SKJEMA FOR HØRINGSINNSPILL

Kriteriesett for næringsmiddelindustri

Vi ønsker dine høringsinnspill velkommen!
 

Kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
E-post*
Firma
Rolle/stilling (valgfritt):
Har du en av følgende roller/stilling?:


 
Bekreft om du har mottatt / lest / innspill til høringsforslaget:
 
 

Innspill

Slik gir du innspill:

  • Fullt høringsforslag finner du her. Kun kriterietekstene fremkommer under.
  • Skriv/kommenter i tekstboksen under det aktuelle kriteriet du har innspill til.
    • Du kan f.eks. gi forslag til: nye kriterier, endringer av kriterieformuleringer, fjerning av enkeltkriterier, nye miljøtips til Miljøfyrtårns idébank, nye relevante indikatorer til den årlige klima- og miljørapporten og andre innspill.  
  • Du trenger ikke skrive/kommentere i alle boksene, men kun der du ha innspill.
  • Ønsker du å gi en mer overordnet/generell tilbakemelding, oppgir du det i den nederste boksen.
  • Trykk på "Send" når du er ferdig og klar til å sende inn innspillene.
  • Du vil få en e-postbekreftelse med høringsinnspillene du har oppgitt etter skjemaet er sendt.
  • Kontakt kari.hegtun@miljofyrtarn om du har spørsmål.
AVFALL OG OMBRUK: Kriterium 1
Virksomheten skal (1) ha et system for å måle matsvinn, (2) sette seg mål for reduksjon av matsvinn og (3) beskrive hvilke tiltak som er gjennomført for å redusere matsvinnet.
AVFALL OG OMBRUK: Kriterium 2
Virksomheten skal identifisere restprodukter fra produksjonen som ikke er matsvinn og vurdere (1) om mengden kan reduseres og (2) om det finnes alternative bruksområder for restproduktene for å unngå at det blir restavfall. Alternative mottakere skal kontaktes og vurderes aktivt.
AVFALL OG OMBRUK: Kriterium 3
Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for optimalisering av emballasje.
ENERGI: Kriterium 1
Virksomheten skal ha rutiner for optimalisering av energiforbruket til produksjon. Eventuell overskuddsvarme fra produksjon skal utnyttes hvis mulig.
VANN: Kriterium 1
Vannforbruket skal måles månedlig eller oftere. Det skal også beskrives hvilke tiltak som gjøres for å redusere forbruket.
INNKJØP: Kriterium 1
Virksomheten skal ha en plan for kartlegging av miljøbelastningen til sine produkter og råvarer. Basert på kartleggingen skal virksomheten aktivt søke etter, og supplere eller erstatte produkter og råvarer med tilsvarende produkter/råvarer som har mindre negativ miljøbelastning.
INNKJØP: Kriterium 2
Virksomheten skal ha en plan for kartlegging av sosial bærekraft i oppstrøms verdikjede. Basert på kartleggingen skal virksomheten iverksette tiltak for økt sosial bærekraft i verdikjeden.
INNKJØP: Kriterium 3
Virksomheten skal ha oversikt over sitt kjemikalieforbruk og kjemikaliebruken skal dokumenteres regelmessig (minst årlig). Bruken av miljø- eller helsefarlige kjemikalier skal reduseres mest mulig. Alle kjemikalier/produkter skal være vurdert iht. substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a.
TRANSPORT: Kriterium 1
Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for optimalisering av varetransport.
ARBEIDSMILJØ: Kriterium 1
Virksomheten skal ha rutiner for måling og kontroll av de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene som for eksempel støy, vibrasjoner, støv, kjemikalier, gass, og røyk.
ARBEIDSMILJØ: Kriterium 2
Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §13-1. Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent i henhold til FOR-2011-12-06-1360, Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger), kap.2.
ARBEIDSMILJØ: Kriterium 3
Virksomheten skal ha innført arbeidsrullering eller en annen form for organisering som sikrer at arbeidsoppgavene blir så varierte som mulig. De ansatte skal kunne medvirke til hvordan arbeidet organiseres.
ARBEIDSMILJØ: Kriterium 4
Virksomheten skal informere Miljøfyrtårn ved alvorlige avvik fra offentlig tilsynsmyndighet som er relatert til arbeidsmiljø og/eller ytre miljø. Rapport fra tilsynsmyndighet skal dokumenteres.
INDIKATORER (bransjespesifikke)
Matsvinn, Total produksjon, Vannforbruk, Forbruk av kjemikalier per år, Antall økologiske produkter til videresalg, Antall fairtrade-produkter til videresalg, Antall produkter med annen tredjeparts miljømerking til videresalg, Totalt antall produkter til videresalg, Andel økologiske råstoffer brukt i produksjonen
Overordnet/generell tilbakemelding:
Jeg godtar at Miljøfyrtårn kan kontakte meg i forbindelse med mitt høringsinnspill.