Inspirationsdag 18 april

Kommunikation och kognitiv tillgänglighet för äldre personer

Välkomna till en inspirationsdag på temat ”kommunikation och kognitiv tillgänglighet för äldre personer”. 

Dagen är främst för dig som jobbar inom "vård och omsorg" (äldreomsorg) eller socialpsykiatri och möter äldre personer med förvärvade kommunikations- och kognitionssvårigheter. Men givetvis är även du som jobbar inom funktionshinder-verksamheter och möter äldre personer välkommen om innehållet känns relevant för dig. 

 
Tid och plats: 18 april 2023, kl. 09.00 – 16.00 på Quality Hotel i Vänersborg


Syftet med inspirationsdagen:
Att öka kunskapen om och förståelsen för vikten av kommunikation, kognitiv tillgänglighet och ge tips och inspiration för hur man kan bli en bra kommunikationspartner i mötet med de äldre brukarna, men också hur man kan använda såväl kommunikations- som kognitivt stöd, allt för att öka förutsättningarna för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Längre ner i inbjudan kan du läsa mer om vad kommunikation och kommunikativ tillgänglighet är för något.
 
Inspirationsdagens innehåll:
På denna inspirationsdag kommer nedanstående områden att lyftas av våra inbjudna föreläsare. 
  • Vad är kommunikation?
  • Vad är kognitiv tillgänglighet? 
  • Vad är kognition och vad är det för skador, sjukdomar, funktionsnedsättningar som påverkar människors kognition och hur påverkas den, vilka konsekvenser? 
  • Vad är kommunikationsstöd och vad är kognitivt stöd? 
  • Varför ska vi använda kommunikationsstöd och kognitivt stöd? Vad kan vi uppnå? Vad riskerar vi om vi inte använder det? 
  • Samtycke – hur kan vi säkerställa ett samtycke och att brukaren förstått vad vi pratat om?
  • Hur kan jag bli ett bättre stöd och kommunikationspartner för brukaren via kommunikativt och kognitivt stöd?
 
Program förmiddag:
Från 08.30 serveras kaffe/te och smörgås.

Kl. 09.00 – 9.10 Arbetsgruppen hälsar välkomna
Kl. 09.10 – 9.40 Funktionshinderspolitiken och rätten till tillgänglig kommunikation. Erik Lindqvist och Linnéa Björk, Länsstyrelsen.
Kl. 09.40 – 11.00 Hur kan vi med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) skapa en kommunikativ miljö? Maria Krafft Helgesson (inklusive 15 minuters kaffepaus)
Kl. 11.00 – 11.30 Kommunikationsstöd för äldre med olika svårigheter - hur kan vi lyckas? Gunilla Thunberg, DART
Kl. 11.30 – 12.00 Kommunikationspartnerns betydelse och hur vi som kommunikationspartners kan bli bättre. Emma Forsgren

Kl. 12.00 – 13.00 LUNCH

Program eftermiddag:
Kl. 13.00 – 13.30 fortsättning Emma Forsgren
Kl. 13.30 – 14.15 Hjälpmedel för kommunikation och kognition. Linda Björk, Abilia
Kl. 14.15 – 14.30 KAFFERAST
Kl. 14.30 – 15.15 Samtalsmattor som beslutsstöd vid lätt till måttlig demenssjukdom
Angela Bångsbo, Högskolan i Borås
Kl. 15.15 – 16.00 Verktyg och metoder för kommunikationsstöd; Kommunikationsbok, reda-ut-häfte, samtalsappar – men framförallt det bekanta: papper, penna, mobil och surfplatta. Gunilla Thunberg, DART

 
Presentation av föreläsare, se nedan.
 
Målgrupp:
Inspirationsdagen riktas till dig som i ditt arbete möter äldre personer, såsom tex. undersköterskor, undersköterskor med specialistkompetens, boendestödjare och boendestödspedagoger, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, enhetschefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare med flera. 
 
Datum:
18 april kl. 09.00 – 16.00
 
Var:
Quality Hotel, Vänersborg
 
Antal platser:
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 
Kostnad:
Att delta kostar 500 kronor/deltagare för Fyrbodals 14 kommuner (då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch). För övriga kommuner är kostnaden 800 kronor för att delta (vilket inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch).

Mer information om dagen:
Maria Klamas.Telefon: 0522 - 440831
E:post: Maria.klamas@fyrbodal.se
Lis Palm. Mobil: 0733-35 85 22
E-post: lis.palm@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan senast 4 april.
Anmälan är bindande dock ej personbunden.
Eventuell avanmälan senast 4 april.

Kommunikation
Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och är grunden för delaktighet i vardagslivet och samhället. Kommunikation människor emellan sker på många sätt. Att tala är ett sätt men vi kommunicerar även genom kroppsspråk, gester, mimik och så vidare. Alla människor kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt. Personer med kommunikativa svårigheter kan behöva hjälp både med att uttrycka sig och att förstå vad andra säger. Man kan också behöva kommunikativt stöd i vissa situationer, tex. om man har svårigheter i sociala situationer när man ska kommunicera med andra, om man har bristande kontroll av sitt beteende eller har svårt att läsa av andra personer. De kan då behöva kommunikativt stöd som ett hjälpmedel eller ett sätt för omgivningen att förhålla sig och stötta kommunikationen. Det finns ett antal verktyg som kan användas för att underlätta och främja kommunikation människor emellan och på denna inspirationsdag får du veta mer om detta.
 
Kognitiv tillgänglighet
Kognitiv tillgänglighet handlar om att underlätta och på olika sätt kompensera för kognitiv svikt/svårighet som vissa personer kan ha/leva med. Kognitiv svikt/svårighet kan en person ha på grund av sjukdom/skada eller funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara vid demens, stroke med mera. För den som har svårt att förstå och minnas är det viktigt med kognitiv tillgänglighet. Omgivningen och själva samhället ska vara ordnat så att alla kan, förstå information, hitta och känna sig trygga. Även när det gäller kognitiv tillgänglighet så finns ett antal verktyg och hjälpmedel som vi kan använda för att främja den kognitiva tillgängligheten och underlätta för individen att förstå och hantera sin vardag, så kallat kognitivt stöd. Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, planera, komma ihåg, tänka, planera, hantera tid och organisera vardagen. Det handlar således om att skapa tydlighet och struktur för personen med kognitiva svårigheter.

Det kognitiva stödet kan bestå av bilder, text, ljud, men det kan också vara en anpassning av den fysiska miljön som till exempel att minska onödiga intryck. Syftet med kognitivt stöd är att skapa förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet i det egna livet för brukaren. Rent konkret kan det innebära att göra det möjligt att personen själv kan utföra vardagliga sysslor, men det handlar också om att underlätta förståelsen för och kontrollen över vad som händer i omgivningen.
 

Presentation av föreläsare:

Erik Lindqvist och
Linnéa Björk


Erik och Linnéa jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ett regeringsuppdrag som handlar om att ge stöd till kommuner och region i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Under föreläsningen kommer Erik och Linnéa att ge en introduktion till funktionshinderspolitiken, det nationella målet och FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De kommer särskilt lyfta rättigheter kopplat till tillgänglighet och tillgänglig kommunikation samt knyta dessa till universell utformning som princip för genomförandet av funktionshinderspolitiken på lokal nivå. Att vara äldre är i sig ingen funktionsnedsättning, men personer med funktionsnedsättning blir äldre och äldre kan få olika funktionsnedsättningar tex via demens eller andra svårigheter som påverkar kommunikation och kognition.

Du kan läsa mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/funktionshinder.html
 


Maria Krafft Helgesson

Maria är grundare av Mariposa Academy, en utbildningsplattform för digitala utbildningar inom kommunikation och kommunikationsstöd för alla åldrar. Maria är inspiratör, föreläsare, författare och driver vodden och podden ”Maria inspireras av…” där hon bjuder in gäster för samtal om kommunikation och tillgänglighet.

Vi har alla rätt att kommunicera och utvecklas hela livet men alla har inte samma möjligheter till det. En större kunskap och medvetenhet om kommunikationens betydelse för alla människor minskar missförstånd, konflikter, utmanande beteenden och bidrar till en värld med rätt stöd och insatser för både kognitiv och kommunikativ tillgänglighet. Hur kan du som kommunikationspartner bidra till att säkerställa människors möjlighet till att både kunna uttrycka sig och bli förstådda? Hur blir förutsättningarna när människor är i beroendeställning till omgivningens attityd och inställning till livslångt lärande och utveckling? På inspirationsdagen delar Maria med sig av sina erfarenheter av arbete med AKK med människor i alla åldrar och olika verksamheter. 

Läs mer på www.mariakraffthelgesson.se och på youtube https://www.youtube.com/c/MariaKrafftHelgessonInspirerasav/videos


Gunilla Thunberg

Gunilla är doktor i språkvetenskap och docent och lektor i logopedi. Hon har jobbat på Dart kommunikationscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset alltsedan starten 1988. Gunilla är också förälder till Alfred 28 år som har autism och utvecklingsstörning. Hon har ett stort engagemang för kommunikativa rättigheter och fick 2016 utmärkelsen Årets pusselbit av Autism- och Aspergerförbundet.

Under de två föreläsningspass som Gunilla har kommer du att få höra mer om vad vi vet om att använda kommunikationsstöd till äldre personer med förvärvade kommunikationssvårigheter. Gunilla kommer också att ge olika exempel på olika kommunikationsstöd som du kan använda och varvar sin föreläsning med såväl forskning som praktik från området.

Vill du läsa mer om DART kan du titta här: Dart - Public_www (vgregion.se)


Emma Forsgren

Emma är logoped och doktor i medicinsk vetenskap. Hon disputerade 2017 med en avhandling om personcentrerad vård och stödjande insatser kring kommunikation för vuxna med förvärvade tal- och språkstörningar och vårdpersonal. Hon har för närvarande en tjänst som forskare och projektledare för utbildning och nyttiggörande av forskning vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC).

Under sin del i programmet kommer hon att prata om betydelsen av en stödjande samtalspartner samt ge råd kring samtalsstrategier för att stödja en annan persons förståelse och uttrycksförmåga.

Du kan läsa mer här: 
Emma Forsgren | Göteborgs universitet (gu.se)


Linda Björk

Linda har en bakgrund inom vård och omsorg i Växjö kommun, där hon under 25 års tid arbetat med kommunikativt och kognitivt stöd till nytta för både individ, närstående och verksamhet. Idag arbetar Linda på Abilia, som är världsledande inom hjälpmedel för personer med kognitiva nedsättningar. Lindas roll där är att utbilda och stötta kommunala verksamheter vid införande av hjälpmedel i syfte att öka individernas självbestämmande, skapa lugna, trygga brukare och anhöriga samt bidra till att personalen hinner utföra det de är till för.

Möjligheterna för äldre personer att fortsätta leva ett självständigt och tryggt liv ökar om de ges förutsättningar för att bibehålla sin förmåga att ha struktur, kunna orientera sig i tid och rum, vara delaktig i planering samt komma ihåg att utföra sina dagliga aktiviteter.

Idag finns välbeprövad välfärdsteknik i form av digitala kognitiva hjälpmedel som kan stötta de äldres kognitiva förmågor i ett tidigt skede så att behovet av hjälp inte ökar så snabbt. Beprövad välfärdsteknik i form av digitala kognitiva hjälpmedel skapar förutsättningar för självständighet och trygghet. För att ett hjälpmedel ska ge maximal nytta är det viktigt att hjälpmedel ges i rätt tid, innan det är ”för sent” för individen att ta till sig den nya tekniken och kunna hantera hjälpmedlet. Kognitivt stöd ger också värdefull effekt i de verksamheter där äldre vistas, i föreläsningen kommer ni få ta del av Lindas erfarenheter där hjälpmedel gör nytta för både individ och verksamhet.
 
Här kan du läsa mer om Abilia där Linda arbetar Abilia


Angela Bångsbo

Angela är leg arbetsterapeut, doktor i vårdvetenskap och lektor vid Högskolan i Borås. Angela har tidigare arbetat med rehabilitering av äldre och vid FoU Sjuhärad med utveckling av vård och omsorg för äldre.

Äldreomsorgen ska erbjuda insatser som är individuellt anpassade. Äldre personer med minnessvårigheter eller demenssjukdom har svårt att få samma möjligheter till inflytande som andra äldre personer och kan ha svårt att fatta egna beslut om sin hemtjänst. Personal i äldreomsorgen upplever att det saknas arbetsmetoder som hjälper äldre personer minnessvårigheter att göra egna val och fatta egna beslut.

Genom ett forskningsprojekt vill de utveckla och testa ett kommunikationshjälpmedel för att undersöka om det kan öka möjligheten för äldre personer med minnessvårigheter att få inflytande över sin hemtjänst. Forskningsprojektet handlar om att testa om så kallade samtalsmattor, Talking Mats, kan innebära ökat inflytande. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås samt Borås, Mark och Tranemo kommuner med stöd av forskningsrådet Forte.