NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TISDAG 24 APRIL 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Validering Blekinge
- ett ESF-projekt fram till januari 2019
Projektet Blekinge Kompetensvalidering ska bygga en plattform för valideringar i Blekinge och ska i ett första skede validera kunskapen hos 50 fastighetsskötare och 50 storkökskockar.  Utvecklingsprojekt leds av Karlshamns Lärcentrum (Karlshamns kommun) och drivs i samverkan med Blekinges samtliga kommuner samt kommunerna i Tingsryd och Bromölla.
 
Varför validering?
Väl fungerande validering underlättar inträde, omställning och rörlighet på arbetsmarknaden. Validering ger också förutsättningar för effektivare insatser för utbildning och kompetensutveckling.
 
Trots att validering är ett viktigt uppdrag är det fortfarande få valideringar som görs. Därtill finns det behov av att ytterligare förbättra kvaliteten i den validering som genomförs. Ytterligare åtgärder behövs för att få effektiva och långsiktigt hållbara strukturer för validering på plats.
 
Efter validering får individen en kvalifikation med legitimitet och värde för att kunna börja arbeta eller vidareutbilda sig.

För många individer är validering en länk i en kedja, där även andra insatser behövs – före, under eller efter själva valideringen. Det kan handla om inledande kartläggning, studie- och yrkesvägledning, kompletterande utbildningsinsatser och praktik. Detta ställer krav på väl fungerande och flexibel samverkan mellan olika aktörer, något som oftare är lättare i teorin än i praktiken.

Projektet har följande mål
  • Bygga en gemensam plattform för validering i Blekinge.
  • Ge förslag på en hållbar och transparent struktur för validering i Blekinge i samverkan med närliggande regioner för ett strategiskt långsiktigt hållbart och transparent verktyg i grunden tillämpbart på olika ämnesområden/yrkesområden. Detta skall främja långsiktig kompetensförsörjning, jämställdhet/likabehandling, rörelse på arbetsmarknaden, tillgång på arbetskraft; ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsklimat.
  • Validera 50 storkökskockar och 50 fastighetsskötare. 
Nationell konferens kring Validering 9-10 maj Karlshamn
– för dig som på något sätt kommer i kontakt eller arbetar med validering
Från teori och strategi till organisation och praktik

Från vad och varför till hur!
Konferensen fokuserar på hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret arbetar med validering samt hur validering inom olika områden kan hänga samman.

NÄR: Torsdagen den 9 maj - 10 maj, 2018
VAR: NetPort Science Park, Karlshamn
Läs mer och anmäl dig till nationell valideringskonferens
På gång: en nationell strategi
Ett delbetänkande är publicerat
En statlig utredning, valideringskommissionen, arbetar med att ta fram ett förslag till nationell strategi för validering. Strategin är avsedd att följas av konkreta insatser för att öka valideringens omfattning och kvalitet under de närmaste fem åren. För att lyckas med genomförandet krävs ett tydligt ansvarstagande från både nationella och regionala aktörer, från myndigheter såväl som arbetsmarknadens parter.
 
Valideringskommissionen presenterade i mars i år ett delbetänkande, en nationell strategi för validering (SOU 2017:18). Kommissionens arbete ska vara slutredovisat senast 30 december 2019. Läs delbetänkandet här.
EU:s rekomendation om validering av icke-formellt och informellt lärande
EU:s medlemsstater rekommenderas att senast 2018 ha inrättat system som ger tillgång till validering som gör det möjligt för individen att erhålla en fullständig eller partiell kvalifikation baserad på det validerade lärandet. Sverige röstade för rekommendationen.
Ta till vara kompetens

 – viktigt för både individ och arbetsgivare.

Vi läser dagligen om många arbetsgivares behov av kompetens och att det är svårt att rekrytera. Samtidigt har vi i Sverige haft stor inflyttning av utrikes födda de senaste åren. Därför har stort fokus lagts på validering – både av utbildning och yrkeskunskap.
 
Nationellt har en särskild valideringsdelegation tillsatts som nyligen kommit med ett delbetänkande SOU 2017:18. Lagstiftningen är också på väg att ändras se remiss validering med mervärde.

Kompetensförsörjning, där validering är ett viktigt verktyg, är ett prioriterat område för det regionala tillväxtarbetet och en pusselbit i arbetet med de regionala kompetens-
plattformarna.

Även på regional nivå behöver samverkan om validering utvecklas som involverar såväl företrädare för arbetslivet som kommunala och regionala aktörer på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Samtidigt som verktyg och metoder måste säkerställa att de valideringsmodeller som används ha en nationell legitimitet och förankring.
 
Vi i Blekinge är stolta över att kunna bidra till detta med våra projekt och vi ser fram emot fördjupad kunskap  genom bland annat den nationella valideringskonferens som kommer att genomföras i Karlshamn i maj.

Kraft att vilja – tillsammans är det möjligt!

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.