NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 1 FEBRUARI 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Landsbygdsprogrammet ska bidra till
smart och hållbar tillväxt i Blekinge
Drygt 150 miljoner kronor i potten för att utveckla landsbygden. Programmet prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.
Blekinges regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet är nu preliminärt godkänd, även om det kan komma att göras några ändringar. I handlingsplanen beskrivs alla åtgärder i Landsbygdsprogrammet och vilka prioriteringar som görs i Blekinge. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan med många aktörer i Blekinge.
Programmet är en del i de stöd som är till för att utveckla Blekinge. En översikt över andra stöd finns att läsa här.

Det övergripande målet för programmet, som administreras av Länsstyrelsen Blekinge Län, är smart och hållbar tillväxt för alla. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Programmet kan finansiera exempelvis investeringar i stöd till företag på landsbygden, miljöinvesteringar och stöd till bredbandsutbyggnad. För Blekinge omfattar programmet över 150 miljoner kronor.
I Blekinge prioriteras följande områden:
  • Sysselsättning
  • Lönsamhet
  • Nyföretagande
  • Generationsskiften/rationaliseringar
  • Öppet landskap/betesmarksproduktion
  • Miljöförbättrande åtgärder
  • Energieffektiviserande åtgärder
  • Bredbandsutbyggnad på landsbygden
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.
Den regionala handlingsplanen finns på Länsstyrelsen i Blekinges webbplats.
Kartan visar tätorter över 3000 invånare. Dessa tätorter omfattas inte av vissa delar av programmet.
Studentregion Blekinge ska sprida positiva bilder av Blekinge
BTH:s studenter är viktiga för Blekinge. Om studenterna får en positiv bild av Blekinge är det större chans att de återvänder hit som turister eller kanske till och med bosätter sig här.

Studentregion Blekinge är ett projekt, delvis finansierat med regionala tillväxtmedel från Region Blekinge, som ska skapa en attraktiv studiemiljö för BTH-studenterna och ge dem en positiv bild av Blekinge.

– Jag vill att våra studenter ska få de bästa förutsättningarna för att få en bra start i karriären. Studenterna ska få en bra utbildning, trivas och känna att tiden på BTH var en av de bästa i deras liv, säger Lena Vogelius, projektledare för Studentregion Blekinge.
Läs mer
NOVEMBER
2
BLEKINGEDAGEN 2016
GÖR PLATS I DIN KALENDER
Blekingedagen 2016
Onsdagen den 2 november 2016 är det dags igen för Blekingedagen - dagen då vi samlar Blekinge för att diskutera en för regionen viktig utvecklingsfråga.

I år kommer vi att vara i Karlskrona. Plats och tema är inte slutligt bestämt, det får vi återkomma med under våren. Men, gör plats i din kalender redan nu!
Landsbygdsprogrammet med koppling till Blekingestrategin
 
Blekinge är ett geografiskt litet län med bra strategiskt läge och närhet till övriga Europa. Korta avstånd gör det möjligt att bo och verka i hela länet. Omväxlande landskap med både skogs- och skärgårdslandskap ger goda förutsättningar för ett attraktivt Blekinge med hög livskvalitet i hela länet.
 
Därför är Landsbygds-programmet ett viktigt program som tillsammans med strukturfonder och andra EU-program är verktyg för att stärka och bidra till genomförandet av Blekingestrategin i hela regionen.
 
Våra demografiska utmaningar med en allt högre medelålder blir än mer påtaglig utanför tätorterna. Där finns också särskilda utmaningar med att bibehålla ett öppet odlingslandskap och miljöhänsyn i skogs- och kustområden.
 
En god livsmiljö och ett attraktivt Blekinge ställer stora krav på god tillgänglighet men även på natur- och kulturmiljöer och på biologisk mångfald, delar som prioriteras i landsbygdsprogrammet. Även en god vattenkvalitet i skärgården är avgörande för framtida satsningar inom både besöks- och fiskenäringen.
 
Bredbandsutbyggnaden har tagit fart i länet men det finns fortfarande många utmaningar.
Det finns risk för ett framtida utanförskap, alternativt avflyttning, från områden som inte får tillräcklig bredbandshastighet och som därmed får sämre tillgång till framtida samhällstjänster. Det är därför högt prioriterat att stärka bredbandsutbyggnaden även på landsbygden.
 
Landsbygdsprogrammet kan också användas för utvecklingsinsatser för att stärka besöksnäring. Jag ser fram emot fortsatta initiativ för att utveckla både vandringsleder och leder för häst, cykel eller båt som exempelvis Arkipelagrutten och den kustnära turismcykelleden.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.