Nyheter från projektet Maj 2016
Många viktiga milstolpar i projektet

Den 30 april lämnade vårt projekt in den första 6-månadersredovisningen till Interreg-sekretariatet och det är med stor glädje vi kan konstatera att samtliga parter lämnat in sina uppgifter till Lead Partner (Region Skåne, Sverige) och Koordinerande partner (Region Hovedstaden, Danmark). Den samlade redovisningen ligger nu för granskning hos Interreg, Tillväxtverket och PwC. Norska redovisningen sker den direkt till norsk förvaltande myndighet. Stort tack till alla som bidragit till att vi hållit vår deadline och fått ihop en fin sammanställning!
 
Den rapport med rekommendationer för fortsatt arbete som evalueringsteamet Ramböll sammanställt har diskuterats vidare i Koordineringsgruppen. Vi tar alla goda råd med oss i det fortsatta arbetet och kommer bland annat att arbeta vidare med mål och resultatkedjor. Vi kommer också att diskutera slutsatserna på Styrgruppens möte 31 maj. Fortsättningsvis är Francisca Herodes (Ramböll) projektledare för evalueringsprocessen i vårt projekt.
 
Det är fullt av aktiviteter i delprojekten. På senaste Steering Committee i april godkändes 10 nya experimentprojekt för unga forskare inom MAX4ESSFUN. Internationell Attraktionskraft höll den 27 april en presentation av den första analysfasen för alla partners i delprojektet. I detta nyhetsbrev finns en inbjudan till en workshop där ni alla kan lära mer om detta.
 
Vi är också mycket glada för det engagemang som alla visade på vår workshop om horisontella kriterier. Vi är fulla av goda idéer som vi ska bearbeta och försöka göra till ”spelregler” i projektet. Läs mer om workshopen här i nyhetsbrevet och på vår hemsida.
 
Inför sommaren laddar projektet för att synas på Folkemödet på Bornholm 17 juni och vid ”öppet hus” 18-19 juni inför MAX IV-invigningen. Vi kommer också få göra ett seminarium på Mötesplats Skåne den 19 augusti kopplat till MAX4ESSFUN. Med andra ord är det full med aktivitet på gång, och vi är glada över det stora engagemang som finns i alla delar av projektet.
 
Bästa hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob och Kristina

Horisontella kriterier - projektets spelregler

Den 4 maj genomförde projektledningen en workshop om hur man kan inkludera de horisontella kriterierna i projektets olika aktiviteter.

De horisontella kriterierna är
  • Hållbar utveckling/ bæredygtighed
  • Jämställdhet/ ligestilling
  • Lika möjligheter och icke-diskrimineringar
EU har bestämt att alla EU-finansierade projekt ska arbeta med horisontella kriterier för att stödja en positiv samhällsutveckling.

Läs mer på hemsidan eller se en kort film från workshopen ovan.

 


Internationel attraktionskraft indbyder til to-timers seminar

Delprojektet International Attractiveness inviterer til et seminar d. 8 juni fra kl. 12.00-14.00 i København (inklusiv lunch/frokost).
 
I løbet af de to timer vil alle deltagere få indblik i analyser og diskuterer resultatets betydning på tværs af projektet, for at drage nytte af synergier mellem projektet forskellige kompetencer.

Følgende emner tages op:
  • Benchmarking af regioner, som allerede i dag har storskalafaciliteter
  • Sammenligning af ESS/Max IV med andre forskningsfaciliteter
  • Vores regionale styrke positioner set ift. hvad Copenhagen Capacity og Invest in Skåne arbejder med
  • Det videre arbejde med Value propositions – hvordan skal vi gribe investeringer an set ift. ESS og Max IV
Tilmeld dig hos Kanval Sheikh senest d. 25 maj; kas@copcap.com


Juni 2016
8

Regional leverantörsbas: Samverkan en nyckelfråga

Intressentkonferensen den 10 mars ’ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – Regional leverantörsbas’, lockade ett 90-tal deltagare som blev uppdaterade om aktuellt läge för anläggningarna ESS och MAX IV. Konferensen hade fokus på företagens möjligheter att bli leverantörer till anläggningarna.
 
Representanter från ESS och MAX IV, från Science Village, Region Skåne, Vinnova och från arrangörerna - Industriell plattform (Sverige) och Big Science Sekretariatet (Danmark) – var alla eniga om att samverkan är en nyckelfråga för företagens framtida möjligheter att vinna upphandlingar och bli leverantörer.
 
Inom Regional Leverantörsbas skapas fortlöpande möjligheter för företag i regionen att kompetensutveckla sig inom ny teknik för att öka sina möjligheter att bli leverantörer. Initiativ för samverkan mellan företag, och mellan företag och forskare, pågår. Som enskilt företag behöver man bygga upp ett nätverk med strategiska kontakter. Detta underströk flera av föreläsarna, bl a Magnus Larsson, ILO på MAX IV. Han är en av många som arbetar för att skapa bra förutsättningar för industrin att utnyttja anläggningen. Han gav exempel på fungerande trepartssamverkan mellan MAX IV, företag och forskarvärlden. Frank Ebskamp, VD på företaget Danfysik som redan levererar utrustning till forskningsanläggningar i Europa, beskrev deras olika arbetsmodeller kring konceptdesign, kundsamverkan, prototyptillverkning och implementering. Han underströk också betydelsen av ett bra samarbete i alla led.
 
Pia Kinhult, strateg på ESS, satte fokus på företagens utmaningar: Att bli leverantör till de stora forskningsanläggningarna kräver stort engagemang och stora insatser. Företagen har unika chanser att höja sin kompetens och samverka med forskare, men inget kommer av sig själv – det gäller att ta kontakter, bygga upp nätverk och hitta affärsmöjligheterna.
 
VILL DU VETA MER? Kontakta Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, eller Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se 


Du hittar alla presentationer från konferensen på Industriell plattforms hemsida
Månedens projektpartner: Universitetet i Oslo

Hver måned sætter vi fokus på en af de 27 projektpartnere. Denne måned har vi talt med Universitet i Oslo (UiO), som er aktive deltagere i delprojektet MAX4ESSFUN, læs med her og bliv klogere på deres engagement i projektet.
 
Hvorfor er det vigtigt for jer i Oslo at være med i projektet?
UiO ser det faglige samarbeidet i MAX4ESSFUN som svært viktig for å styrke sitt kompetansegrunnlag for å ta i bruk nye og sterke metoder basert på synkrotron - og nøytronstråling. Spesielt viktig er dette som incitament for å bli bruker av de nye anleggene MAXIV og ESS. I det bredere bildet er muligheten for nå å etablere direkte faglig samarbeid med de øvrige partnerne i prosjektet spennende. Vi ser at flere av våre miljøer ved UiO for første gang vil ha felles forskningsprosjekter, felles veiledning og utveksling av PhD og post doktorer ved andre universiteter i regionen. Denne sjansen ønsker vi å forvalte på en god måte.
 
Fra Universitetet i Oslo har vi fra begynnelsen åpnet for at alle fakulteter kan delta i MAX4ESSFUN prosjektet. De fleste interesserte er fra det matematisk naturvitenskaplige fakultet (kjemi, fysikk, biologi, geologi), med det er også solid interesse fra livsvitenskapsmiljøer ved det odontologiske og det medisinske fakultetet. 
 
Hvad forventer I at kunne få ud af at deltage i projektet helt konkret?
Vi har foretatt en strategisk vurdering av hva vi ønsker å oppnå ved MAX4ESSFUN prosjektet, og det er tre områder som vi forventer mye av; 
1) vi vil etablere kompetanse innen visse synkrotron- og nøytronteknikker der vi så langt ikke har hatt aktiviteter
2) vi vil styrke noen av våre mest solide miljøer innen synkrotron- og nøytronbasert forskning slik at disse miljøene blir best mulig  egnet for å initiere og bistå i bruk av slike metoder gjennom samarbeid internt ved UiO
3) vi vil få engasjement fra ulike institutter, og vil sørge for at synkrotron- og nøytronbaserte metoder tas i bruk innen ulike underområder av de klassiske disiplinene, og innen prioriterte temaer som f.eks. fornybar energi og livsvitenskap.
 
Mød de Norske projektdeltagere
Professor Helmer Fjellvåg, Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, er medlem i styringsgruppen for MAX4ESSFUN (og den overordnede styringsgruppen for hele projektet), med dr. Reidar Lund som varamedlem.
 
Helmer Fjellvåg jobber selv primært med struktur og egenskaper for faste stoffer, mens Reidar Lund har sin hovedinteresse innen myke materialer og biomaterialer. UiO har videre en intern styringsgruppe hvor også professorene Carl Henrik Görbitz (Kjemisk institutt) og Håvard Haugen (Odontologisk fakultet) deltar. UiO vil ha 14 prosjekter, dvs vi vil sende 14 medarbeidere til felles prosjektsamarbeid med andre partnere. Vi har også sterkt engasjement fra Fysisk institutt hvor bla Prof. Dag Dysthe fikk innvilget en av de to første forskerprosjektene sammen med KU på tidsoppløste tomografi-studier på sprekkdannelse i porøse bergarter. Andre solide røntgenbrukere på UiO finner vi innenfor strukturbiologi, katalyse og uorganiske materialer.
 
Vi vil gjennom våre interne prioriteringer sørge for at slike prosjekter vil inkludere forskningsmiljøer innen biologiske makromolekyler, livsvitenskap, myke materialer, energimaterialer, overflater, nanomaterialer, magnetiske systemer, mikro/mesoporøse materialer, mineralogi, katalyse, med mer. Og vi ønsker, at aktivitetene omfatter så vel mykrøntgen, hardrøntgen og nøytroner. Siden hovedtyngden av aktivitetene ved UiO tradisjonelt har vært sentrert rundt hardrøntgen,  ønsker vi gjennom InterReg å utvide vår kompetanse spesielt innenfor nøytronteknikker og i en viss grad også mykrøntgen-teknikker.
 
Læs mere om Oslo her:
SMN:  http://www.mn.uio.no/smn/
Kjemisk institutt:  http://www.kjemi.uio.no
Fysisk institutt http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/pgp/index.html
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/index.html
RECX laboratoriet: http://www.recx.no
PX-Oslo: http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/grupper/px/
Nanostructures and functional materials: http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/nafuma/index.html
Kolloid/polymer: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/polymer/
 

Studieresa för företag till forskningsanläggningar i England! 

Känner du till företag som är intresserade av att leverera till forskningsanläggningarna?
 
I februari i år besökte Industriell plattform forskningsanläggningarna ISIS och Diamond, i närheten av engelska Oxford. Dessa anläggningar kan jämföras med ESS och MAX IV, men har varit igång sedan 1985 respektive 2007, och har alltså hunnit en bit längre i sin utveckling.
Från England är intresset stort för framtida samarbete med innovativa, kompetenta svenska leverantörer, och i november arrangerar Industriell plattform en studieresa för företag till de engelska anläggningarna.
 
Industriell plattform tar nu emot intresseanmälningar från företag som är intresserade av att leverera till forskningsanläggningarna! De kommer sedan att skicka över en lista till kontaktpersoner i England. Den kommer att innehålla företagsbeskrivningar/kompetensbeskrivningar för de företag som anmält intresse.
 
Studieresan i november kommer bland annat att erbjuda workshops inom olika teknikområden. Vi ska under våren med våra engelska kontaktpersoner diskutera vilka områden som blir aktuella.
 
Den 28 september  är företag välkomna till en teknikworkshop. Representanter från utvalda anläggningar i Europa kommer att vara närvarande, och företag kan ställa ut på en mindre mässa. Programmet för studieresan till England vil blive præsenteret. Resan är öppen även för företag som inte jobbar direkt med de teknikområden som valts ut.
 
Alltså – sprid gärna nyheten till alla företag som skulle kunna ha intresse av att leverera till forskningsanläggningarna. Inbjudan med exakta tider och lokal kommer att skickas ut, men håll också utkik på hemsidan, www.industriellplattform.se, under Kalender.
 
Kontakta gärna Industriell Plattform redan nu för mer information och frågor, och för intresseanmälan till studieresa och förberedande teknikworkshop:
 
Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se
Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se
VÄLKOMNA!


Diamond Light Source, Oxfordshire, England. Foto: Peter Turvey
Vidste du at? – om expats i Danmark og Skåne

’Welcoming International Talents’ arbejder på at gøre det attraktivt at komme til Øresundsregionen for at arbejde. Allerede nu ved vi at:
  • 46 % af expats vil blive længere i Danmark end planlagt
  • 86 % af expats generelt rigtig godt kan lide at leve i Danmark
  • 2 ud af 5 expats så muligheden for at have en god work/life balance som en vigtig faktor, da de accepterede et job i Danmark
Størstedelen af expats er ansat på større arbejdspladser (250+ medarbejdere), og mange på de helt store (500+ medarbejdere) Læs mere her: http://www.copcap.com/newslist/danish/expat-study-2014

I Skåne har man ikke samme type undersøgelse om expats, men man ved, at 31% af tilflytterne til regionen har en længere videregående uddannelse.
 
Et af målene for delprojektet ’Welcoming International Talents’ er at oprette et ’Expat Panel’ på tværs af sundet, som via spørgeskemaer kan bidrage med nyttig viden om livet i Øresundsregionen set fra en expats øjne.