SDV, Skånes digitala vårdsystem
Utrullning hos privata vårdgivare
Webbversion

Du får det här mejlet från SDV-programmet i Region Skåne, i din roll som verksamhetschef alternativt kontaktperson hos en privat vårdgivare med avtal med Region Skåne, för att du ska kunna börja förbereda din verksamhet inför mottagandet av Skånes digitala vårdsystem, SDV.

Hej!

Sommaren kom fort även i år och det har blivit dags för ett sista utskick av infobrevet innan semesterperioderna. I detta brev kan ni bland annat läsa om aktuell status för arbetet med förändringarna och det samverkansarbete som pågår.

Nyheter om SDV

Ledarforum och nyhetsbrev
Sedan senaste utskick av infobrev har SDV-programmet gjort två sändningar av SDV Ledarforum. Den första sändningen innehöll bland annat visning av demofilm om öppenvårdsarbete. I den andra sändningen får man ta del av presentationen av den nya styrgruppen samt information om samverkansarbetet. Båda sändningarna går bra att ta del av i efterhand i nedan länkar.
SDV Ledarforum 26 maj
SDV Ledarforum 24 mars

Du kan också ta del av det senaste i SDV-programmet via SDV nyhetsbrev. Det senaste utskicket innehöll information om bland annat avstamp för ny fas i arbetet med SDV samt den nya ledningsstrukturen.
Nyhetsbrev

Samverkan av förändringar

Införandet av SDV i Region Skåne kommer innebära att vi i olika grad behöver förändra våra arbetssätt. Material med beskrivningar om förändringarnas påverkan på arbetssätt blev till stor del färdigt under början av våren och kommer att godkännas efter samverkan med fackliga organisationer. Dessa beskrivningar kommer att distribueras som arbetsmaterial till de som deltar i utrullningsforum och i forum för respektive driftstart med start från hösten 2023.

Verksamhetsnära forum och IT/MT-forum

Under våren har vi fortsatt hålla våra månadsvisa forum, ett med fokus på verksamhetsnära frågor och ett med IT/MT- fokus. Nedan följer en kort sammanfattning av vilka områden som har diskuterats i respektive forum. Om du önskar ytterligare fördjupad information om diskussionerna av de olika områdena så kan du höra av dig till oss på sdv.privat@skane.se.

SDV Verksamhetsnära forum:

  • Harald Roos presenterade hur SDV-programmet styrs och att det är ett är ett verksamhetsstyrt program.
  • Funktionaliteterna i tidboken i SDV presenterades.
  • Presentation och information om den detaljerade utrullningsordning för våren 2025.
  • En nulägesrapport om hur långt arbetet med migrering (migrering=överföring av data från nuvarande system till SDV) kommit och vilka faktorer som påverkar om en maskinell migrering av data är möjlig. Målsättningen är att så lite som möjligt ska migreras manuellt, samtidigt som patientsäkerhetsriskerna behöver beaktas.
  • Information ges om hur behörigheter kommer att påverka tillgång i SDV. Uppgifter i Skånekatalogen kommer att få en allt större och mer central roll, och privata vårdgivare har ett ansvar att själva hantera sina personposter.
  • Implementeringsteamet presenterade sig och sitt uppdrag. Teamet informerade om att SDV-programmet under våren gått från utveckling till utrullning, där det nya Utrullningsforumet kommer vara den fortsatta samarbetsytan för att komma vidare med arbetet med utrullningen till privata vårdgivare.
SDV IT/MT-forum:
  • Uppföljning av SD-WAN-testerna, ”POC”, hade hög prioritet.
  • Emma Lundell presenterade status för MT-utrustning och SDV-integrationer.
  • Löpande uppdateringar kring validerad kringutrustning.
  • Information om kommande utskriftslösning för hantering av pullprintskrivare.
Båda dessa forum har nu avslutats och ersätts av andra forum.

Utrullning

Arbetsgrupp första driftstart
Första utrullning av SDV kommer att ske under våren 2025. Även om detta ligger långt fram i tid så behöver aktuella enheter påbörja planeringen av införandet. Under våren har specifika möten med de enheter som ingår i utrullningen under våren 2025 startats.

Deltagarna har fått ta del av presentationer som ger en inblick i vilka steg utrullningen kommer att innehålla och tidplan för denna. De har även fått råd kring förberedande arbete som kan påbörjas redan nu. Till hösten kommer arbetsgruppen börja arbeta mer aktivt med planeringen som införandet av SDV innebär.

Utrullningsforum
För drygt en månad sedan fick ni alla ett utskick med erbjudande om att delta i ett Utrullningsforum. Intresset har varit stort, vilket är glädjande. Det första mötet hölls den 15 juni och deltagarna fick i detta uppstartsmöte ta del av planeringen för dessa forum. Om intresse finns att delta så går det bra att ta kontakt med oss via sdv.privat@skane.se.

IT- och MT - information

Region Skåne har under våren tagit beslut om utrullning av den nya anslutningsmodellen Cisco SD-WAN. Vidare kommunikation om denna utrullning kommer att ske från förvaltning Digitalisering IT och MT.

Det pågår även ett arbete i regionen med den nya Citrixplattformen (VDI / Citrixmiljön). Enligt rapporter fortlöper arbetet enligt plan och även här kommer kommunikationen fortsättningsvis att ske från Digitalisering IT och MT.

För ultraljudsundersökningar inom obstetrik, är det syngoDynamics från Siemens som kommer att användas för bildhantering/rapportering i SDV.

Dokumentet ”Användarnära IT-utrustning för SDV” på Vårdgivare Skåne uppdateras löpande och vi uppmanar er att hålla er uppdaterade.

Trevlig sommar!
SDV Utrullning 
SDV-programmet, Region Skåne 

Här får du information om SDV

Kontakt: 
SDV.privat@skane.se (för frågor som särskilt berör privata vårdgivare)
SDV@skane.se (för övergripande frågor om SDV)

Programkontoret för SDV
Region Skåne
Medicon Village, By 205
Tunavägen 24
223 68 Lund

SDV.privat@skane.se