NYHETSBREV FRÅN SVINESUNDSKOMMITTÉN - APRIL 2020
LÄS BREVET I WEBBLÄSAREN

Visste du att: 

Norge har stängt sin landsgräns för att hindra spridningen av coronaviruset. Det är första gången sedan andra världskriget som persontrafik stoppas vid gränsen. Varutransporter kan dock fortfarande passera.

Foto: Viken Foto Video 

Att arbeta i en gränskommitté

Att arbeta i en gränskommitté i denna tid - med stängda gränser, inga eller mycket begränsade möjligheter att besöka varandra, olika strategier för att förhindra smittspridning etcetera - leder till att vi måste pausa en del av vår verksamhet. Men det leder även till att vi måste tänka nytt, vara kreativa med att utveckla våra arbetssätt och våga se framåt.

Det läge som nu råder leder till många reflektioner och funderingar kring hur Svinesundskommittén kan verka för att minska de negativa effekter som pandemin på många olika sätt orsakar. Våra medlemmar upplever för första gången sedan andra världskriget en stängd gräns (bortsett från godstransporter och gränspendlare).

”Hvordan ser verden ut etterpå” skrev man på NRK och det gäller även vår gränsregion. Gränshinder som är ett av Svinesundskommitténs horisontella verksamhetsområden ger idag andra associationer än för en månad sedan.

Visionen för det nordiska samarbetet, som fastställts av Nordiska Ministerrådet, är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Vi hoppas att de nordiska länderna snart kan återuppta arbetet med att förverkliga denna vision.

Vi som arbetar i Svinesundskommittén arbetar vidare med hjälp av digitala verktyg, vi möts över gränsen digitalt och vi utvecklar vår kompetens när det gäller ”resfria möten” som var ett av våra mål för 2020. Samarbetet går vidare i våra gränsregionala projekt, vi genomför våra uppdrag på bästa möjliga sätt och verkar för att vara väl förberedda när gränsen öppnar igen.

Jag önskar er alla en Glad Påsk/God Påske även om vi i år får ändra på en del av våra traditioner.

Elsie Hellström
Daglig Leder/VD

Inga stängda gränser för varutransporter

EU:s medlemsstater är överens om att den fria rörligheten för varor ska upprätthållas. Godstrafiken ska fungera även i fortsättningen och gods ska varken stoppas inom EU eller till och från länder utanför EU. Det rådande läget kan dock medföra längre handläggningstider när fordon med varor ska passera gränsövergångarna. De åtgärder som några av EU:s medlemsstater (och Norge) har vidtagit med stängda gränser rör kontroll av personer, inte varor (Källa: Tullverket).

Digitalt årsmöte 2020

Måndagen den 30 mars hade Svinesundskommittén årsmöte – för första gången via länk. Trots att de flesta var ovana med att genomföra ett årsmöte digitalt blev det ett årsmöte med engagemang och hög närvaro av ombud.

Årsmötet genomfördes under ledning av mötesordförande Lars Tysklind. Till ordförer omvaldes Linda Engsmyr, Sarpsborgs kommune, och till vice ordförande Kent Hansson, Strömstads kommun.

Nyvalda i styrelsen som numera består av nio ledamöter och nio ersättare/vara (beslut vid årsmötet 2019) är Anne-Kari Holm, Halden kommune, och ersättare Øivind Holt, Halden kommune.

Viken Fylkeskommune har en plats som ersättare/vara vakant tills vidare. I arbetsutskottet har tillkommit en ny ersättare/vara och det är Anne-Kari Holm, Halden kommune.

Handlingarna till årsmötet samt protokoll finns att läsa på vår hemsida, följ knappen nedan! 

Gränsen som attraktion rapporterar

Projektet Gränsen som attraktion har arbetat med att stärka besöksnäringen i gränsregionen. Några av de viktigaste resultaten från projektet är nya nätverk, utbildade gränsguider och nystartade företag och nya produkter. Läs mer om projektresultaten i slutrapporten.

Foto: Robert Dahlberg

Partnerskapsforum för Marint Gränsforum Skagerrak

I februari arrangerade Marint Gränsforum Skagerrak sitt halvårsvisa forum för projektets partners och observatörer. Dagen genomfördes på naturum som är besökscenter för Kosterhavets nationalpark. Projektgruppen presenterade arbetet samt planer för framtiden och deltagarna hade möjlighet att ge inspel och kommentarer för arbetet framöver.

Under dagen medverkade även projektets externa utvärderare Nordregio som presenterade sin utvärdering av projektets första år. Denna har gjorts genom dokumentanalys samt intervjuer med representanter från projektet, både från näringslivet och förvaltningssidan.

För att läsa mer om dagen klicka på knapparna nedan.

Nätverksträffar för alg- och ostronföretagare

I början av året arrangerade Marint Gränsforum Skagerrak träffar med ostronnätverket och algnätverket. Träffarna syftar till att stötta företagen och samverka kring gemensamma frågeställningar och utmaningar som branscherna står inför. Detta görs genom att arrangera workshops, studieresor och presentationer av branschaktuell information.

Från de nätverksträffar som ägt rum under året tar Marint Gränsforum Skagerrak med sig frågor som lyfts för att jobba vidare med dessa inom projektet. De handlar bland annat om regelförenklingar för vattenbruk och hur vi kan öka försäljning och efterfrågan av de marina råvarorna i vår region.

Vårvinterns träffar genomfördes i Norge och på grund av coronaviruset skall vi försöka arrangera nätverksmöten via webben längre fram i vår. Förhoppningen är att vi ska kunna anordna fysiska nätverksträffar till hösten i Sverige.

Läs mer om de två träffarna genom att klicka nedan.

Grön tillväxt trä / rethinking wood! fortsätter

Grön tillväxt trä / rethinking wood! har under vintern fortsatt arrangera studiebesök och seminarium. På grund av coronaviruset har planerade studiebesök fått skjutas på framtiden, och detta har medfört att projektet förlängs till den sista november. 

I slutet av januari besökte vi SJB Bygg i Ed. Företaget visade exempel på en vägg med cellulosaisolering av återvunnet tidningspapper. Intressant med ett cirkulärt nyttjande av våra resurser och ett byggsystem där mindre skog används. Fågelvägens förskolas lokaler och pedagogik imponerade också på besökarna.
 
I februari arrangerade projektet ett seminarium om brand, ljud och fukt i träbyggnationer där ca 70 personer deltog, samt en studieresa till Växjö för att höra om kommunens träbyggnadsstrategi.

För mer information om tidigare evengemang besök våra kanaler genom att klicka nedan. 

Ordfører har ordet

Kjære alle sammen

For en uvirkelig vår vi opplever, hele verden er påvirket av COVID-19 viruset. Vi har byer og land som er i lock-down, mange har mistet familiemedlemmer pga. dette viruset. Hvordan skal vi komme oss igjennom dette? Og hvordan blir samfunnet når vi en gang får kontroll på viruset? Spørsmålene er mange, men svarene er dessverre få.

Norge har iverksatt de strengeste tiltakene i fredstid. Ukentlig får vi nye regler og lover som vi må forholde oss til både på svensk og norsk side. Vi må alle prøve å håndtere og etterkomme disse nye restriksjonene så godt vi kan.

Det å drive med arbeid på tvers av grensen, når grensen er stengt kan by på noen utfordringer. Men det er heldigvis utfordringer vi klarer å løse. Vi har lagt et godt grunnlag i alle våre pågående prosjekt, før grensen stengte.
Og som gode naboland holder vi kontakten og bruker digitale plattformer i vårt arbeide. Vi prøver så godt vi kan å holde trykket oppe slik at vårt arbeide ikke stopper opp eller blir satt på pause, i den grad det er mulig.

Et bevis på dette er årsmøtet i Svinesundskommittén som ble gjennomført den 30. mars. Alle delegater møttes via den nye arbeidsplattformen Teams som mange kommuner i begge land bruker i disse dager. Årsmøtet ble gjennomført uten de store diskusjonene, men vi brukte noe tid på å diskutere sammensettingen av styret og hvem som skal møte der. Ved årsmøtet i 2019 ble styret redusert til kun noen få kommuner, dette ser vi i ettertid at muligens ikke var den beste løsningen. Vedtaket fra årets årsmøte er at AU skal se på saken på nytt.

Jeg vil med dette ønske dere alle en en riktig god påske, ta vare på hverandre. Jeg håper at vi så snart som mulig kommer tilbake til en normal hverdag.

Linda Marie Engsmyr

Kommande arrangemang

Just nu har Svinesundskommittén inga arrangemang inplanerade, men håll utkik på vår hemsida för uppdaterad information! 

OM OSS
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland, med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på mandat av medlemmarna och Nordiska ministerrådet.  Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

SVINESUNDSKOMMITTÉN | SE-452 80 | STRÖMSTAD, SVERIGE info@svinesundskommitten.com | Tel +46 706 48 60 79 | www.svinesundskommitten.com