NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 9 OKTOBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Blekinges stora solpotential
– en outnyttjad energiresurs med nya möjligheter till arbetstillfällen.
I Blekinge är det flest soltimmar i Sverige. Att det går att utnyttja potentialen framkom vid ett seminarium om solkraft i Blekinge.
 
Solen lyser över hela Blekinge, inte bara över Karlskrona som vann årets solliga, SVT:s tävling där några orter i Sverige tävlar om flest soltimmar. I Blekinge har vi flest soltimmar i Sverige. Blekinge har som mål att andelen förnybar energi fram till 2020 ska öka till 80 procent av hela energianvändningen. För att nå målet måste vi använda alla tillgängliga energislag där sol kommer att spela stor roll.  
 
Snabb utbyggnad utomlands
I många länder, exempelvis i Tyskland och Italien, har det under senare år skett en mycket snabb utbyggnad av solenergi. I Sverige har solenergin spelat en mindre roll, inte minst på grund av låga energipriser från vatten- och kärnkraft.

Men den situationen är på väg att förändras. Det framkom vid det seminarium om solenergi som anordnades av Region Blekinge i samverkan med Energikontor Sydost, Goda Hus och NetPort i Karlshamn med fokus på den svenska elmarknaden och Blekinges möjligheter till utbyggnad av solenergi.
– Blekinge har en oerhört stor solpotential, menar Stefan Olsson från Energikontor Sydost. Ett område på 7 gånger 4 kilometer med markplacerade solpaneler skulle kunna ge en årlig elproduktion på omkring två terawattimmar vilket motsvarar hela Blekinges elanvändning.

Tillräckligt med tak för Blekinges konsumtion
Den rapport om solpotentialen som Länsstyrelsen Blekinge nyligen publicerat stärker bilden.
Rödeby Elverk AB. Foto: Solect Power.
I arbetet med rapporten inventerades lämpliga takytor i Blekinge för solenergi. Rapporten visar att det finns omkring 17 kvadratkilometer lämplig takyta för solenergi.
 
Cecilia Näslund från Länsstyrelsen Blekinge berättar att rapporten innehåller ett par framtidsscenarier över hur solenergi skulle kunna utnyttjas.
 
– På kortare sikt, fram till 2020, kan vi - om bara de mest gynnsamma taklägena utnyttjas - producera 0,45 terawattimmar. I det andra scenariot, på längre sikt till 2050, skulle vi kunna nå 1,6 terawattimmar, lika mycket som Blekinges elkonsumtion 2011.

Även elmarknaden står inför en reformering, det menar Flemming Christoffersen från Oriri Energy Management AB. Idag köper elhandelsföretagen el direkt från större producenter eller från elbörsen och levererar därefter till kunderna. Flemming Christoffersens framtidsbild är att den lokala och regionala elproduktionen ökar, att den är helt förnybar och att en liten del av den är överskott från mikroproduktion som levereras till elnäten. Han förutspådde att elmarknaden kommer att svänga från nuläget med ett fåtal stora producenter av el till många små så kallade mikroproducenter vilket kräver ett helt annat elnät än idag.
 
Efter seminariets slut stod det klart för alla att det krävs förändringar för att klara framtidens fossilfria energiförsörjning. Det framgick också att det finns stora möjligheter just i Blekinge med sina många soltimmar och därmed god potential som kan ge riktigt många möjligheter till nya arbetstillfällen. Enligt Länsstyrelsens rapport skulle en utbyggnad, enligt de två olika scenarierna som beskrivs i rapporten, generera 2500 respektive 6500 arbetstillfällen.
Läs rapporten här.
Några exempel från Blekinges utbyggnad av solcellsanläggningar
Ronneby: äldreboendet Olsgården har en anläggning som i princip täcker alla tak inom boendet och ger energi motsvarande hushållsel till 70 villor. Länk.

Karlskrona: i bostadsområdet i Marieberg finns solpaneler installerade på väl synliga tak vid infartsleden. Solceller på Möllebergs äldreboende i Ramdala ger el till kök, tvätt och fläktar samt till bergvärme som ersatt tidigare oljepanna. Länk.

Olofström: Femteklassare har byggt solfångare som sedan satts upp på Jemsegårdens äldreboende i Jämshög. Länk.
Sol och vind för hållbar energiförsörjning

Att Blekinge har stora möjligheter att ställa om och bli fossilfritt framstår allt tydligare. Det är också tydligt att solen spelar en stor roll i omställningen. I Blekinge finns soltimmar, här finns aktiva företag inom solenergibranschen och lämpliga ytor att etablera solceller på. 
 
I det pågående regionalfondsprogrammet och programmet för Södra Östersjön för Skåne-Blekinge är Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi ett prioriterat område. 15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Det kan bland annat handla om att underlätta för företag att både bli energieffektivare och att växla över till förnybar energi. Detsamma gäller för offentlig infrastruktur och bostäder.
 
En ansökan om ett solprojekt för Skåne och Blekinge, Sol i syd behandlas just nu hos Tillväxtverket. Projektet ska öka intresset för solenergilösningar i företag. Partners i projektet är Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost. Inom Energikontoret finns stor samlad kompetens och erfarenhet inom energiområdet som kommer hela vår region till godo.
 
Blå och grön tillväxt är också fokus i europeiska program som Södra Östersjöprogrammet. 78 miljoner euro satsas inom dessa områden fram till 2020.

Vi arbetar hela tiden för att öka möjligheten att bo och verka i Blekinge. Större efterfrågan på smarta energilösningar kommer också att medföra fler arbetstillfällen i Blekinge och är därmed en nisch för hållbar utveckling av vår region. Miljö- och klimatfrågorna är en drivkraft för utvecklingen vilket vi också slagit fast i vår regionala utvecklingsstrategi - Blekingestrategin.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.