Inspirationsdag; Kommunikation och digitalt stöd i vardagen inom verksamhetsområde funktionshinder/socialpsykiatriVälkomna till en inspirationsdag på temat ”Kommunikation och digitalt stöd inom verksamhetsområde funktionshinder/socialpsykiatri”

Tid och plats: 22 januari 2020 på Quality Hotel i Vänersborg.


Fokus för dagen är ökad delaktighet och självständighet för personer med olika former av funktionsnedsättning. Dagen syftar till att få ökad kunskap om värdet av att arbeta med kommunikation och digitalt stöd som en integrerad del i stödet som helhet. Vår tanke är också att ge er olika praktiska exempel, tips och inspiration på hur ni kan använda telefoner, surfplatta och olika appar i ert dagliga arbete. Bland annat finns ett pass som tar upp hur man kan använda surfplatta och appen Book Creator samt ett pass där vi gemensamt testar appen Active Quiz med att gå en tipspromenad i grupp.

Tillgänglighet
För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

Program för dagen:
Från 08.30 serveras kaffe/te och smörgås.

09.00 - 09.05
Maria Klamas, Johanna Hedberg Hecktor och Vigdis Sagranden hälsar välkomna.

09.05 - 09.45
Digitalt stöd i ett sammanhang.
Johanna Hedberg Hecktor, Anette Kronlid och Johanna Nyman, Trollhättans stad

09.45 - 10.30
Fjärrkommunikation för personer med funktionsnedsättning
Margret Buchholz, DART

10.30 - 10.45 PAUS

10.45 - 11.30
Digital teknik skapar bättre förutsättningar för delaktighet och självbestämmande
Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för delaktighet

11.30 - 12.00
Digitalt stöd för delaktighet - en studie om ungas användning av digital teknik inom ramen för kommunernas LSS verksamheter
Elisabet Björquist, Högskolan Väst

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00
Hur kan digitala böcker användas för att främja delaktighet och självständighet?
Frida Lundqvist och Camilla Hogebrandt, Tanums kommun

14.00 - 14.30
Vardagsappar och digital teknik i boendestöd
Ida Ödlund, Madeleine Fredholm, Kristina Hjert och Anna-Karin Hörnmark, Trollhättans stad

14.30 - 15.00 FIKA

15.00 - 15.30
Hur kan vi bidra till att internet blir en plats för ökad delaktighet?
Emma Sorbring, Barn och ungdomsvetenskap Högskolan Väst.

15.30 - 16.30
"Hur kan appen Active Quiz motivera brukare till daglig fysisk aktivitet? Föredrag med inkluderad Promenad"
Linus Lundberg, Trilo-appar och Daniel Sinders, Vänersborgs kommun.

Presentation av föreläsare, se nedan.
 
Att tänka på inför konferensen:
När det gäller Frida och Camillas pass, där de fokuserar på surfplatta och appen Book Creator så behöver ni, som vill följa med och testa direkt i appen på plats under föreläsningen, köpa och ladda ner appen (50 kr - finns endast på Appstore). Tyvärr kommer vi inte att kunna ge individuell teknisk support under föreläsningen.
Under Linus pass kommer vi alla tillsammans testa appen ”Active Quiz” och gå en tipspromenad ihop. Ni behöver ha laddat ner appen innan konferensen. Den är kostnadsfri att ladda ner.  Det krävs dock att ni har GPS-funktion på er telefon för att appen ska fungera som den ska.

Målgrupp:
Inspirationsdagen riktas till dig som jobbar inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri såsom stödassistenter, boendestödjare, stödpedagoger, personliga assistenter, verksamhetspedagoger, chefer, politiker med flera. Givetvis är personal från andra verksamhetsområden också välkomna att delta. Observera då att de exempel som kommer att tas upp är hämtade från funktionshinder/socialpsykiatri men i mångt och mycket kan översättas och användas inom såväl IFO som vård och omsorg.
 
Datum:
22 januari 2020.
 
Var:
Quality Hotel, Vänersborg
 
Antal platser:
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 
Kostnad:
Kostnaden är 500 kronor/deltagare för anställda i Fyrbodals 14 medlemskommuner plus Lilla Edet och inkluderar, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. För deltagare utanför Fyrbodals kommuner är kostnaden 700 kronor/deltagare.
Anmälan är bindande dock inte personbunden.
 
Mer information om dagen:
Frågor besvaras av Maria Klamas 0522 - 440831
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan senast 1 januari. Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn gäller.
 


Klicka här för ANMÄLAN

Presentation av föreläsare:
Annette Kronlid och Johanna Nyman

På grund av dubbelbokning kan inte Anette och Johanna rent fysiskt delta på vår inspirationsdag. De har därför spelat in filmer åt oss för att berätta om sin programpunkt och Johanna Hedberg Hector kommer att hålla ihop presentationen och knyta samman filmerna med Trollhättans arbete och syftet med vår inspirationsdag.
Anette och Johanna arbetar som verksamhetsutvecklare välfärdsteknik i Trollhättans stad. De kommer att starta upp dagen och ge oss en grund till varför vi samlats här idag. De kommer att lyfta kommunikation, AKK och digitalt stöd kopplat till medborgarskap och mänskliga rättigheter och hur välfärdsteknik ska kopplas till ökad delaktighet och självständighet. Anette och Johanna kommer att ge exempel på hur vi ska jobba för att det digitala stödet ska bli en naturlig del av det totala stödet, allt utifrån individens behov. De kommer också att ge en bild av hur Trollhättans stad valt att arbeta när det gäller välfärdsteknik.


Margret Buchholz

Från DART kommer Margret Buchholz. Hennes föreläsning kommer att handla om fjärrkommunikation för personer med funktionsnedsättning. Idag bygger mycket av vår kommunikation på att vi har kontakt med hjälp av smarta telefoner, plattor och datorer via sms, e-post och olika digitala plattformar, s.k. fjärrkommunikation. Alla i vårt samhälle har inte tillgång till detta sätt att kommunicera. Margret kommer att berätta om sin avhandling som handlar om hur tillgången till fjärrkommunikation ser ut för personer med funktionsnedsättning som påverkar kommunikation och kognition. Hur fungerar det? Varför är det viktigt? Vad behöver göras för att det ska fungera bra? Margret är Leg arbetsterapeut, Specialist i arbetsterapi och överarbetsterapeut och Medicine doktor. Hennes avhandling kan du ladda ner kostnadsfritt https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57718

Mille Salomaa Lindström

Mille Salomaa Lindström arbetar som utredare på Myndigheten för delaktighet (MFD). Myndigheten för delaktighet arbetar med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Mille kommer att presentera MFD:s syn på hur digital teknik kan bidra till att alla, oavsett funktionsförmåga, kan bli mer delaktiga i samhället. Du, som åhörare kommer att få en bredare kunskap och en ökad förståelse för varför det offentliga behöver arbeta med digital teknik och vilka mervärden som digitaliseringen kan ge den enskilde. Vill du läsa mer om MFD så kan du följa länken Myndigheten för delaktighets webb

Elisabet Björquist

Elisabet är lektor i barn- och ungdomsvetenskap på Högskolan Väst. I sin föreläsning kommer hon att lyfta fram vikten av att möjliggöra delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning, med fokus på digital teknik. Hon kommer också berätta om resultat från en studie hon genomfört tillsammans med några kollegor. Studien hade som syfte att, undersöka om och hur stödjande miljöer för IKT-användning etableras och skapas inom LSS-verksamheter och på vilket sätt som tillgänglighet och delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning främjas. Vill du kan du läsa mer om detta via denna länk https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/valfardsteknik-for-unga-med-funktionshinder/

Frida Lundqvist och Camilla Hogebrandt

Frida Lundqvist arbetar som utvecklare och Camilla Hogebrandt arbetar som socialpedagog i Tanums Kommun. De kommer att berätta om hur man i Tanums kommun använder digitala böcker för att ge individanpassat stöd till personer med LSS-insatser. De kommer att ge tips och inspiration för hur man tillsammans med brukaren kan jobba utifrån dennes behov och mål för att främja delaktighet och självständighet. Frida och Camilla kommer att visa exempel på digitala böcker och några av grundfunktionerna i appen Book Creator (som är en av de appar som finns för att skapa digitala böcker).

Ida Ödlund, Madeleine Fredholm, Kristina Hjert

Från Trollhättan kommer verksamhetspedagogerna Ida och Madeleine samt Kristina boendestödjare att berätta om hur boendestödet har utvecklat sitt stöd i vardagen genom digital teknik. 2017 var boendestödet i Trollhättan med i ett Projekt - Välfärdsteknik med syfte att ge ökad självständighet och delaktighet för den enskilde. Boendestöd prioriterade teknikstöd som kunde komplettera/ersätta muntligt påminnelsestöd i vissa situationer.
Efter projektet har arbetet med digitalt stöd fortskridit och utvecklats. Idag använder boendestödet digitalt teknik som komplement i många delar av boendestödets insatser. Här kan du läsa mer om när de fick pris som ”Årets verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik” https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv-omsorg-och-hjalp/boendestod-tilldelades-ny-utmarkelse/ Ni kan också följa dem på Instagram https://www.instagram.com/socialpsykiatrinthn/


Emma Sorbring

Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst. Med utgångspunkt i projektet Delaktighet på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet kommer hennes föreläsning att fokusera på ungdomars, föräldrars och professionellas syn på delaktighet på internet samt hur strategier för positivt risktagande kan bidra till en ökad men också en säkrare delaktighet. Mer information om detta hittar du via länken https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/del-ktighet-pa-natet-om-sarskoleelevers-identitetsskapande-aktiviteter-pa-internet/

Linus Lundberg och Daniel Sinders

Linus Lundberg, Grundare av Trilo Appar och Daniel Sinders, verksamhetspedagog i Vänersborg kommer att berätta om och visa hur appen Active Quiz kan användas för att motivera brukare (och andra) till daglig fysisk aktivitet. Daniel kommer att berätta om hur de i Vänersborg har använt appen Active Quiz i snart två år för att främja och locka till rörelse och friskvård.
Alla konferensdeltagare kommer också att få gå en tipspromenad för att få testa på hur den fungerar. Active Quiz är både ett sätt att röra sig på ett roligare sätt och en aktivitet som kan anpassas utifrån personers olika förutsättningar såsom ålder, funktionsförmåga, kognitiv förmåga, intressen med mera. Man kan alltså delta tillsammans med andra personer med andra förutsättningar än en själv, på så sätt bidrar Active Quiz till att öka både tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning (och andra). Glöm inte att ladda ner Active Quiz på din telefon innan konferensen, du behöver ha GPS på din telefon (eller surfplatta) för att det ska fungera.
Du kan läsa mer om Active Quiz på den här länken www.activequiz.se/