Ny infrastrukturproposition presenterad

Dela nyhetsbrevet:

#30 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

7 OKTOBER 2016

Ny infrastrukturproposition presenterad

Regeringen har presenterat en ny infrastrukturproposition med förslag till prioriteringar och ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen år 2018-2029. Huvudpunkter är ett ja till svensk höghastighetsjärnväg och en ökning på drygt 20 procent med 100 miljarder till vidmakthållande och nyinvesteringar.

Vid lunchtid torsdagen 6 oktober bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin in till presskonferens i Rosenbad. Fokus var höstens infrastrukturproposition ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (2016/17:21)”.

– Vi slår fast att vi har en målsättning att bygga nya stambanor, säger Anna Johansson.

Däremot lyfter hon att det kan ske etappvis i den takt ekonomin tillåter och ger därför inget målår för när hela sträckan ska stå färdig. De delsträckor som byggs först blir där kapacitetsbristerna anses mest akut. Hon hoppas på en bred enighet i frågan i Sveriges riksdag. Propositionens grund är anslags-finansiering och innebär alltså inga nya finansieringsmöjligheter i form av skattehöjningar eller tillkommande skatter.

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör på Region Skåne

– Det är positivt med ett tydligt ja till höghastighetsjärnvägen. Samtidigt oroar otydligheten kring finansiering och att man signalerar en etapputbyggnad utan färdigställande år. Järnväg mellan Malmö och Hässleholm är i akut behov av utbyggnad och en höghastighetsjärnväg skulle ge direkta nationella och regionala effekter. Pendlingsmöjligheterna för skåningarna skulle bli bättre och det skulle finnas mer plats för godstransporter på järnväg, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

Infrastrukturpropositionen lyfter även näringslivets godstransporter som en prioriterad fråga, där regeringen har som ambition att en större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och via sjöfart. En annan huvudpunkt i propositionen är att stadsmiljöavtalen förlängs.

– Den här infrastrukturpropositionen ger ekonomiska ramar för fler tåg i tid och mer gods på järnväg. Vi sätter också upp ett mål om nya stambanor för höghastighetståg. De är alla viktiga delar i en omställning av transportsystemet, säger Isabella Lövin.

Utveckling av transportsystemet – från nuvarande 277 till 333,5 miljarder

Vidmakthållande av statliga järnvägar – från nuvarande 85 till 125 miljarder

Vidmakthållande av statliga vägar – från nuvarande 153 till 164 miljarder

Sammanlagt innebär den ekonomiska ramen satsningar för 622,5 miljarder kronor fördelat enligt ruta till höger.

Propositionen baseras på en överenskommelse med regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet med Vänsterpartiet. Däremot har den inte publicerats i sin helhet då den ännu inte överlämnats till riksdagen, när detta ska ske är oklart.

Framöver väntas regeringens direktiv för åtgärdsplanering till Trafikverket och till regionala planupprättare. Trafikverket lämnar sitt förslag till Nationell plan för remiss hösten 2017.
 

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00