NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Indelningskommittén föreslår tre storregioner till 2019
Blekinge får förmodligen vänta till 2023. Blekinges politiker vill ha en region som är större än Skåne och Blekinge.
Diskussionen om hur Sveriges nya regioner ska se ut har pågått sedan i våras. Statens utredning, den så kallade indelningskommittén, förde fram idén att Sverige skulle indelas i sex regioner där Blekinge och Skåne skulle samlas i en.
 
Processen har sedan fortsatt och regionerna i Sydsverige haft olika uppfattningar om hur den geografiska indelningen ska se ut och vilka funktionella samband det finns mellan regionerna.
 
I Indelningskommitténs delbetänkande, som nu är ute på remiss och som Landstinget Blekinge lämnat ett remissvar om, finns därför inget förslag om indelning av Sydsverige. Däremot föreslår kommittén att det är möjligt att bilda åtminstone tre större regioner och län till 2019; Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.
 
Bakgrunden till att staten har initierat arbetet med en ny regionindelning är enligt civilminister Ardalan Shekarabi att dagens länsindelning inom många områden spelat ut sin roll. Länen och landstingen ser idag väldigt olika ut, är av olika storlek och har olika förutsättningar. Ungefär hälften av Sveriges befolkning bor i tre län medan den andra halvan av befolkningen delas upp på de övriga 18 länen.

Den nya indelningen av Sverige syftar till att göra det möjligt att skapa flera resursstarka län och landsting med ökad planeringskapacitet, bättre villkor för regional planering och en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden.
Skåne, Kronoberg, Kalmar och kanske Halland
Ledande politiker i Blekinge har sedan diskussionerna startade argumenterat för en regionbildning med Skåne, Kronoberg och Kalmar. I ett svar på Indelningskommitténs delbetänkande menar landstingsstyrelsen att en ny indelning av Sverige bör ske efter de geografiska områden där det finns funktionella samband som exempelvis patientflöden, samarbete inom sjukvård, mellan kommuner eller kring regional utveckling. Som exempel ger man det existerande samarbetet inom sjukvården mellan Landstinget Blekinge och regionerna i Halland, Kronoberg och Skåne.
 
Det finns flera andra perspektiv att ta hänsyn till när beslut ska tas om hur regionerna ska bildas. I en storregion är det av helt avgörande betydelse att det finns ett universitetssjukhus, menar landstingsstyrelsen. Ytterligare kriterium kan vara att det ska finnas minst ett lärosäte med läkarutbildning och tandläkarutbildning. Lärosätena i regionen ska sammantaget ha utbildningar inom samtliga specialistinriktningar för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.
 
Landstinget Blekinge välkomnar i sitt remissvar att processen mot större regioner fortsätter men menar att det hade varit önskvärt att förslaget om indelning omfattade en indelning för hela riket som hade möjliggjort att kunna ta ställning till en nationell helhetslösning.
Utredningen föreslår tre nya län bildas redan 2019:
- Norrlands län med Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
- Svealands län  med Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län
- Västra Götalands län med nuvarande Västra Götaland och Värmlands län

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast i slutet av augusti nästa år. Då kommer utredningen att förslå hur indelningen av övriga Sverige bör se ut.
Större regioner och län

Varför vill staten det?

I våras kommenterade vi denna fråga också i ett nyhetsbrev och då utifrån perspektivet att förslaget såg ut att bli sex regioner och län i landet. Eftersom regionerna i Sydsverige haft olika uppfattningar har indelningen av Sydsverige tillsammans med delar av mellersta Sverige lämnats utanför detta delbetänkande.

Sedan början på 2000-talet har tre statliga utredningar presenterats; 2007 med utredaren Mats Svegfors, 2012 ledd av Mats Sjöstrand, och nu Indelningskommittén, ledd av Kent Johansson och Barbro Holmberg.
 
Indelningskommitténs uppdrag har varit att föreslå en ny regional indelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting jämfört med idag. Kommittén har haft i uppdrag att lämna ett delbetänkande med de förslag man finner möjligt att genomföra till den 1 januari 2019. Ett sådant delbetänkande har nu alltså lämnats.
 
Indelningskommitténs delbetänkande innehåller förslag på att bilda tre nya län för en stark samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och välfärd i hela Sverige.
(SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län)
 
Nu pågår remissbehandling av delbetänkandet inför beslut i riksdagen om tre nya län och regioner - eller kanske fler - till 2019. Även om inte hela kartan kommer att omfattas i detta beslut ger det ändå en riktning att vi går mot större regioner och län vilket är en utveckling som även Blekinge bejakar.

Oavsett kommer samverkan och samarbete över våra gränser att både behövas och utvecklas ytterligare.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.