NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 25 SEPTEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Region Blekinge lämnar analyser till Sverigeförhandlingen
Sträckning via Växjö och Hässleholm ger den bästa samhällsnyttan
Region Blekinge är nu klar med analysen av vilka effekter en höghastighetsbana för tåg kommer att ha på Blekinge. Analysen som ska lämnas till Sverigeförhandlingen stödjer Blekinges och sydöstra Sveriges linje att banan ger störst samhällsnytta när sträckning går via Växjö och Hässleholm.

Sverigeförhandlingen kallas det största samhällsbyggnadsprojektet i Sverige i modern tid. Syftet är att med en höghastighetsbana för tåg binda samman Malmö, Göteborg och Stockholm. Målen är restider mellan exempelvis Malmö och Stockholm på ungefär 2,5 timmar vilket i sin tur ska generera 100 000 nya bostäder genom bättre pendlingsmöjligheter och bättre kollektivtrafik i storstäderna. Men gynnar banan Blekinge?

För att få svar på det har Region Blekinge fått i uppdrag att i regional samverkan med länsstyrelsen och länets fem kommuner ta fram en nyttoanalys och företräda Blekinge i redovisningen av nyttoberäkningarna.

Nyttoanalys ska lämnas till Sverigeförhandlingen
Nyttoanalysen ska lämnas till Sverigeförhandlingen senast den första oktober. Analysen som nu är klar stödjer Blekinges ståndpunkt att banan gör mest nytta när den dras via Växjö och Hässleholm.
– Den östliga sträckningen med stationer i Växjö och Hässleholm är det absolut bästa alternativet, säger Region Blekinges ordförande Christina Mattisson (S). Men det kräver stora insatser för att anpassa Blekinges anslutande järnvägar så vi kan dra nytta av höghastighetsförbindelserna.

Störst samhällsekonomisk nytta
Argumenten för att lägga bansträckningen i en östlig riktning är från Blekinges horisont bland annat att den samhällsekonomiska nyttan blir större än en västlig dragning.

Genom upprustning av kustbanorna (Karlskrona-Kristianstad och Karlskrona-Växjö) förkortas restiderna väsentligt vilket förstorar arbetsmarknadsregionen betydligt, det vill säga fler arbetsplatser kan nås via pendling.
En östlig sträckning skapar attraktiva restider som binder samman sydöstra Sverige med övriga skåne och västra Sverige. Klicka på bilden för att förstora.
I samverkan mellan höghastighetsbanan och kustbanorna når man en arbetsmarknad i sydost på cirka 600 000 invånare. Den binds samman med övriga Skånes och västra Sveriges invånare till en ännu större arbetsmarknad.
Förbättringar i infrastrukturen skapar kortare restider jämfört med dagens restider (röda siffror). Närheten mellan städerna ökar väsentligt. Klicka på bilden för att förstora.
Genom förbättringarna ges de 90 000 människor som bor på rimligt avstånd till en station i Blekinges kuststäder en bra anslutning till höghastighetsbanan. De kortare restiderna förstärker länets arbetsmarknad. Man kan exempelvis bo i Sölvesborg och jobba i Lund eller Karlskrona inom en timmes restid.

Länkar:
Redovisning av nyttoberäkningarna -
Inlaga sammanställd av Region Blekinge
Blekinges nytta av ny stambana -
Konsultrapport från SWECO
Nätverket Höghastighetsbanans webbplats
Sverigeförhandlingens webbplats
Tillgänglighet viktig
för hållbar tillväxt


Det visar en rad rapporter och utredningar bland annat den konsultrapport som ligger till underlag för nyttoanalysen och Blekinges inspel till Sverigeförhandlingen.

Blekinges mål till 2020 är att skapa ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. Ett av målen är att minska restiden mellan Blekinge och Öresund liksom mellan Blekinge och Stockholm.

På längre sikt, med en höghastighetsbana för tåg med stationer i Växjö och Hässleholm och med upprustade järnvägsbanor till dessa orter, kan restiden mellan Karlskrona och Malmö bli två timmar och mellan Karlskrona och Stockholm tre timmar, och ännu kortare ju närmare exempelvis Hässleholm man reser från.

En ökad tillgänglighet är grunden för att göra den så kallade arbetsmarknadsregionen större. Genom bättre pendlingsförhållanden kan vi helt enkelt nå längre från bostadsorten. Det gör att det lokala näringslivet får större geografiskt område att rekrytera från och vi som bor här får ett större område att kunna arbetspendla till.
 
Redan nu arbetar vi för att öka arbetsmarknadsregionen. Ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram är ute på remiss. Programmet ska ligga till grund för satsningar i kollektivtrafiken fram till 2019. Läs det här.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.