NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 25 APRIL 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Kollektivtrafiken – ett viktigt verktyg för att göra städer och regioner attraktivare
Genom att på ett smart sätt planera för kollektivtrafik går det att öka städers och regioners attraktivitet och samtidigt få loss mark att bygga bostäder på. Resultat: bullret sjunker och behovet av parkeringsplatser minskar.
Välplanerade stadsmiljöer ger vackrare miljöer och attraktivare städer. I stadsplaneringen används kollektivtrafiken som ett verktyg för att minska buller och därmed göra områden mer lämpade för bostäder. Det finns mycket som talar för att kollektivtrafiken är nyckeln till många av de utmaningar som Sveriges större städer står inför när det gäller krav på förtätning och ökat bostadsbyggande. Allt fler flyttar till städerna och med det ökar antalet bilar.

Under nästan ett år har planerare på Region Blekinges verksamhetsområde trafik arbetat tillsammans med Karlskrona kommun för att hitta lösningar – och finansiering – på hur staden kan utvecklas med hjälp av en väl fungerande kollektivtrafik i takt med det ökade kravet på bostadsbyggande. Faktum är att Karlskrona – procentuellt beräknat på antalet invånare – är den snabbast växande residensstaden i Sverige just nu. Det kräver både bostäder och smarta lösningar där behovet av bil minskar.
Nu finns en plan och i förra veckan ansökte kommunen medel från Trafikverket för att göra en ombyggnad av framförallt infarten till Karlskrona.

– En vardagsmorgon är Österleden, infarten till Karlskrona, en flaskhals med en trängsel som liknar storstaden, säger Hans Sahlin, projektledare för kollektivtrafikplanering på Region Blekinge.

Genom att skapa bussfiler på infartsleden, sänka hastigheterna och göra andra miljöförbättringar minskar bullret i området. Det gör att det kommer att gå att bygga på områden som tidigare hade för höga bullernivåer för att kunna bebyggas. Med kollektivtrafik nära bostäder, hållplatser som är lätta att nå och mera frekventa avgångstider för bussar, minskar människors beroende av bil vilket gör att behovet av parkeringsplatser minskar.
Det går 50 procent fler fordon på Österleden är på Öresundsbron. Fordonsmängden är ett resultat av att det enbart finns en trafikled in till stadskärnan. Foto: Håkan Linder
Koncentrationen av biltrafik in till Karlskrona centrum på morgonen är stor. Med en bussfil ökar kapaciteten att transportera människor på Österleden med omkring 50 procent med den mängd bussar som Blekingetrafiken avser köra. Möjligheten finns sen att öka kapaciteten från 800 resenärer till omkring 6000 resenärer per timme. Infartsleden rymmer ungefär 1600 resenärer per timme i bilfilerna.

Bussfilerna kommer inte bara att användas av bussar utan kommer också vara tillgängliga för så kallade blåljustrafik, vilket gör att räddningsfordon lättare kommer fram i rusningstrafiken.

– I paketet ingår också att bygga parkering för pendlare utanför staden så att det blir lätt att parkera bil eller cykel och ta bussen till jobbet i stan, säger Hans Sahlin.
Ladda ner en sammanfattning om den planerade ombyggnaden
Bilden ovan:  Kollektivtrafikkörfältet kommer användas mest när trängseln är som störst och gör som mest nytta. Det blir viktig kapacitet att växa i och ger också ökad framkomlighet för polis, ambulans och räddningstjänst. Bildmontage: Karlskrona kommun.
Kollektivtrafik kan hjälpa städer med växtvärk

Sverige växer. Stora insatser krävs för att lösa efterfrågan på bostäder och att klara trafiksituationen. Hur vi rör oss och var vi bor, arbetar och handlar avgör i slutändan vår livskvalitet. En attraktiv stad är en stad där hänsyn till detta tas när utbyggnaden planeras.
 
Region Blekinge och Karlskrona kommun har det senaste året arbetat intensivt tillsammans för att få till en samplanering mellan stadens utveckling, infrastrukturen, kollektivtrafiken och nya exploateringsprojekt.
 
Inledningsvis planeras nya lösningar i kollektivtrafiken, framkomlighetsåtgärder i form av en bussfil på den hårt belastade infartsleden till Karlskrona, ny utformning av Resecentrum och byggande av bostäder och arbetsplatser i direkt anslutning till Resecentrum.
 
Kommunen har i dagarna ansökt om stadsmiljöpengar för att kunna realisera planerna. Om ansökan beviljas kan ombyggnationen komma igång snabbare. De nya lösningarna innebär tätare turer och kortare restider och beräknas ge en halv miljon nya resor under de första åren. Detta bör skapa en positiv spiral som på sikt lindrar trafikproblemen i Karlskrona och ökar kollektivtrafikens marknadsandel.
 
Parkeringssituationen har debatterats flitigt i Karlskrona senaste året. Om fler upptäcker att kollektivtrafiken är ett alternativ kan antalet bilar som letar sig in till Karlskronas centrala delar varje morgon minska. De nya trafiklösningarna vi jobbar med för busstrafiken innebär inte bara snabbare och tätare turer, utan också att fler bussar täcker in en större del av centrum än idag.
 
Ett hushåll som kan vara utan sin andrabil kan spara stora pengar. En vanlig bil står still 96 procent av sin livstid. Den yta det kräver kan användas till att göra staden ännu attraktivare. En kollektivtrafik som fler väljer av fri vilja är målet.
 
Mycket kommer att hända inom trafikområdet i framtiden. Få saker är lika heta som förarlösa fordon just nu. Självkörande bilar och bussar kan komma att förändra mycket av det vi ser som självklart. I dagarna kommer Ericsson att visa att det går att köra en förarlös minibuss. En självkörande bil har kört nästan hela sträckan från kust till kust i USA och en annan har kört omkring i Berlin i flera år. I väntan på det får Karlskrona fler och snabbare bussar. Än så länge med förare.   

Sören Bergerland
Trafikdirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.