Program - Arbetsgivardagen i Växjö 23 oktober

Under eftermiddagen finns utöver den gemensamma inledningen och avslutningen fyra olika seminariepass där du väljer det seminarium som passar dig bäst! 

11.15   Registrering öppnar

11.30   Inledning

  • Svenskt Näringslivs regionchef Ulrica Bennesved hälsar välkommen
  • Mattias Dahl nytillträdd vice vd ger en spaning in i framtiden och den kommande avtalsrörelsen. Vilka lärdomar och erfarenheter tar han med sig från att ha haft en stor roll i både hamnkonflikten och SAS-strejken?
12.00   Lunch

12:30-13:10  Seminariepass 1 – välj ett av följande seminarier i din anmälan:
Avtal 20 – en avtalsrörelse för konkurrenskraft
Målen för nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften. Inom kort tar arbetsgivarna inom industrin emot yrkanden från de fackliga parterna och ger samtidigt sina motyrkanden till facken. Det blir startskottet för avtalsförhandlingar under 2020 som berör 2,8 miljoner anställda i 500 avtal i samtliga samhällssektorer.
Vad blir utmaningarna? Hur går processen till?  Vad kan man som arbetsgivare vänta sig?
Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv


Konkurrens på (o)lika villkor
Det offentliga ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Därför finns reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS-reglerna) infördes. Hur fungerar reglerna, vilka typer av (kommunala) verksamheter är det som vanligtvis blivit föremål för prövning, vilka ärenden som Konkurrensverket hittills har tagit till domstol och utfallet där. Vad kan man som privat näringsidkare tänka på när man upplever ojuste säljverksamhet och konkurrens från det offentliga.
Stefan Sagebro, har tidigare arbetat på Näringsdepartementet i 8 år med konkurrens- och statsstödsfrågor, dessförinnan på Konkurrensverket i samband med att reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS-reglerna) infördes.
Stefan Sagebro, arbetar på Företagsjuridiska avdelningen Svenskt Näringsliv
13:15-13:55  Seminariepass 2 – välj ett av följande seminarier i din anmälan:
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
Som chef ställs man ofta inför frågor som rör arbetsmiljön, både den fysiska men också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under passet kommer vi gå igenom det övergripande chefsansvaret utifrån arbetsmiljölagen och några av de föreskrifter som har betydelse i den dagliga verksamheten.
Louise Dominique, företagsrådgivare Teknikföretagen


Behöver din verksamhet ställa om? Öka eller minska för att möta framtiden?
Företag ställer om och kompetensväxlar, branscher strukturomvandlas och globaliseringen flyttar jobb över världen. Vid omställning i företag kan TRR Trygghetsrådet stötta dig som arbetsgivare med rådgivning och kompetensutveckling. Och behöver man rekrytera kan TRR även där vara till hjälp. Nu får ni svar på hur de kan vara ett stöd för såväl arbetsgivare som för uppsagd personal. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som äger TRR, vars tjänster ingår som en slags försäkringslösning för medlemsföretagen.
Magnus Gustafsson, regionchef Trygghetsrådet

14:00-14:30   Mingel & fika

14:30-15:10  Seminariepass 3 – välj ett av följande seminarier när du anmäler dig:
Medbestämmandelagen - Exempel på vad som är en viktigare förändring enligt lagstiftningen?
MBL innehåller regler för arbetstagarnas medinflytande på arbetsplatsen i viktiga frågor för de anställda och för verksamheten. En arbetsgivare är skyldig att förhandla med arbetstagarparten innan beslut om viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena. En arbetsgivare ska också löpande informera om verksamhetens utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken.
Carina Hermansson, rådgivare och förhandlare Innovations och Kemindustrierna


Så kan näringslivet och handeln bidra till en hållbar värld utan att skämmas
Idag är begreppet hållbarhet något som alla måste förhålla sig till och att världen står inför stora utmaningar råder det stor enighet om. Samtidigt är ofta känslor inblandade och vilka de konkreta lösningarna är svåröverblickbara. Från det svenska näringslivet finns dock en övertygelse om att såväl- miljö- som klimatutmaningar kan lösas med hjälpa av konkurrenskraftiga företag som skapar nya och cirkulära affärsmodeller. Under seminariet kommer Svensk Handel att presentera några exempel på detta och ge sin syn på vad en hållbar handel är.
Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert, ansvarig hållbarhet Svensk Handel
15:15-16:00  Seminariepass 4 – välj ett av följande seminarier när du anmäler dig:
Sjuk- och rehabprocessen
En enkel översikt av inblandade aktörers olika roller och regelverk för en bättre hantering av sjukskrivningar utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv.
Sven Grahn, förhandlare Transportföretagen
Jenny Bild, s
amverkansansvarig Försäkringskassan


Hur attraherar vi unga till våra företag?
Har alla ungdomar svårt att passa tider? Är alla ungdomar beroende av sin mobiltelefon? Att vara ny i arbetslivet är inte alltid en helt enkel sak. Distansen mellan unga, skolan och företagen kan kännas stor. Kanske har tröskeln till första jobbet aldrig varit högre än idag. Kanske har inte heller utmaningarna med att hitta rätt person till rätt plats varit större än nu.
 
Men med rätt verktyg och engagemang finns det sätt att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga. Och rätt hanterat finns stora möjligheter att skapa förutsättningar för att företagens kompetensförsörjning ska fungera bättre. Genom bättre samverkan mellan skola och näringslivet och genom en ökad förståelse för dagens ungdomsgeneration kan ett företag underlätta rekryteringen av ny personal.
Johan Olsson, utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv
Sara Almkvist, regionchef Ung Företagsamhet 

16.15 Avslutning

T a l a r e

Ulrica Bennesved
Svenskt Näringsliv

Mattias Dahl
Svenskt Näringsliv

Stefan Sagebro
Svenskt Näringsliv

Louise Dominique
Teknikföretagen
 

Magnus Gustafsson
Trygghetsrådet
 

Carina Hermansson
Innovations- och kemiföretagen

Magnus Nikkarinen
Svensk Handel

Sven Grahn
Transportföretagen

Jenny Bild
Försäkringskassan

Johan Olsson
Svenskt Näringsliv

Sara Almkvist
Ung Företagsamhet