NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 20 NOVEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Regeringen och Blekinge samverkar för unga till arbete
I oktober 2013 uppvaktade Blekinge regeringen. Tillsammans hade Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Region Blekinge, blekingekommunerna, landstinget, BTH och Almi Blekinge beslutat sig för att försöka öka effekterna av sina insatser för unga till arbete genom ökad samverkan - ett initiativ som går under namnet Ungdomskraft Blekinge. Tidigt identifierade parterna vikten av att även få med den nationella nivån för att få bästa förutsättningar att kunna bekämpa ungdomsarbetslösheten lokalt. 

Kommunerna och Arbetsförmedlingen i Blekinge har sedan dess intensifierat sitt samarbete. Tack vare medel från Europeiska Socialfonden finns nu Navigatorcentrum i alla kommuner. Tillsammans med Arbetsförmedlingens projekt Ung Framtid ligger stort fokus på matchning mellan Blekinges arbetsgivare och ungdomar i åldern 15-24 år. Landstinget Blekinge har dessutom startat kurser för de som behöver särskilt stöd att närma sig arbetsmarknaden.

Regeringen har nu identifierat kommunerna som nyckelaktörer för att nå de unga. För ungdomar upp till 20 år ansvarar kommunerna både för de som går i skolan och de som hoppat av. Genom att arbeta mer proaktivt med att förbereda unga för arbetslivet ska fler kunna få en utveckling där de inte hamnar i arbetslöshet.

Det finns också tydliga drivkrafter för kommunerna att vara aktiva i frågan. För att klara fortsatt god social service i takt med att befolkningen blir allt äldre måste Blekinges kommuner attrahera unga människor. I Blekingestrategin är livskvalitet ett insatsområde som handlar om att erbjuda goda livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och upplever känslan av att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar där meningsfull sysselsättning är en faktor. Genom att satsa på förebyggande åtgärder kan vi öka möjligheterna till ökad livskvalitet samtidigt som vi förebygger utanförskap som kostar mycket för samhället. Kostnaderna för ungas skolavhopp har uppskattats till 260 miljarder per årskull, vilket motsvarar cirka 4 miljarder årligen för Blekinge – kostnader som i huvudsak landar lokalt på kommuner och landsting. Blekinges näringsliv behöver dessutom den unga generationen för att utvecklas hållbart och innovativt.

2015 tillsatte regeringen Delegationen för unga till arbete (Dua) för att utveckla mer flexibla samarbetsformer för att minska ungdomsarbetslösheten. Inledningsvis riktade Dua sig direkt till kommunerna för att underlätta för överenskommelser mellan kommun och Arbetsförmedlingen. I Blekinge finns redan etablerad samverkan mellan alla kommuner och Arbetsförmedlingen, så det var naturligt att bygga vidare från den plattformen. Arbetet med att utveckla överenskommelser i Blekinge har därmed kunnat föras både gemensamt och med stort framtidsfokus. Blekinges kommuner i samverkan med Arbetsförmedlingen vill:
  • Samverka mer med skolan för att bättre rusta eleverna
  • Göra fördjupad analys av målgruppen unga för att bättre kunna utforma stöd
  • Etablera så kallade multikompetenta team där myndigheternas stöd kan samlas kring individer med ett sammansatt behov
  • Utveckla en arbetsmarknad med fler ingångsjobb för unga
  • Ha lokala utbildningssamordnare för regeringens initiativ traineejobb och utbildningskontrakt
Inom ramen för initiativet Ungdomskraft har vi sedan 2013 gjort en rad insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Blekinge, bland annat genom att motverka avhopp från gymnasieskolan, stötta utsatta elever i högstadiet och genom att utöka och bredda erbjudandet för att matcha unga blekingar med Blekinges arbetsgivare. 
 
Läs mer om Ungdomskraft Blekinge
Samverkan och individuellt fokus för unga att se sin framtid i Blekinge

I Blekingestrategin beskriver vi de demografiska utmaningarna för Blekinge med en åldrande befolkning – en utveckling som vi delar med många andra regioner utanför storstadsregionerna. 

Även om ungas flyttmönster ser annorlunda ut i dag jämfört med när jag var ung är mycket sig likt. Fortfarande gäller ju högre utbildning desto större arbetsmarknad med skillnaden att arbetsmarknaden idag är global.
 
Det är därför viktigt att vi gör Blekinge attraktivt för alla, inte minst ungdomar. Vi måste ta till vara varje individs potential och förutsättningar. Vi behöver skapa bättre möjligheter för den yngre generationen här och nu så att de ser sin framtid i Blekinge. Är vi inte attraktiva för den unga generationen kommer de att flytta från Blekinge och då får vi svårt att klara utmaningarna med befolkningsutvecklingen.
 
Ett stort antal initiativ har satts i gång inom ramen för Ungdomskraft. Blekinges unga lyfter är ett stort samverkans-
projekt över hela länet men det finns även en palett av andra större och mindre initiativ som Ung företagsamhet – Drivkraft, Idéinstitutet inom ramen för ALMI Blekinge, Elevstödjarna i Karlshamn och Olofström för att minska avhopp från gymnasie-
skolan,Tech Networks satsning på samverkan mellan näringsliv och skola för att nämna några.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.