nya och uppdaterade rekommendationer för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi och minska beroendet av ryska fossila bränslen. Dessa åtgärder syftar till att förbättra tillståndsprocesserna och auktionerna för förnybar energi, vilket avser att gynna den inhemska produktionen av ren energi och stärka EU:s industriella konkurrenskraft. 

De uppdaterade rekommendationerna fokuserar på att förbättra planerings- och tillståndsprocesserna för förnybar energi och relaterad infrastruktur, med betoning på digitalisering, samhällsdeltagande, och användning av mänskliga resurser. Kommissionen har även antagit riktlinjer för att identifiera “accelerationsområden” för förnybar energi, där miljöpåverkan är minimal och utbyggnaden kan ske snabbare. 

Digitalisering

Bild: Animering av gigabitar 

Rättsakten om gigabitinfrastruktur

Den 11 maj trädde rättsakten om gigabitinfrastruktur ikraft vilken ersätter direktivet om minskade bredbandskostnader från 2014. Den nya lagen syftar till att förenkla och påskynda utbyggnaden av höghastighetsnät, exempelvis fiber och 5G, för att uppnå EU:s konnektivitetsmål i den digitala kompassen för 2030. Vidare kommer tillståndsförfaranden för utbyggnad av nät med hög kapacitet att förenklas genom en obligatorisk fölikningsmekanism mellan offentliga myndigheter och telekomoperatörer. 

Hälsa

Bild: Stetoskop och EU-flaggan

Hälsounionen – EU:s samlade initiativ för att stärka folkhälsan i Europa 

Hälsounionen är ett initiativ för att stärka EU-samarbetet inom hälsoområdet och samla de olika insatser som görs på EU-nivå under ett paraply för att tydligare kunna kommunicera kring mål och resultat. Hälsounionen lanserades som reaktion på Covid-pandemin, då många medborgare efterfrågade en bättre samordning mellan EU-länderna. EU-kommissionen har nyligen publicerat ett så kallat meddelande (dvs icke-lagstiftande dokument) om EU:s Hälsounion där de ger en översikt av de åtgärder som hittills vidtagits. Det gäller tex den nya myndigheten för beredskap inför framtida hälsohot (HERA), reformen av EU:s läkemedelslagstiftning som ska stärka tillgången på mediciner, en plan med policy och investeringar för att bekämpa cancer, nya regler för delning av hälsodata för vård och forskning (EHDS), en strategi för att förbättra den psykiska hälsan hos EU:s befolkning, och en hel del annat. 

Aktuellt från Brysselkontoret

Miniintervju med Hannah & Rebecka

Hannah
Hur har din upplevelse varit?  
"Hej allihopa! Nu har det tyvärr blivit dags för oss att ta farväl av Brysselkontoret och därmed vår praktiktermin. Min tid som praktikant här har varit extremt rolig och lärorik. Jag har trivts jättebra med mina kollegor på kontoret och kände mig välkommen från första stund. Att verka i en sån dynamisk bubbla som Bryssel har varit jättespännande och varierande vilket både har återspeglat sig i våra arbetsuppgifter samt alla event som vi fått nöjet att ta del av. Jag har fått uppleva så mycket spännande under denna vår som att besöka alla EU:s toppinstitutioner, lyssnat på några av de största politikerna i EU och rest till platser jag förmodligen aldrig hade besökt annars. Jag tar med mig mycket kunskap och praktiska erfarenheter från Bryssel men framförallt tar jag med mig alla fina relationer och vänner jag har träffat här."

Vad har du lärt dig?  
"Efter denna vår har jag lärt mig så mycket mer om EU och insett att mina kunskaper innan inte var särskilt utbredda. Jag har fått en större förståelse för hur EU fungerar och påverkar länder runtom i Europa och allt samspel som sker mellan de stora besluten. Detta är kunskaper jag tror är svåra att få utan att ha spenderat tid i EU-bubblan och jag är mycket tacksam över att ha fått den möjligheten. Tack vare den ständiga omvärldsbevakning vi har gjort så känner jag mig mycket mer allmänbildad än tidigare samt att jag har fått insikt i vilka policyområden som är viktiga och intressanta för mig personligen. Vår största uppgift under terminen som praktikanter var att arrangera ett eget event där vi ansvarade för allt från början till slut. Detta var en extremt givande erfarenhet som jag planerar att ta med mig inför framtida arbetsliv."

Var det som du förväntade dig?  
"Både ja och nej, men framförallt har terminen varit över förväntan. Jag förväntade mig att jag skulle få sitta och skriva på ett kontor (vilket vi har gjort) men att det skulle bli en sån dynamisk arbetsmiljö där det vissa dagar känts som jag sprungit runt över hela Bryssel på möten och event hade jag inte förväntat mig. Men det har bara varit en positiv överraskning för mig då det faktum att ingen dag har varit den andra lik bara fyllt mig med mer energi och nyfikenhet för det vi fått göra."

Vad ska du göra nu?  
"Först och främst blir det sommarlov (med både sommarjobb och roadtrip i USA)! Därefter väntar jag spänt till 11 juli då jag får mitt antagningsbesked inför höstens studier. Min förhoppning är att bli antagen till mastersprogrammet i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Efter en liten paus i studierna ska det bli jättespännande med en ny stad, nya kunskaper och nya personer (samt komma närmare några av de vänner jag träffat här). Avslutningsvis vill jag tacka Region Skånes Brysselkontor för att jag har fått vara en av era praktikanter under vårterminen, men framförallt vill jag tacka Michael, Ylva och Louise för att ha varit så stöttande handledare och Rebecka för att ha varit den bästa medpraktikanten. Jag kommer minnas vår tid tillsammans med glädje!"
Rebecka
Hur har din upplevelse varit?  
"Hej allihopa! Nu har det blivit dags för oss att säga tack och hej. Tiden som praktikant på Region Skånes Brysselkontor har varit extremt lärorik, men även extremt rolig! Upplevelsen har varit snarlik en utbytestermin i form av det sociala men med addition av att jag även tar med mig massvis med praktiska erfarenheter och lärdomar. Ingen dag har varit den andra lik i den dynamiska miljön som Bryssel utgör och detta har återspeglats i spännande och varierande arbetsuppgifter. Jag tar med mig många nya vänner för resten av livet, fina minnen, underbara utflykter till de kringliggande städerna och länderna, och oförglömliga ögonblick (som att jag sett VDL och massor av EU-toppar hålla tal)."
  
Vad har du lärt dig?  
"Innan jag kom till Bryssel trodde jag att jag hade hyfsade EU-kunskaper, men väl på plats insåg jag väldigt snabbt att det inte riktigt var fallet... Nu kan jag glatt säga att min tid här har gett mig en betydligt bättre förståelse och djupare insikt i EU:s arbete och funktioner, något som jag inte tror hade varit fullt möjligt att uppnå om jag inte varit här på plats. Jag har fått inblick i flera olika policyområden och känner mig generellt mer allmänbildad då arbetet behandlar en bred omvärldsanalys. Den mest givande uppgiften under min praktik var när jag och Hannah självständigt organiserade eventet NGOs in Brussels: Insights for Trainees. Liknande evenemang är en ständig del av Bryssels dynamiska miljö. Efter att tidigare ha deltagit som en del av publiken, fick vi nu möjligheten att arrangera ett eget evenemang från början till slut, vilket jag starkt tror är en värdefull erfarenhet inför framtiden."
  
Var det som du förväntade dig?  
"När det kommer till upplevelsen som helhet, vet jag inte riktigt vad jag förväntade mig. Det enda jag vet är att jag är väldigt nöjd och tacksam – och hade inte velat ha det på ett annat sätt. Däremot så förväntade jag mig att jag skulle lämna Bryssel som flytande på franska. Detta kan i efterhand anses som aningen ambitiöst och jag kan ju erkänna att utfallet inte riktigt blev så… Inte ens nära faktiskt. Nästan alla i min närhet här i Bryssel är skandinaver, vilket har begränsat min kontakt med franskan något. Det positiva med detta är dock att det kommer vara mycket enkelt och naturligt att upprätthålla vänskapen när vi befinner oss närmare geografiskt."  
 
Vad ska du göra nu?  
"Efter en termin som praktikant kommer jag nu ta (ett säkerligen kort) sommarlov, följt av fortsatta studier på Lunds universitet inom deras internationella tvååriga masterprogram i nationalekonomi. Detta blir en fortsättning på det politices kandidatprogram med inriktning på nationalekonomi som jag läst vid samma universitet. Med ny studie-energi känner jag att det ska bli kul att komma tillbaka till föreläsningssalen och fördjupa mina teoretiska kunskaper ytterligare. Jag vill avsluta med ett stort tack till Brysselkontoret för ett varmt välkomnande, denna möjlighet kommer jag att ta med mig inför framtiden och alltid minnas med glädje. Tack Michael, Ylva och Louise! Och tack till Hannah som varit den bästa medpraktikanten."  

Öppna utlysningar

COST Open Call 2024
Det finns nu en möjlighet att lämna in förslag till nya aktioner inom det europeiska forskningsnätverksprogrammet COST (European Cooperation in Science and Technology). Aktionerna kan beskrivas som kraftsamlingar inom olika ämnesområden med fokus på gränsöverskridande samarbete och multi- och tvärvetenskaplighet. Deltagare från akademi, SME’s, industri och civilsamhälle har möjlighet att lämna in förslag till nya aktioner fram till den 23 oktober. 
CBE JU
Inom ramen för Horisont Europa har Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) nu öppnat ansökningsomgången för årets utlysningar, med en budget på 213 miljoner euro. Målet med utlysningen är att främja utvecklingen och implementeringen av innovativa samarbeten mellan primärproducenter och biobaserade industrier. Dessutom syftar utlysningen till att stödja genomförandet av EU:s bioekonomistrategi och den uppdaterade industristrategin. Projektförslag kan lämnas in fram till den 18 september 2024.  

Kalendarium

JUNI
11

European Sustainable Energy Week

JUNI
11

European Innovation Ecosystems - Online Informative Session

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.