Varmt välkomna till tematräff med fokus på äldre personer med funktionsnedsättning

Vi ses den 23/4 kl. 9.00 - 11.00 fysiskt på plats på Bohusläns museum lokal Spisrummet. Kaffe/te och smörgås finns serverat från kl. 8.30

Tematräffen genomförs på önskemål av representanterna i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och FouRum vård och omsorg. Utgångspunkten för träffen är den dialog som finns kring hur personer med funktionsnedsättning som blir äldre ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt.

Ibland uppkommer frågor om vilken verksamhet som bäst kan tillgodose behoven. Är det fortsatt LSS-verksamheten eller socialpsykiatrin eller kan det vara äldreomsorgen? Andra frågor handlar om personalens kompetens, där personalen inom LSS-verksamheterna och socialpsykiatrin kan uppleva att de saknar kunskap om såväl det normala åldrandet som åldrandets sjukdomar och hur den grundläggande funktionsnedsättningen kan förändras på grund av åldrandet. Inom äldreomsorgen kan man på motsvarande sätt känna att man saknar kunskap om de olika funktionsnedsättningarna.
 
Syftet med träffen är att på strategisk nivå diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att personer med funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver då de blir äldre, tex utifrån organisering, verksamheter och kompetens.

Träffen är för dig som är representant i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri eller FouRum vård och omsorg men även till dig som enhetschefer, verksamhetsutvecklare eller liknande som vill bidra till en strategiskt dialog kring temaområdet
 
Diskussion kommer att ske i mindre grupper där vi blandar de olika verksamhetsområdena och kommunerna för att få största utbyte av dialogen.
 
Tänkbara diskussionsfrågor:
  • Hur tänker vi organisatoriskt kring stöd till äldre personer med funktionsnedsättning?
  • Boendeform för äldre personer med funktionsnedsättning, LSS eller SoL? Äldreboende, LSS-boende, socialpsykiatri?
  • Kompetens och kompetensutveckling hos personal, normalt åldrande, funktionsnedsättning tex IF, psykisk ohälsa?
  • Utbilda seniorexperter i Fyrbodal?
  • Övrigt
Fortsättning:
Utifrån dagens dialog beslutar vi gemensamt om och i så fall hur vi går vidare med frågan. Det kan tex. generera nya tematräffar då med andra funktioner från kommunerna tex. enhetschefer, verksamhetsutvecklare med flera.
 
Anmälan:
Anmälan via länken senast 15 april
Tematräffen är kostnadsfri.
 
Frågor?
Kontakta ulrika.hernant@fyrbodal.se eller maria.klamas@fyrbodal.se