NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 14 MARS 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Indelningskommittén föreslår att Blekinge
bildar ny region med Skåne
Skåne och Blekinge bör gå samman. Det föreslår den statliga utredningen indelningskommittén som under onsdagen lade fram sitt diskussionsförslag för hur Sverige administrativt ska indelas i framtiden.
Argumenten för att göra en annan indelning av Sverige är bland andra att nuvarande administrativa gränser har spelat ut sin roll och människor rör sig på ett helt annat sätt idag än för 400 år sedan då länen bildades.  Indelningen ska skapa någorlunda jämnstarka regioner som är ekonomiskt bärkraftiga för att klara sitt uppdrag, bland annat för att skapa stabila ekonomiska förhållanden för hälso- och sjukvården där kostnaderna ökar i snabb takt.

– Små landsting har svårt att fullfölja sitt uppdrag, menar en av utredarna, Barbro Holmberg, vid pressmötet under onsdagen.
I Blekinge är majoriteten av de politiska partierna överens om att en större region är till nytta för Blekinge.

– Sett ur ett Blekingeperspektiv är den bästa regionen Blekinge tillsammans med Skåne, Kronoberg och Kalmar. Inom detta område finns redan etablerade samarbeten. Vi skulle få en stark region med kapacitet att bygga strukturer för att driva regional utveckling och ta ansvar för att driva hälso- och sjukvård inklusive regionsjukvård, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge.

Utveckla samarbeten
Inom samma geografiska område finns idag ett väl utvecklat samarbete. Inom vårdområdet samverkar landstingen genom Södra Regionvårdsnämnden och inom Regionsamverkan Sydsverige utvecklas samarbeten inom infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

Konkret arbetar man här för att exempelvis förenkla taxesystem och göra det enklare att resa mellan regionerna, tar fram gemensamma strategier för infrastruktursatsningar och kultursatsningar. Här diskuteras också hälso- och sjukvårdsfrågor även om de mesta samarbetet sker inom Södra regionvårdsnämnden.

Indelningskommittén kallar den nya kartan ett diskussionsunderlag och de kommer nu att träffa företrädarna från alla regioner och diskutera förslaget.
Indelningskommittén föreslår att Sverige delas in i sex regioner.
Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016. I annat fall är siktet inställt på 2023. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.

Samtalen med företrädarna för Sveriges regioner ska nu börja. Det finns motstånd mot diskussionsförslaget. Vad är Blekinges ståndpunkt?

-  Vi tycker i grunden att större regioner är bra och indelningskommitténs förslag är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt bra, säger Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande. Vi kommer nu att fortsätta dialogen med indelningskommittén tillsammans med Skåne. Och i de samtalen kommer vi fortsätta att framhålla en större region, där även Kronoberg och Kalmar ingår, vore det bästa för Blekinge.

LÄNKAR
Indelningskommitténs webbplats, innehåller bland annat diskussionsförslaget i sin helhet, direktiv och synpunkter från regioner och länsstyrelser.
 
Sveriges nya geografi

Tredje gången gillt för ett historiskt beslut?

Att finna en väg för förändring av Sveriges administrativa gränser är inget nytt. Sedan början på 2000-talet har tre statliga utredningar presenterats; 2007 med utredaren Mats Svegfors, 2012 ledd av Mats Sjöstrand, och nu indelningskommittén, ledd av Kent Johansson och Barbro Holmberg.

Under tiden dessa utredningar behandlats eller lagts i byrålådan så har andra statliga myndigheter gjort sina förändringar mer eller mindre obemärkt. Jag tänker på domstolarna, skattemyndigheten, polismyndigheten liksom arbetsförmedlingen och försäkringskassan med flera. Offentlig förvaltning söker som alla organisationer nya vägar för att möta samhällsförändringar och klara effektivisering och snävare ekonomiska ramar.
 
Nu väntar den demokratiska beslutsprocessen. Om samtalen leder fram till ett förslag krävs ett riksdagsbeslut innan regeringen kan börja processen med tidplanen med målen antingen 2019 eller 2023.
 
Det finns alltså flera rundningsmärken kvar, så oavsett tidplan måste vi göra vår del av arbetet. När det stod klart 2013 att vi inte på egen hand ville bilda en större sydsvensk region (inklusive Kronoberg och Kalmar), inleddes processen att bilda regionkommun Blekinge till 2019.
 
Denna process har nu satts igång och möjligtvis är det så att detta är ett steg på vägen till en sydsvensk region som förmodligen kan bildas 2023.
 
Oavsett hur det går kommer samverkan och samarbete över våra gränser att utvecklas ytterligare.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.