NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 13 NOVEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Att planera tillsammans -
en nyckel till regional utveckling
Blekinge har mycket att vinna på att koppla samman regionala utvecklingsfrågor med kommunal fysisk planering.
I Blekinge samverkar vi redan i dag inom en rad olika områden, bland annat när det gäller infrastrukturplanering, kollektivtrafik, besöksnäring, kultur och tillväxtarbete. Genom att arbeta med ett gemensamt regionalt planeringsunderlag i form av statistik och kartor samt fortsatt dialog, ökar vi vår samverkan ännu mer och därmed också möjligheterna för planering som är till nytta för alla i regionen.

Projektet Strukturbild Blekinge, som avslutades i oktober i år, handlade just om att ta de första stegen att koppla den regionala utvecklingen och den kommunala fysiska planeringen närmare varandra. Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge län var de två formella projektparterna, men tjänstemän och politiker från hela länet deltog aktivt för att ta fram dels statistik och kartor, men även förslag på hur arbetet ska fortsätta efter projektets slut.
För att öka och bygga upp kunskap i länet handlade en del i projektet om att ta fram regionala kartor som belyser viktiga funktionella samband i regionen. Kartorna utgör förutom ett viktigt kunskapsunderlag även ett viktigt planerings- och beslutsunderlag att använda i våra respektive planeringsprocesser lokalt och regionalt framöver. Det kan exempelvis handla om planrevideringar och planutredningar för planering av nya bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik.
Kartbild: Fordonstrafik i medeltal per dygn under ett år.
Restidsisokron: visar hur långt du på en viss tid kommer med bil från Karlshamn.
Projektets andra del handlade om att diskutera och ta fram förslag på hur den stadigvarande dialogen kan fortsätta kring kommunal fysisk planering, regional utvecklingsplanering och de regionala utvecklingsfrågorna även efter projektets slut.

För att få till samplanering, samsyn och den tidiga dialogen är en stadigvarande mötesplats eller dialogerna nödvändig eftersom länets olika planeringsprocesser lokalt och regionalt inte är helt synkade i tiden.
Planering handlar om och är till för människor. För att skapa ett attraktivare Blekinge som människor vill bo, besöka och verka i och som utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning krävs att länets aktörer arbetar gemensamt med strategisk planering.

Projektets slutrapport med alla kartbilder samt underlagsmaterial kan du ladda hem här (9MB).

De flesta kartor i Länsstyrelsen Blekinges WebbGIS. Kartorna finns under fliken Strukturbild Blekinge.
Kartbild: visar arbetspendling mellan orter i Blekinge.
Bättre bostadsförsörjning genom samverkan i planering

Parallellt med att former för samverkan mellan kommunal fysisk planering och regional utvecklingsplanering utvecklas och prövas runt om i landet har en parlamentarisk grupp, Bostadsförsörjningskommittén, utrett frågan under ett antal år.
 
Från Näringsdepartementet och Bostadsförsörjningskommittén ligger nu således ett aktuellt betänkande med lagförslag om En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59).
 
Bostadsplaneringskommittén har följande tre huvudförslag:
- Ökad samordning mellan kommunernas planering för bostadsförsörjning och regional planering för transport-infrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik.
- En ny lag om regional fysisk planering med länen som indelningsgrund och att ansvaret läggs på aktören som har det regionala utvecklingsansvaret
- En nationell strategi för fysisk planering och bostads-försörjning

Betänkandet finns att ladda ner från www.regeringen.se.

Projektet Strukturbild Blekinge visar också på potentialen och möjligheterna genom att dela planeringsförutsättningar utifrån ett bredare perspektiv. På slutkonferensen för projektet i juni fanns en samlad bild av att strukturbildsarbetet måste fortsätta i Blekinge varför också Region Blekinge ställt sig positiva till betänkandet från Bostadsplaneringskommittén.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.