Inspirationsdag 15 mars

Kommunikation och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) inom funktionshinderområdet

Välkomna till en inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK inom verksamhetsområde funktionshinder"

Tid och plats: 
15 mars 2022, kl. 09.00 – 16.00
Digitalt eller på plats på Quality Hotel i Vänersborg


Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och är grunden för delaktighet i vardagslivet och samhället. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättningar har begränsningar att kommunicera, uttrycka sig och/eller förstå vad som sägs och det ställer krav på den som ska ge stöd. Kommunikation människor emellan sker på många sätt. Att tala är ett sätt men vi kommunicerar även genom kroppsspråk, gester, mimik och så vidare. Fokus för dagen är att öka kunskapen om och förutsättningarna för kommunikation mellan brukare och personal inom funktionshinderområdet. Vår tanke är att under denna dag ge er olika praktiska exempel, tips och inspiration på hur ni kan öka kommunikationen och kanske nå fram där det tidigare varit svårt.

Program för dagen:

09.00 - 09.05
Maria Klamas, m fl hälsar välkomna.

09.05 - 09.35
"Funktionshinderpolitiken och rätten till tillgänglig kommunikation" Erik Lindqvist och Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland
 
09.40 - 12.30 (inklusive fikarast)
"Hur skapar vi en kommunikativ miljö för alla hela livet?" Maria Krafft Helgesson
12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 14.15
"Genom samspel och aktivitet skapas delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning" Pia Käcker, FUB och Linköpings universitet

14.20 - 15.45 (inklusive paus)
"Verktyg och metoder för att stödja kommunikation och mänskliga rättigheter - ett personligt perspektiv" Gunilla Thunberg, DART

15.45 - 16.00
Arbetsgruppen tackar för sig

Presentation av föreläsare, se nedan.
 
Målgrupp:
Inspirationsdagen riktas till dig som jobbar inom verksamhetsområdet funktionshinder såsom stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter, verksamhetspedagoger, chefer, politiker med flera. Givetvis är personal från andra verksamhetsområden också välkomna att delta.
 
Datum:
15 mars 2022 kl. 09.00 - 16.00
 
Var:
Digitalt eller fysiskt på plats (begränsat antal platser).
Quality Hotel, Vänersborg
 
Att tänka på inför inspirationsdagen:
Ni som deltar digitalt kommer att få en zoom-länk som ni loggar in på. Instruktioner och länk skickas ut några dagar innan inspirationsdagen. Sitt gärna tillsammas och följ inspirationsdagen. Ni kommer också att kunna ställa frågor via chatten.

Ni som deltar fysiskt på plats, för er ingår kaffe/te samt lunch.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller Covid-19. Vi hoppas att alla som deltar håller de avstånd som krävs samt stannar hemma om ni känner er sjuka.

Om smittspridningen förändras och nya restriktioner införs kan det innebära att vi ställer om till en helt digital inspirationsdag.
 
Antal platser:
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 
Kostnad:
Att delta digitalt är kostnadsfritt för Fyrbodals 14 kommuner samt för Lilla Edet. För övriga kommuner är kostnaden för att delta digitalt 800 kronor/kommun.
Att delta fysiskt på plats kostar 200 kronor/deltagare för Fyrbodals 14 kommuner samt för Lilla Edet (då ingår kaffe/te och lunch). För övriga kommuner är kostnaden 400 kronor/deltagare för att delta fysisk på plats (vilket inkluderar kaffe/te och lunch).
 
Mer information om dagen:
Frågor besvaras av Maria Klamas 0522 - 440831
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan via länk nedan senast 24 februari 2022.
Anmälan är bindande, dock ej personbunden.
Eventuell avanmälan sker till ann-christine.lang@fyrbodal.se senast 24 februari 2022.

Presentation av föreläsare:

Erik Lindqvist och
Linnéa Björk


Erik och Linnéa jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ett regeringsuppdrag som handlar om att ge stöd till kommuner och region i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Under föreläsningen kommer Erik och Linnéa att ge en introduktion till funktionshinderspolitiken, det nationella målet och FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De kommer särskilt lyfta rättigheter kopplat till tillgänglighet och tillgänglig kommunikation samt knyta dessa till universell utformning som princip för genomförandet av funktionshinderspolitiken på lokal nivå.
Du kan läsa mer här: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/funktionshinder.html

 


Pia Käcker

Pia Käcker är legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap. Pia har under 3 år varit projektledare för Arvsfondsprojektet Vi är med! och har en anställning vid Riksförbundet FUB. Hon är även anställd och verksam som forskare vid Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Personer med flerfunktionsnedsättning befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och har omfattande motorisk funktionsnedsättning. De har nedsatt autonomi och nedsatt förmåga att kommunicera. Personen är helt beroende av omgivningen för att göra sig förstådd och bli bekräftad. Omgivningens kunskap och förståelse är därför helt avgörande. Arvsfondsprojektet Vi är med! - ett treårigt projekt, syftade till att utveckla ett metodpaket. Utifrån redan identifierade kommunikationsmetoder utformades en arbetsmodell.
Genom att använda metoder som förbättrar kommunikation och samspel skapas tillfällen till meningsfull aktivitet och delaktighet. Metoderna har provats för 13 personer med flerfunktionsnedsättning, medelålder 32 år, tillsammans med personal och anhöriga i fyra kommuner. Den övergripande metoden är nätverksmöte i samverkan mellan anhöriga, boende och dagverksamhet med Gemensam problemlösning, GP med Goal Attainment Scaling, GAS. I metoden anpassas kommunikationsmetoder och aktiviteter utifrån den enskilde.

 


Gunilla Thunberg

Gunilla är doktor i språkvetenskap och docent och lektor i logopedi. Hon har jobbat på Dart kommunikationscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset alltsedan starten 1988. Gunilla är också förälder till Alfred 28 år som har autism och utvecklingsstörning.

Hon har ett stort engagemang för kommunikativa rättigheter och fick 2016 utmärkelsen Årets pusselbit av Autism- och Aspergerförbundet. Under min föreläsning kommer du att få höra om hur vi – föräldrar och personal – jobbat med olika kommunikationsstöd till Alfred under olika perioder i hans liv – särskilt nu i boende och daglig verksamhet. Du får också höra om forskning och det nya projektet KomBo som ska ta fram metoder för att skapa hållbar kunskap om kommunikation och kommunikationsstöd i LSS-verksamhet.


 


Maria Krafft Helgesson

Maria är inspiratör, författare och driver vodden och podden ”Maria inspireras av…” där hon bjuder in gäster för samtal om kommunikation och tillgänglighet.

På inspirationsdagen delar Maria med sig av sina erfarenheter av arbete med AKK inom funktionshinderområdet och med människor i alla åldrar och olika verksamheter. Vi har alla rätt att kommunicera och utvecklas hela livet men alla har inte samma möjligheter till det. En större kunskap och medvetenhet om kommunikationens betydelse för alla människor minskar missförstånd, konflikter, utmanande beteenden och bidrar till en värld med rätt stöd och insatser för både kognitiv och kommunikativ tillgänglighet. Hur kan du som kommunikationspartner bidra till att säkerställa människors möjlighet till att både kunna uttrycka sig och bli förstådda? Hur blir förutsättningarna när människor är i beroendeställning till omgivningens attityd och inställning till livslångt lärande och utveckling? Vilka pedagogiska förhållningsstrategier kan göra skillnad för en kommunikativ miljö?
Läs mer på www.mariakraffthelgesson.se och på youtube https://www.youtube.com/c/MariaKrafftHelgessonInspirerasav/videos