NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 23 OKTOBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Strategi för kompetensförsörjning ska ge fler jobb
Många engagerade när strategin blir till handling
Många blekingar som arbetar inom utbildning och kompetens deltar i arbetet att genomföra den regionala kompetensförsörjningsstrategin, som antogs av Region Blekinges styrelse i våras. Här är några exempel på vad som är på gång för att matcha Blekinges behov av kompetens.
 
Aktörer inom skola och kompetensutveckling från hela Blekinge träffas regelbundet i olika konstellationer för att göra verklighet av målet att se till att näringsliv och offentlig sektor har tillgång till kompetenta medarbetare och att en hög grad av befolkningen i regionen är sysselsatt.
 
Yrkeshögskolor
En viktig del i kompetensförsörjningsstrategin är att se till att det finns tillräckligt med yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Antalet ansökningarna att starta YH-utbildningar i Blekinge är i år större än på många år. Totalt söks 24 utbildningar jämfört med förra året då aktörerna sökte 16 utbildningar. År 2013 var antalet 14. Det är en stor bredd i ansökningarna, från vård och omsorg till it och teknikutbildning. Några nya aktörer finns med som ännu inte har några utbildningar.
 
Samverkan inom vård och omsorg
Behovet av kompetenta medarbetare inom vård och omsorg i Blekinge är stort. Arbetsgivare och utbildningssamordnare har tecknat ett samverkansavtal vilket är ett första steg i enlighet med strategin. Nu identifieras vilket kompetensbehov som finns hos arbetsgivarna och utbildningar startas och genomförs för att möta marknadens behov. Samtidigt finns det för få högskoleplatser inom vård och omsorg i Blekinge. Många som går utbildningen kommer från andra regioner och väljer att lämna Blekinge efter examen. Därför arbetar Blekinges kommuner och landstinget tillsammans för att ta fram ett åtgärdsprogram för att göra vård och omsorgsyrket i Blekinge attraktivt.
Stoppa skolavhopp vid
gymnasieskolor i Blekinge

Ett mål i strategin är att förhindra gymnasielever att hoppa av gymnasieskolan och därmed få fler elever att gå ut med examensbetyg. Region Blekinge har gjort en förstudie där 155 elever och personal på gymnasieskolorna intervjuades. Förstudien ligger till grund för en projektansökan som just nu behandlas av Tillväxtverket. Målet är att fler än 90 procent av eleverna ska gå ut gymnasieskolan med examensbevis, mot 83 procent 2013.
Kompetens som flyttar in
En arbetsgrupp arbetar med att se hur vi kan samverka för att dels snabba upp tiden för nyanlända att komma ut i arbete och dels för hur man kan koppla ihop svenskundervisning med detta.

BTH har ett projekt som handlar om hur vi bättre kan ta tillvara internationella studenters kompetens i Blekinge. Att i samverkan med arbetsgivare och språkstöd få internationella studenter på BTH att stanna kvar i Sverige efter examen.
 
Kompetensrådet driver arbetet framåt
I Blekinge finns ett kompetensråd som tillsammans med Region Blekinge driver arbetet med handlingsplanerna framåt. Rådet består av en person från varje område i kompetensförsörjningsstrategin. Uppdraget för rådets ledamöter är att samordna det som görs inom de olika områdena och arrangera lärkonferenser som till exempel kompetensforum som anordnas två gånger om året.
Kompetensplattform - ett regeringsuppdrag
Att arbeta fram en så kallad kompetensplattform är ett uppdrag som alla regioner i Sverige fått. I Blekinge ligger ansvaret hos Region Blekinge. Syftet är att på kort och lång sikt stärka samverkan när det gäller kompetensförsörjning och planering av utbildningar. Uppdraget gavs till regionerna år 2010, efter fordons- och finanskrisen. Blekinge mötte den krisen med bland annat projektet FKG09.
Kompetensförsörjning och bättre matchning

- en strategisk fråga för Blekinges framtid

Blekinges kompetensförsörjningsstrategi handlar om hur matchning mellan arbetskraft och jobb ska gå till. Strategin är i sin tur förankrad i Blekingestrategin.

Just nu pågår arbetet att omsätta strategin till handlingsplaner. Arbetet engagerar många som på olika sätt arbetar med utbildning och kompetens i Blekinge. Alla har samma mål framför sig: att se till så att efterfrågan och tillgång på kompetens möts.

Blekinge har stora utmaningar. Samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden har både företag och offentliga organisationer svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför är det viktigt att vi arbetar för att se till att människor med rätt kompetens finns tillgängliga för de företag som behöver rekrytera medarbetare.

Samtidigt måste vi också höja attraktiviteten för yrken som har svårt att attrahera medarbetare och hjälpa till att skapa större intresse för människor att utbilda sig och ta jobb i dessa yrken. Vi måste hjälpa till att skapa bättre ”matchning” på arbetsmarknaden.

Ett exempel på detta hur det går att arbeta med kompetenshöjande insatser är hur Blekinges näringsliv och offentliga verksamheter tillsammans hanterade fordonskrisen 2009. Då initierades FKG09, ett kompetensförsörjningsprojekt som finansierades av europeiska socialfonden.

Målet var att öka kompetensen bland de medarbetarna för att stärka företagens konkurrenskraft under konjunktursvackan.

Projektet var lyckosamt och idag har samarbetet utvecklats till det kluster som kallas Techtank med säte i Olofström.

Det är fantastiskt att ha fått vara delaktig och följa denna utveckling, en satsning som säkerligen till någon del bidragit till Blekinges utveckling där samverkan och samarbete kring olika utvecklingsfrågor har varit en nyckelfaktor.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.