NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 21 MARS 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
E-hälsa, en viktig pusselbit för att öka livskvaliteten och klara framtidens utmaningar
Digitala verktyg och tjänster bidrar till att medborgarna kan vara mer självständiga och delaktiga i samhällslivet
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så lyder Sveriges vision på e-hälsoområdet som socialdepartementet och SKL tagit fram tillsammans. Arbetet drivs utifrån ett antal grundläggande principer som tillgänglighet, användbarhet, digital delaktighet samt integritetsskydd och informationssäkerhet. Det handlar om att ta bästa vara på individens egna resurser för att öka delaktigheten och självbestämmandet och förbättra hälsan genom att ge tillgång till information som rör den egna personen, individuellt anpassade digitala stöd och smidiga kommunikationsvägar.
 
Den nationella visionen stämmer väl med Blekinges ambitioner i den regionala digitala agendan, Blekinges handlingsplan för att dra bästa nytta av de digitala möjligheterna. I Blekinge är målet till 2020 att medborgarna upplever stor delaktighet i sin hälsa, vård och omsorg med tillgänglighet som ledord. För att uppnå målet har tre fokusområden identifierats: regional samverkan genom "regionalt digitalt ehälsocenter",”Jag äger min journal” och ”tillgänglighet 24/7”.
 
Vision E-hälsa 2025
Blekinges digitala e-hälsocenter börjar ta form
Det regionala ehälsocentret ska stötta olika regionala initiativ med kunskap och stöd samt sprida erfarenheten till andra. Aktörerna, Blekinges kommuner och landsting, behöver  gemensamma strategier och planer såväl som gemensamma kommunikationskanaler. När det finns en gemensam arena kan aktörerna genom att samverka tillfredsställa behov och lösa problem både på systemnivå och för enskilda brukare.

Camilla Jönsson, Karlskrona kommun, som tillsammans med Helén Andersson på landstinget leder arbetet förklarar att utmaningen har varit att lyfta blicken så att alla aktörer i Blekinge har samma förhållningssätt.

- Det handlar om att inte uppfinna hjulet sex gånger. Vi är duktiga på att skapa enskilda processer och löser gärna saker på hemmaplan. Äntligen får vi ihop det här tillsammans. Vi har försökt dra i olika trådar länge och nu är vi här, konstaterar hon.

Lösningen är en samverkansmodell där varje huvudman är representerad. Gruppen har arbetat fram en plan med insatser och aktiviteter. Utgångspunkten har varit att identifiera vilket samarbete som redan idag fungerar, vad som kan göras bättre och nya frågor som skulle vinna på samverkan. I vår ska planen förankras. När det är dags för årlig revidering av planen, kommer alla intressenter att bjudas in till workshop för att sätta extra fokus på det som är viktigast just då.

Att ha en struktur på plats är en viktig förutsättning för att nu kunna fokusera på att genomföra planen.

- Nästa steg är att sätta ihop arbetsgrupper utifrån de behov som finns. Till exempel, digital vårdcentral, gemensam upphandling av trygghetslarm och larmcentraltjänst. En annan angelägen fråga är att förenkla kommunikationen mellan olika professioner – det är dags att slänga ut faxen. Eftersom utvecklingstakten på nationell nivå också är snabb är det även viktigt att vi synkar med det vi behöver förhålla oss till, avslutar Camilla Jönsson. 
Nya e-tjänster på 1177.se  
I början av april får vi som bor i Blekinge tillgång till vår journal digitalt
I arbetet med "jag äger min journal" är ett viktigt steg nu taget när jag kan komma åt min egen och mina barns journal digitalt. Blir jag sjuk och behöver vård i ett annat landsting kan jag även ge vårdgivaren möjlighet att läsa min journal. Journalen kommer att vara tillgänglig från e-tjänster på 1177.se. Här kan du redan nu komma i kontakt med din vårdcentral och bland annat förnya dina recept. Du loggar enkelt in med din e-legitimation.
 
E-tjänster på 1177.se
Digitalisering en megatrend

- i takt med globalisering och urbanisering

Även om Sverige fortfarande ligger i topp så tappar vi i ranking när det gäller att dra nytta av de digitala möjligheterna enligt färska siffror från digitaliserings-
kommissionen, se digitalasverige.se. Bland annat behöver det offentliga Sverige kraftsamla kring de digitala frågorna.
   Detta diskuterades bl.a. när vi som är regionalt utvecklingsansvariga i torsdags träffade Per Mosseby, avdelningschef för digitalisering, SKL (Sveriges kommuner och Landsting). Det handlar både om att utveckla infrastrukturen men också att få tryck i att implementera ambitionerna i våra digitala agendor inte minst inom vård- och omsorg och skola. Samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå är en avgörande faktor.
   Samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv är ytterligare en framgångsfaktor. Här är Blekinge en förebild som också lyfts nationellt, med exempelvis vårt arbete med den digitala agendans olika områden liksom våra utvecklingsprojekt bl.a. kopplat till industrin (smart produktion), logistik och ITS (Intelligenta transportsystem, med exempelvis Arena IV) liksom utvecklingsprojektet inom e-hälsa och innovation (SICAHT).
   Det finns också krav och förväntningar på oss inom det offentliga Sverige att utveckla fler möjligheter att möta dagens och morgondagens medborgare, den digitala generationen, med effektiva och användaranpassade digitala tjänster som underlättar vardagen.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

HALLÅ...
.. Tobias Johansson projektledare för CeSam Blekinge – vad tycker du är mest spännande med den digitala utvecklingen i Blekinge just nu?

- Det är häftigt att se hur långt vi har kommit i Blekinge med vårt ReDa-arbete.
Vi har flera bra initiativ som blivit verklighet och fler på gång. Som ny in i CeSam så imponeras jag av alla inspirerande och kreativa människor som dagligen arbetar med frågorna.
www.cesamblekinge.se

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.