Digital inspirationsdag för chefer inom personlig assistans i Västra Götaland

Den 26 oktober kl. 09.00 – 16.00 hälsas du som är chef för personlig assistans varmt välkommen till en digital inspirationsdag.
 
Att arbeta som chef inom personlig assistans är många gånger ett ensamarbete då det i flera av våra kommuner i Västra Götaland endast finns en person som har dessa arbetsuppgifter. Vissa av de frågor som chefer inom personlig assistans ställs inför är specifika just för denna chefsgrupp. Inspirationsdagen syftar till att ge ökad kunskap och inspiration med fokus på chefskapet inom just personlig assistans, men också att kunna skapa ökad kontakt med och samverkan mellan chefer i olika kommuner.

Under inspirationsdagen kommer du att få lyssna till föreläsningar och diskutera dessa i mindre grupper. Vi har också lagt in två tillfällen med kollegialt ”fika-mingel” där du ges möjlighet att skapa nya kontakter och prata om det som känns aktuellt just för dig.

Inspirationsdagen genomförs i samverkan mellan de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Program för dagen
Kl. 09.00 Arbetsgruppen hälsar välkomna

Kl. 09.15 – 11.00 Tema 1:
Finn Kronsporre, ”Verkställighet och utformning av beslut” (inkl. 15 minuter kollegialt fika-mingel)
 
Kl. 11.00 - 11.20 Gruppdiskussion utifrån tema 1
 
Kl. 11.20 – 13.40 Tema 2:
Eva Isaksson ”Arbetsmiljö vs LSS” (inklusive en timmes lunch mellan kl. 12.00 – 13.00)
 
Kl. 13.40 – 14.10 Gruppdiskussion utifrån tema 2
 
Kl. 14.10 – 15.55 Tema 3:
Rikard Hedlund, ”Vad är ett ”professionellt ledarskap” inom Personlig assistans? (inklusive kollegialt fikamingel och diskussion utifrån tema 3, 20 minuter mitt på)
 
Kl. 15.55 Arbetsgruppen tackar för idag!

Kl. 16.00 Slut
 
Presentation av föreläsare, se nedan.

Målgrupp
Kommunala chefer för personlig assistans i Västra Götaland (ej chefer privata utförare).
I mån av plats kan även kommunala chefer för personlig assistans utanför Västra Götaland också delta.
 
Datum
26 oktober kl. 9.00 – 16.00
 
Var
Digitalt via TEAMS. En länk skickas ut några dagar innan inspirationsdagen.
 
Antal platser:
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 
Kostnad:
Att delta kostar 500 kronor/person för chefer inom personlig assistans i någon av Västra Götalands 49 kommuner. För chefer i övriga kommuner utanför Västra Götaland är kostnaden 700 kronor/person.

Mer information om dagen:
Frågor besvaras av Maria Klamas 0522 - 440831
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan via länk nedan senast 17 oktober 2022.
Anmälan är bindande, dock ej personbunden.
Eventuell avanmälan sker till ann-christine.lang@fyrbodal.se senast 17 oktober.
 

Presentation av föreläsare:

Finn Kronsporre

Finn Kronsporre är jur.kand. och sedan många år specialiserad på socialrätt, framför allt LSS.

Finn håller i tema 1 på vår inspirationsdag som handlar om lagstiftningen och dess förändringar med fokus på personlig assistans utifrån ett verkställighetsperspektiv.

Föreläsningen avser att ge inblick i kommunens verkställighet av insatsen personlig assistans och vad man särskilt bör tänka på. Sådan verkställighet kommer till stånd genom dels vad som kan kallas ren egenregi, dels genom att kommunen (alltså inte den enskilde) ingår avtal med en privat aktör. Verkställighet kan också ske på så sätt att kommunen betalar ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Detta sker när den enskilde är egen arbetsgivare för sina personliga assistenter eller själv har tecknat avtal med en privat aktör om att utföra assistansen. Kommunal verkställighet kan också ske av ett beslut om assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken (SFB).

I detta senare fall är det viktigt att kommunen håller sig underrättad om den enskildes eventuella förbättring eftersom kommunen – precis som en privat anordnare – kan komma att drabbas av återbetalningskrav från Försäkringskassan. Vidare är det viktigt att kommunen, när man utför stöd för den som kan komma i fråga för assistansersättning, beaktar utmönstrandet av det allmänna rådet till 51 kap 17 § SFB och inte agerar som om det var fråga om ekonomiskt stöd utan just biträde av personlig assistent. Vi går igenom vad kommunen bör tänka på i detta avseende.

En annan fråga är vilka möjligheter en kommun har att få ersättning för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader när den enskilde sedermera beviljas assistansersättning av Försäkringskassan, allt utifrån utmönstrandet 190401 av det allmänna rådet till 51 kap 17 § SFB.

Vill du veta mer om Finn Kronsporre kan du läsa här Finn Kronsporre, Konsult och jurist - JP Infonet
 


Eva Isaksson

Eva Isaksson håller i tema två på vår inspirationsdag som handlar om arbetsmiljö vs LSS, där fokus är dilemmat mellan arbetsmiljölagstiftningen och LSS (personlig assistans) och hon kommer också att ta upp sådant som kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, våld och hotsituationer med mera (det kan vara riktat mot eller från såväl; brukare, personal eller anhörig) och hur en kan stötta medarbetarna vid sådana situationer.

Eva har arbetat med utbildning och handledning inom LSS i över 25 år. Hon är socionom med special kompetens om NPF och LSS. I sitt yrke som handledare och utbildare möter hon ofta personal/ närstående och personerna själva som bevittnat, blivit utsatta för hotfulla situationer på sin arbetsplats/ bostad. Under sin föreläsning kommer hon att exemplifiera olika dilemman mellan arbetsmiljölagen och LSS. Professionellt förhållningssätt minskar våld.
Förebygga och Förhindra är nycklar i hennes föreläsning.
 


Rikard Hedlund

Rikard Hedlund är adjunkt i psykologi och programansvarig för personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi på Högskolan Väst. Utöver arbetet på Högskolan Väst har han arbetat drygt 20 år som organisationskonsult och psykoterapeut i egen verksamhet.  
 
Rikard håller i vårt tredje tema för dagen som har sitt fokus på det professionella ledarskapet inom just personlig assistans.

Föreläsningen beskriver Rikard så här: Det finns ett stort antal teorier om ledarskap och sätt att leda. Oavsett vilken ansats eller metod man föredrar så bedöms och uppfattas ett gott ledarskap till största del av hur man faktiskt gör när man utövar sitt ledarskap.
Och teorin stämmer inte alltid ihop med praktiken. Under den här föreläsningen kommer vi titta närmare på vad som i ett beteendevetenskapligt perspektiv kan sägas utgöra ett ”professionellt ledarskap” och hur man i sin ledarroll balanserar ord med handling på ett konsekvent sätt. Vi kommer beröra de förutsättningar som påverkar ledarskap inom PA mer specifikt utifrån att leda på distans, att skapa grupptillhörighet trots ensamarbetearbete och hur man kan tänka kring återkoppling och kommunikation.