SDV, Skånes digitala vårdsystem
Utrullning hos privata vårdgivare
Webbversion

Du får det här mejlet från SDV-programmet i Region Skåne, i din roll som verksamhetschef hos en privat vårdgivare med avtal med Region Skåne, för att du ska kunna börja förbereda din verksamhet inför mottagandet av Skånes digitala vårdsystem, SDV.

Hej!

SDV-programmet har under 2023 skiftat fokus från utveckling till driftsättning och utrullning. Det innebär att vi i programmet har börjat arbeta mer aktivt med utrullningen av SDV. Ni som är privata vårdgivare kommer att påverkas först när ni ingår i en så kallad driftstartsgrupp, cirka 1,5 år före planerad driftstart.

Nyheter om SDV

Ledarforum och nyhetsbrev
Sedan senaste utskick av infobrev har SDV-programmet gjort två sändningar av SDV Ledarforum. Sändningen den 17 november tog bland annat upp ledningens betydelse när vi inför SDV och hur vi kan ge god tillgång till vård medan vi byter system och arbetssätt. Sändningen den 22 september handlade bland annat om invånarupplevelse kopplat till SDV samt acceptanstestning. Båda går att se i efterhand:
SDV Ledarforum 17 november
SDV Ledarforum 22 september

Du kan också ta del av det senaste i SDV-programmet via SDV nyhetsbrev:
Nyhetsbrev

Driftstartsgrupp

Före sommaren hade implementeringsteamet, i SDV Utrullning, ett uppstartsmöte med den första driftstartsgruppen. I denna grupp deltar alla enheter som ingår i utrullning av SDV under våren 2025. Under hösten har arbetet tillsammans med denna grupp fortskridit och de första stegen i förståelsen för förändringarna har tagits. Under våren går arbetet in i nästa fas, där ökad förståelse för förändringarna och arbete enligt en gemensam plan fortsätter.
Merparten av er privata vårdaktörer ingår i utrullningen av SDV under hösten 2025 och kommer efter årsskiftet att påbörja förberedelsearbetet i respektive driftstartsgrupp.

Film om de 5 principerna

Förändringarna med SDV  en introduktion är den första i en rad filmer som kan vara till hjälp i det lokala utrullningsarbetet. Denna beskriver principerna som SDV bygger på:

  • Standardisering
  • Strukturerad dokumentation
  • Ordinationsdriven vårdprocess
  • Realtidsdokumentation
  • Rollstyrda vyer

Utrullningsforum & övrig kommunikation 

Vid sidan av arbetet i de olika driftstartsgrupperna har även information på mer övergripande nivå givits i SDV Utrullningsforum. Detta forum har varit frivilligt för de som deltagit. Under hösten genomfördes en övergripande demo av SDV. Utöver detta har forumet bland annat hanterat områdena; behörigheter, IT och MT, support- och driftstartsstrategi samt förändrings- och lärandestrategin. Om ni önskar ta del av presentationsmaterial från något av dessa tillfällen får ni gärna höra av er.  
Till våren kommer vi som nämnts ovan att lägga mycket fokus på att aktivera och se till att ni mottagare som ingår i utrullningen av SDV hösten 2025 börjar arbeta utifrån den gemensamma planen. Därför kommer Utrullningsforum endast att tillkallas vid behov. Informationsbrev samt vårdområdesspecifik information/forum kommer också att tillhandahållas vid behov.  

God Jul och Gott Nytt År!

SDV Utrullning 
SDV-programmet, Region Skåne

Här får du information om SDV

Kontakt: 
SDV.privat@skane.se (för frågor som särskilt berör privata vårdgivare)
SDV@skane.se (för övergripande frågor om SDV)

Programkontoret för SDV
Region Skåne
Medicon Village, By 205
Tunavägen 24
223 68 Lund

SDV.privat@skane.se