SDV, Skånes digitala vårdsystem
Utrullning hos privata vårdgivare
Webbversion

Du får det här mejlet från SDV-programmet i Region Skåne, i din roll som verksamhetschef alternativt kontaktperson hos en privat vårdgivare med avtal med Region Skåne, för att du ska kunna börja förbereda din verksamhet inför mottagandet av Skånes digitala vårdsystem: SDV.

Hej!

I detta infobrev kan du ta del av ny, generell information från SDV-programmet. Vi ger dig en kort presentation kring informationen samt länkar till hela innehållet. Brevet innehåller även information som är specifik för dig som privat vårdgivare. 

Nyheter om SDV

Utrullningsordning
Nu finns en uppdaterad ordning för var och när SDV ska införas. Efter regional samverkan (21 september) fattade SDV-programmets styrgruppsordförande beslut om ordningen.
Mer information om den uppdaterade utrullningsordningen

Innehåll SDV 1.0
SDV-programmet har gjort en genomgång och uppdatering av vilka funktioner som kommer att finnas med vid första driftsättningen av SDV. Nu pågår färdigställande av alla delar inför test av systemet i sin helhet.
Mer information om första versionen av SDV 

Beslut om patientdata för test av SDV
Regionstyrelsen beslutade den 27 september att godkänna att patientdata görs tillgängliga för test av Skånes digitala vårdsystem. Det är ett viktigt beslut för det fortsatta arbetet med SDV.
Regionstyrelsen godkänner överföring av patientdata för test av SDV

SDV Ledarforum
I SDV Ledarforum den 16 september presenterades status i arbetet med SDV. Dessutom medverkade Caroline Schön, digitaliseringschef Primärvården, och Nasim Bergman Farrokhnia, ordförande i E-hälsoläkarna.
Se SDV Ledarforum

Efter SDV Ledarforum pratade Harald Roos, Ingela Lidén och Nasim Bergman Farrokhnia vidare om digitalisering inom hälso- och sjukvården.
Se samtalet

IT - information

Projekt för testning av ny anslutningsmodell är avslutat. Förvaltningen Digitalisering IT och MT har nu ansvar för att ta beslut om nästa steg. Mer information kommer att skickas ut längre fram.

En ny version av ”Användarnära IT-utrustning för SDV" har publicerats. Listan kommer inom kort kompletteras med ny utrustning och därefter uppdateras löpande.

Du hittar listan på Vårdgivare Skåne, SDV hos privata vårdgivare, under rubriken Dokument.

Mötesforum Privata vårdgivare

Från och med september 2022 har strukturen för dialogforum mellan privata vårdgivare och SDV-programmet ändrats. Antalet deltagare har utökats så att flertalet av vårdområdena inom privat vård inkluderas. Vi har också gjort en uppdelning i två forum.

Det ena forumet tar upp frågor inom IT/MT. Vi för dialog kring frågor gällande exempelvis IT/MT-utrustning, anslutning samt andra tekniska frågor som utrullningen av SDV kommer att medföra.  

Det andra forumet är ett verksamhetsnära forum med dialog om hur utrullningen av SDV kommer att påverka den egna verksamheten. Det kan vara frågor gällande de olika förändringsområdenas påverkan, samt kliniska frågor kopplat till olika specialiteter, men också generella områden som till exempel kassahantering, tidsbokning och klinisk kodning.

Om du önskar mer information eller vill delta i någon av dessa forum, hör gärna av dig till SDV.privat@skane.se.          
  

Vänliga hälsningar, 
SDV Utrullning 
SDV-programmet, Region Skåne 

Här får du information om SDV

Kontakt: 
SDV.privat@skane.se (för frågor som särskilt berör privata vårdgivare)
SDV@skane.se (för övergripande frågor om SDV)

Programkontoret för SDV
Region Skåne
Medicon Village, By 205
Tunavägen 24
223 68 Lund

SDV.privat@skane.se