NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TORSDAG 10 DECEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Region Blekinge leder europeiskt samarbetsprojekt
Syftet med projektet är att utreda och hantera konsekvenserna av EU:s transportpolitik för regioner samt intressenter runt Östersjön.
Region Blekinge kommer de kommande tre åren att leda ett större europeiskt samarbetsprojekt. Projektet, som fått namnet TENTacle har 23 partners från nio länder och kommer att omsluta cirka 38 miljoner kronor. Andra Blekingeaktörer är Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Karlshamns Hamn. Totalt omsätter aktiviteterna i Blekinge cirka 8 miljoner kronor fram till 2018.
 
Projektet har sin utgångspunkt i det av EU utpekade transportnätverket, TEN-T. Nätverket delas in i ett stamnätverk som bland annat ska binda ihop huvudstadsregioner och stora befolkningscentra, samt ett övergripande nätverk som ska möjliggöra kopplingar till stamnätverket. Vägen E22, hamnarna i Karlshamn och Karlskrona samt flygplatsen i Ronneby ingår i det övergripande nätverket. De delar av transportsystemet som ingår i stamnätverket har generellt högre prioritet när det gäller genomförandetakt och finansiering. Därför är det av yttersta vikt att aktörer analyserar vilken betydelse investeringar i närområdet får för transporterna regionalt och lokalt, samt vilka åtgärder man själv måste vidta för att inte halka efter i utvecklingen eller för att på ett hållbart sätt hantera transportflöden.
Blekingeaktörerna aktiviteter handlar främst om att analysera våra specifika förutsättningar att hantera internationella och nationella transportflöden på ett hållbart sätt. Då Blekinges transportsystem inte ingår i EU:s stamnätverk och de nationella medlen för satsningar är relativt små, gäller det att planera resurserna på bästa möjliga sätt för att kunna hantera kapacitets-, interoperabilitets- och hållbarhetsfrågor effektivt. Inom TENTacle kommer intressenterna att kunna analysera och planera enligt rådande förutsättningar.

Grannländer satsar starkt
Blekinge har två framgångsrika och fortsatt växande reguljära färjelinjer till Gdynia i Polen samt till Klaipeda i Litauen. Bägge länderna har
Blekinge med vårt transportsystem (gult) är ett mycket effektivt komplement till de nätverk i Östersjöområdet som EU prioriterar.
öronmärkt stora resurser till satsningar som stärker sitt transportsystem och framför allt kopplingarna till och från hamnar. I Polens motsvarighet till nationell plan för transportsystemet fram till 2020, finns satsningar motsvarande över 80 miljarder svenska kronor som stärker den korridor som går söderut från Gdynia-området. Litauen kommer att satsa motsvarande 8 miljarder kronor fram till 2020 för att stärka transportsystemet kopplat till den prioriterade EU-korridoren.
 
Blekingeaktörer duktiga projektutvecklare
Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Östersjöprogrammets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Området är av stort intresse, både politiskt och miljömässigt, tack vare det geografiska läget. Under perioden 2014-2020 satsas cirka 263,8 miljoner euro på programmet.
 
Närmare 300 projektskisser lämnades in i den första ansökningsomgången. Av dessa godkändes 35. Förutom de aktörer som deltar i TENTacle kommer bland andra Energikontor Sydost och Kustbevakningen att leda eller delta i andra projekt inom Östersjöprogrammet.
 Blekinges geografisk läge
- en tillgång


Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i Europa. Vår ambition är att fortsatt befästa vår position som den naturliga porten mot stora befolkningscentra i det expansiva östra Europa. Det handlar om både näringslivskontakter och kraftigt ökande mängd godstransporter.
 
Utvecklingen drivs av globaliseringstrenden där vi också måste föra in hållbarhet, inte minst när det gäller transporter, för att EU:s ambition om att utveckla Östersjöregionen till en stark makroregion också ska innebära en hållbar region där vi kan vara en strategisk spelare.
 
I Region Blekinges verksamhetsplan för 2016 till 2018 finns övergripande mål om att stärka Blekinges kunskaper om EU:s fonder och program liksom att skapa förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten för att stärka Blekinges strategiska position i Östersjöområdet.

Efter hårt arbete i tuff konkurrens kom så det positiva beslutet om att Region Blekinge åter igen fått förtroendet att driva ett strategiskt transportprojekt. Detta är ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll och att EU:s program också kan bidra till att utveckla och stärka Blekinges position liksom hela Östersjöregionens.
 
Tack till alla på lokal, regional och nationell nivå som bidragit till utvecklingen av projektet och i förhandlingarna inför beslut.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.