Nya rapporter från Trafikverket

Dela nyhetsbrevet:

#29 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

5 OKTOBER 2016

Lägesbeskrivning Jönköping - Malmö

Trafikverket tar fram så kallade åtgärdsvalsstudier som en del i underlaget för att besluta om en utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Nu släpps en kortfattad lägesbeskrivning av de två studierna för Jönköping-Malmö och Linköping-Borås.

− Vi vet att det finns ett stort intresse för vårt arbete och vill beskriva för allmänheten och andra berörda hur vi har arbetat och vad vi har kommit fram till hittills, säger Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna (ÅVS).

Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna på Trafikverket

Analysernas syfte är att ta fram underlag till Sverigeförhandlingen gällande val av stationsorter, undersöka byggbara alternativ inom aktuellt område, ta fram underlag inför kommande nationella infrastrukturplan samt fungera som underlag för ett effektivt genomförande.

Utreder olika stationslägen och ser över landskap
Förutom de stationer som Sverigeförhandlingen fokuserat på i överenskommelse med de utpekade stationsorterna, utreder Trafikverket även andra stationsalternativ som förberedelse inför en kommande planläggningsprocess.

Region Skånes visionsbild för Hässleholm som stationsort på nya stambanan.

– Vi förstår att Trafikverket på en översiktlig nivå måste bedöma och utreda olika alternativ men Hässleholms kommun är överens med Sverigeförhandlarna om ett centralt stationsläge och den överenskommelsen arbetar vi efter, säger Hässleholms kommunchef Bengt-Arne Persson.

För att kunna passa in höghastighetsjärnvägen på bästa sätt har Trafikverket även fördjupat sina landskapsanalyser mellan stationsorterna. Här är det viktigt att förstå landskapets förutsättningar och vilken känslighet och potential som finns.

Korridor som utreds är bred
Kartor i Trafikverkets rapport, bland annat för sträckan Lund-Hässleholm, visar yttergränserna för den ännu så länge ganska breda korridor där höghastighetsjärnvägen ska dras, plus känsliga områden i korridoren. En av kommunerna på den utpekade sträckan är Eslöv som ser med positiv förväntan på höghastighetståg:

– Vi har idag många invånare som pendlar till och från Eslöv, och i och med höghastighetståg kan våra invånare nå Stockholm inom tre timmars restid från Eslöv vilket kan möjliggöra mer pendling och utöka vår attraktivitet i regionen. För oss är det oerhört viktigt att höghastighetsbanan kopplas till den överansträngda Södra stambanan så att tillgängligheten stärks genom snabbare och tillförlitligare regionaltåg, säger Eva Hallberg, kommundirektör i Eslövs kommun.

– Det är däremot problematiskt att dragningen inte kan preciseras mer vilket försvårar vår planering, bland annat av bebyggelse. En annan farhåga är eventuella negativa miljökonsekvenser och barriäreffekter för kommunen men vår förhoppning är att de positiva miljökonsekvenserna, i form av ökat tågåkande, kommer att överväga, säger Eva Hallberg.

Fler steg innan beslut om dragning
ÅVS:erna ska vara klara 2017. Efter att regeringen bekräftat de avtal som Sverigeförhandlingen slutit med stationsorterna kan arbetet gå in i nästa fas, det vill säga planläggningsprocessen där järnvägsplaner tas fram. Här sker även samråd med allmänheten som har möjlighet att påverka. Först då beslutas var en höghastighetsjärnväg kommer att dras.

Fakta: Åtgärdsvalsstudierna omfattar bland annat att ta fram samhällsekonomiska beräkningar, landskapsanalyser och miljöbedömningar. I uppdraget ingår även arbetet med anläggningskonstruktioner och byggbarhet. Under våren 2016 har Trafikverket genomfört analyser av dels stationsorterna och olika stationsalternativ, dels det mellanliggande landskapets förutsättningar att samspela med en höghastighetsjärnväg.

Trafikverkets Samlade Effektbedömning klar

Trafikverkets nya kalkyler för järnvägen visar att nya höghastighetsbanor eller utbyggnad av befintliga stambanor ökar kapaciteten, kortar restiderna och minskar känslighet för störningar på järnvägen. Mest effekt ger höghastighetsbanor, som dessutom ökar den regionala tillgängligheten och möjliggör nya reserelationer.   

Foto News Øresund

Under 2016 har Trafikverket presenterat kostnadsbedömningar och samhällsekonomiska kalkyler för utbyggnad av järnvägen i södra Sverige. Dessa har nu kompletterats i en Samlad Effektbedömning (SEB) - en del av underlaget för att besluta om framtidens järnväg i Sverige.

I SEB värderas även de effekter som inte kan åsättas ett pris, åtgärdernas fördelningseffekter och hur de motsvarar Sveriges transportpolitiska mål. Det är alltså huvudsakligen kvalitativa bedömningar som nu gjorts till skillnad från tidigare kalkyler.

– Analyserna är en viktig del av beslutsunderlaget samtidigt som mycket mer måste vägas in i själva beslutet. Vilket samhälle vill vi bygga för framtiden och hur möter vi utmaningarna med snabb befolkningstillväxt och hög bostadsbrist? Här tror jag att den nya stambanan för höghastighetståg är en del av lösningen, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne.

NOVEMBER
21

Kunskapsseminarium om svensk höghastighetsjärnväg

Vill du veta mer om vad en svensk höghastighets-järnväg kan innebära? Trafikverket bjuder in till en dag i Malmö med tema samhällsutveckling.

Exempel på ämnen som behandlas under dagen:

  • Internationella lärdomar av städer och regioners uppkoppling till en höghastighetsjärnväg
  • Trafikeringsmöjligheter på en ny höghastighetsjärnväg och det övriga trafiknätet
  • Svenska regionala visioner och planer

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00