Stora behov på skånsk järnväg

Dela nyhetsbrevet:

#28 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

22 SEPTEMBER 2016

Stora behov på skånsk järnväg

SWECO har tagit fram en scenarioanalys för järnvägen i Skåne. Analysen visar att järnvägen inom en snar framtid kan vara svårt överbelastad.

Sweco har analyserat prognoser och planer för den framtida trafiktillväxten. Analysen målar en dyster bild av vad som sker om trafiktillväxten fortsätter och inget görs utöver redan planerade investeringar.

I skånska avsnitt av Södra stambanan, det primära stråket för godstransporter, skulle vi få ett kapacitetsutnyttjande på hela 148 procent år 2025 – om det varit möjligt.

Samtidigt utnyttjas kapaciteten över Öresundsbron till hela 90 procent. Detta kan jämföras med maxtaket 85 procent i kapacitetsutnyttjande, för att kunna garantera robusthet och inte äventyra punktlighet och möjligheter till underhållsåtgärder.
 
Analysen visar ett akut läge då transitregionen Skåne redan har tio av landets hårdast belastade järnvägssträckor, och binder samman Sverige med övriga Europa. Då en tredjedel av landets import och export går via regionen är de skånska flaskhalsarna även stora problem för Sveriges framtida internationella konkurrenskraft och näringsliv.

I rapporten presenteras olika lösningar för att komma till rätta med problemen:

  • Ny höghastighetsbana som kan utnyttjas av nya snabba Öresundståg och som har avlastande effekt på Södra stambanan.
  • En Helsingborg-Helsingörförbindelse med godstransporter tillsammans med dubbelspår Skånebanan.
  • Kapacitetsförstärkning av järnvägen mellan Malmö och Lund.
  • Ny järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn.

 

Höstbudgeten 2017

Infrastrukturminister Anna Johansson höll i tisdags presskonferens i Borås kring regeringens infrastruktur-satsningar i höstbudgeten. Behovet är stort och frågan är om anslaget står i proportion till det stora behovet av ökad kapacitet

– Behoven av underhåll och investeringar i järnvägen är historiskt sett mycket stora. Alla som dagligen pendlar med tåg vet hur jobbig vardagen kan vara. Satsningarna i budgetpropositionen möter tyvärr inte de behov som finns och det kommer att krävas tuffa prioriteringar för att få ihop en nationell infrastrukturplan som bidrar till Sveriges utveckling, kommenterar Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne.

Summering av innehållet kring infrastruktursatsningar [...]

Sten Hansen,
infrastrukturstrateg hos
Region Skåne

Hur länge räcker kapaciteten över Öresund?

Hej Sten Hansen, som deltog i uppstartmötet med danska och svenska företrädare den 6 september i Köpenhamn - vad kom ni fram till?

– Först fick vi lära känna varandra, vem som gör vad hos Sverigeförhandlingen, Trafikverket, Region Skåne och danska Transportministeriet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen och Banedanmark. Frågan i fokus är den befintliga förbindelse mellan Sverige och Danmark (Öresundsförbindelsen) och hur lång tid kapaciteten räcker. Framförallt vilka trimningsåtgärder man kan genomföra på landanslutningarna för att öka kapaciteten. För att komma vidare behövs ett synkat trafikprognosunderlag mellan länderna, och ambitionen är att få en gemensam bild av prognoserna för gods- och persontrafiken över Öresund innan jul!

I början av december förväntas alltså expertgruppens första rapport vara klar. Den kommer innehålla en prognosbedömning, identifiering av flaskhalsar samt genomgång av projekt som påverkar kapaciteten, till exempel den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen.

Hur planerar vi framåt?

Trafikverket, Länsstyrelsen, Skånes sträckningskommuner och Region Skåne har haft ett första möte om den fortsatta planeringsprocessen av en kommande höghastighetsjärnväg.

Sofia Bremer är Trafikverkets projektledare för åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö:

– Det är bra att vi redan nu identifierar vilka utmaningar vi behöver samarbeta kring för att möjliggöra ett genomförande av höghastighetsjärnväg i Sverige, och då är sådana här möten en mycket viktigt del.

 I grupper diskuterades hur vi förbereder oss för den fortsatta planeringsprocessen på bästa sätt och hur vi skapar vi en effektiv samverkan för att maximera nyttor och minimera negativa effekter.

En fråga som lyftes var behovet att se över lagstiftningen för en prövning av höghastighetsjärnväg, då nuvarande prövar sträckor meter för meter. Det pratades även om behovet av synkning av Trafikverkets planering med kommunernas detalj- och översikts-planering. 

– Det är viktigt att Trafikverket presenterar underhandsmaterial så att vi berörda kommuner har en möjlighet att följa hur arbetet går framåt, säger Karin Kallioniemi, samhällsplanerare i Höörs kommun. 

Nu inväntas Trafikverkets lägesbeskrivning för ÅVS Jönköping-Malmö som släpps den 27 september, och den 12 oktober hålls nytt referensgruppsmöte.

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00