Nyheter från Kuststad 2025, Trelleborg


KUSTSTAD 2025

Nyhetsbrev maj 2024

Glada deltagare på Trelleborgs Näringslivsmässa. Kuststadsprojektet representerades av Ie Urde, projektsamordnare, Håkan Otterström, projektledare, Anna Envall Lundberg, kommunikatör och Moa Landén, visuell koordinator. Fotograf Niclas Ingvarsson.

Välbesökt Näringslivsmässa 

Tack till er alla som besökte oss på Trelleborgs Näringslivsmässa den 16 maj.

Näringslivsmässan 2024 arrangerades i samarbete med Trelleborgs kommun, Leader Söderslätt, Trelleborgs Allehanda och Företagarföreningarna i Trelleborg. 

Kuststad fanns på plats och berättade vad som händer närmast i projektet, hur planeringen av bland annat ringvägen forskrider med mera. 

Här i nyhetsbrevet kan du läsa mer om hur projektet fortskrider.

Det blir ingen folkomröstning om etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Trelleborg. Det beslutade kommunfullmäktige den 13 maj.

Frågan om folkomröstning avgjord i kommunfullmäktige

Det blir ingen folkomröstning om etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Trelleborg. Efter att förslaget röstades ner av en majoritet i kommunstyrelsen den 2 maj, klubbades det definitiva beslutet i kommunfullmäktige den 13 maj.

Detaljplanerna på östra industriområdet, Business Center Trelleborg.

Markanvisningsavtal med Specialfastigheter

Fullmäktige i Trelleborgs kommun beslutade på ett extrainsatt möte 13 maj att godkänna markanvisningsavtalet med Specialfastigheter som rör den plats där kriminalvårdens anstalt ska ligga. 

Avtalet innebär att kommunen kommer att erhålla cirka 220 miljoner kronor som köpeskilling. Specialfastigheter ska ta fram ett gestaltningsprogram som kommunen ska godkänna innan överlåtelse av fastigheten sker och bygglov söks.

Blåmarkerade områden är privatägd mark som enligt nuvarande projektering/planarbete behöver tas i anspråk för utbyggnad av västra Ringvägen.

Justerad sträckning av västra Ringvägen

Under sommaren kommer Trelleborgs kommun att inleda förhandling med markägare längs den västra delen av den planerade ringvägen. Detaljplanen för västra Ringvägen har varit ute på samråd och vägsträckningen har efter det justerats.

– Vi har tagit till oss av de synpunkter vi fått när detaljplanen varit ute på samråd och justerat vägsträckningen av den planerad västra Ringvägen efter det, berättar Christopher Kolbjörnsen, projektledare för västra och östra Ringvägen samt hamninfart/evakueringsväg.

Klicka på bilden och se filmen där Mattias Hägg hälsar välkommen till Business Arena Syd 21 maj.

Kuststad 2025 på Business Arena 21 maj

Tre stora stadsutvecklingsprojekt - likheter och skillnader

Närhet till havet, hållbarhet i framkant, hänsyn till det historiska arvet. Mer eller mindre löper det som en röd tråd genom tre stadsutvecklingsprojekt i skånska storstäder. Samtidigt har man valt olika tillvägagångssätt.

På Business Arena Syd den 21 maj får vi ta del av hur arbetet fortskrider i Varvstaden i Malmö, Oceanhamnen i Helsingborg och Kuststad 2025 i Trelleborg. Programledare är Annika Dopping.

Varvsstaden i Malmö
Här är återbrukstanken integrerad med den avancerade Materialbanken i spetsen. Om målet för återbruk uppfylls sparar man CO2-utsläpp på 30 000 ton. Ett annat huvudspår är att bevara klassiska miljöer kring Kockums.   

Kuststad 2025 - stadsutveckling i Trelleborg
Närheten till vatten har historiskt varit anledningen till många städers uppkomst. I vår tid ser vi många exempel på hur den attraktiva blandstaden ersätter industri och hamnverksamhet. I Trelleborg byggs en hållbar stadsdel med utsikt mot horisonten.   

Oceanhamnen i Helsingborg
Kommunens mål var att bedriva en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling. I Oceanhamnen förenar man hållbarhetslösningar av senaste snitt med koppling till det historiska arvet.

Foto: KathrynAnneWood/Trelleborg Citysamverkan.

Arbetet med platsutveckling av stadskärnan börjar ta form i en samverkansmodell

Trelleborgs kommun har tecknat avtal med organisationen Svenska stadskärnor med syfte att påbörja ett arbete för att göra Trelleborgs stadskärna levande och attraktiv.

Stadskärnan är en strategisk tillgång för en kommun. En attraktiv stadskärna bidrar till ökad inflyttning, fler etableringar och investeringar och lockar till sig talanger. Därigenom ökar skatteintäkterna och kommunen blir mer välmående.

Modell för samverkan
Tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor lägger Trelleborgs kommun nu grunden till en modell för samverkan, Business improvement district (BID), för att arbeta mot en mer levande och attraktiv stadskärna.

Var med och skapa en levande och attraktiv stadskärna i Trelleborg!
Trelleborgs kommun har bjudit in näringsidkare, organisationer, tjänstepersoner, politiker och andra som vill delta, för att med gemensamma krafter utveckla Trelleborgs stadskärna.

Kick off, platsvandring och workshop 27 maj
Den 27 maj genomförs en heldag med bland annat platsvandringar i olika områden.

Vet du med dig att du vill och kan delta i arbetet och har idéer att bidra med, kontakta näringslivschef Zouhair Arabi Eter.
 

Hållbarhetsstrateg Johannes Hagström, samt planarkitekterna Karin Gallardo, Jonas Gustavsson, Sofi Lott och Catrin Lif, är några av de tjänstepersoner som tagit fram det tematiska tillägget till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning, som nu nominerats till årets planpris. Även planarkitekterna Oskar Duvetorp och Lina Hellström deltog i arbetet, men är inte med på bilden.
Foto: Niclas Ingvarsson, Trelleborgs kommun

Trelleborgs översiktsplan för stigande hav och översvämning nominerad till arkitektpris

Organisationen Sveriges Arkitekter delar varje år ut Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser.

Trelleborgs kommuns tillägg till översiktsplanen för stigande hav och översvämning (TÖPen) var en av de nominerade till planpriset.

Syftet med Sveriges Arkitekters Planpris är att uppmärksamma ett väl utfört planarbete som tar sig an en angelägen fråga. 

– Den här nomineringen är förstås väldigt hedrande och ett fint erkännande för vårt arbete. Vi hoppas att den kan bidra till att fler läser översiktsplanen och att den kommer till användning. Mycket arbete återstår, men det här är en viktig förutsättning för att kunna komma vidare med planläggningen. säger Oskar Duvetorp, en av planarkitekterna bakom den nominerade handlingen.

Konkurrensen om priset var stor. Planpriset tilldelades Halmstad för sin strategi för kommunens utbyggnadsplaner. Övriga nominerade kommuner var Norrköping för sitt kunskapsunderlag om hur man kan använda jordbruksmark i framtiden och Söderköping för sitt planeringsbesked för Bergön.

Förutom planpriset delades även Kasper Salin-priset, Landmärket, Kritikerpriset och Guldstolen ut. Även för dessa priser utses vinnarna av Sveriges arkitekter.

Kuststad 2025

Från hamnstad till attraktiv kuststad

Kuststad 2025 är Trelleborgs största stadsutvecklingsprojektet någonsin och tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

Kuststad 2025 innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och cirka 7 000 nya bostäder i havsnära läge.

Projektet startade 2016 och är delvis EU-finansierat.

Projektets olika delar

Stadsutveckling i Sjöstaden och Västra Sjöstaden 
Gränsen mellan hamn och stad flyttas och nya, moderna stadsdelar växer fram. Det gamla hamnområdet och ett intilliggande industriområde omvandlas för att rymma en mix av bostäder, lokaler för verksamhet och attraktiva mötesplatser. Mer än fem kilometer kajkant blir tillgänglig för boende och besökare.

Kommunen tar tillvara det stationsnära läget genom att planera lokaler för verksamheter som är besöks- och personalintensiva, till exempel kontor. Samtidigt knyts staden, Centralstationen och havet samman.

Näringslivssatsning på Business center Trelleborg
Inom ramen för dagens östra verksamhetsområde, i anslutning till hamn, ny ringväg och befintliga järnvägsspår, planerar kommunen för incheckning, uppställningsplatser och logistikverksamhet.

Business Center Trelleborg ska vara en plats där befintliga företag kan växa samtidigt som nya tillkommer. Här finns ett unikt läge för logistik och omlastning av gods mellan väg, järnväg och sjöfart.

Ny infrastrukturlösning och ringväg avlastar staden
Genom att utveckla västra ringvägen, och samtidigt bygga en ny östlig ringväg kan biltrafik och godstransporter ledas om utanför staden. Det gör det möjligt att utveckla nya centrum- och havsnära stadsdelar samt att utnyttja ett unikt logistikläge öster om staden.

Satsningen på infrastruktur säkerställer också att den interna logistiken i Trelleborgs Hamn fungerar.
 

kuststad2025@trelleborg.se

Tel: (+46) 410-73 30 00 | Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg