NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 21 NOVEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Sydsverige vill medfinansiera Sydostlänken
Efter många års gemensamt arbete finns nu förutsättningar för att järnvägsprojektet Sydostlänken ska kunna genomföras. Ett antal regioner, kommuner och företag är villiga att medfinansiera Sydostlänken, länken mellan Olofström och Blekinge kustbana.
Flera kommuner, regioner och företag vill vara med och finansiera Sydostlänken. Intressenterna är villiga att bidra till de 2,5 miljarder kronor som järnvägslänken beräknas kosta att bygga.

Att býgga Sydostlänken har aldrig varit så nära som nu.
 
- Läser man regeringens infrastrukturproposition så är Sydostlänken ett projekt som passar väl in i ambitioner om ett hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem och måste därför genomföras under kommande planperiod, säger Christina Mattisson (S), regionråd. Propositionen har en tydlig inriktning mot att godstransporter i högre utsträckning ska föras över från lastbil till tåg och sjöfart. Dessutom nämns för första gången i detta sammanhang att samarbetet med länderna runt Östersjön måste intensifieras för att öka transporteffektiviteten och utveckla tillgängligheten. 
 
Bland de som är intresserade av att finansiera projektet är företagen Volvo, Ikea och Karlshamns hamn samt Region Blekinge, Region Skåne, Region Kronoberg, Osby kommun, Älmhults kommun, Karlshamns kommun och Olofströms kommun.
I järnvägsutredningen bedömdes godstrafikdelen av projektet att kosta 2,25 miljarder kronor. Region Blekinge räknar med att kunna få betydande EU-bidrag för projektet och medel från näringslivet. Om regeringen beslutar sig för att ta in projektet i den nationella planen för åren 2018-2029, finns det även möjlighet att med ytterligare åtgärder öppna banan för persontrafik. Detta skulle i så fall underlätta arbetspendling i regionen och därmed göra arbetsmarknadsregionen större.

Persontrafik
Kostnaden för att göra järnvägen tillgänglig för persontrafik ligger enligt Trafikverket på ytterligare 250 miljoner kronor. Denna kostnad kommer i sådana fall inte att belasta staten utan bäras av berörda kommuner och regioner. Samtliga kommuner är beredda att ta sina kostnader för stationsåtgärder och del av de två mötesspår som behövs för persontrafiken, cirka 160 miljoner. Exempelvis är Olofström villig att med 59 miljoner kronor  bygga stationer i Olofström och Vilshult och medfinansiera delar av mötesspåren.
Sydostlänken binder ihop Blekinge Kustbana med Södra stambanan.
Resten av kostnaderna för mötesspår, omkring 100 miljoner kronor, finansieras av de tre regionerna.

Förhoppningarna är stora att Sydostlänken ska finnas med i nästa infrastrukturplan som regeringen ska fatta beslut om under våren 2018.
Sydostlänkens webbplats
Så här kan finansieringen se ut:
EU-medel och medfinansiering från näringslivet: 700 mnkr
Trafikverkets budget: 300 mnkr
Nationell plan: 1 250 mnkr
Summa: 2 250 mnkr
Plus kostnader för anpassning till persontrafik: 250 mnkr
Vikten av god infrastruktur i Sydsverige

Av Sveriges befolkning bor idag 26 procent i Sydsverige. Befolkningen ökar bland annat mot bakgrund av invandringen och mottagande i Sydsverige. Detta medför en kraftig befolkningstillväxt i Blekinge och Sydsverige som måste beaktas i planeringen av infrastrukturen. Ökad befolkning och vidgade arbetsmarknader för med sig ett ökat resande, exempelvis mellan boende, studier och arbete - en framtidsutmaning.

OECD konstaterar att sydöstra Sverige ligger geografiskt nära övriga EU-marknader och växande marknader österut men mätt i tid långt borta. OECD pekar också på, trots detta faktum, att infrastruktur-planeringen under hela efterkrigstiden fortsatt haft ett västeuropeiskt och nord-sydligt perspektiv.

Denna trend måste brytas. Staten måste i högre grad medverka till att tillgängligheten och infrastrukturen i Blekinge blir bättre.

Blekinge har ett strategiskt läge i södra Östersjön för den ökade handeln med Polen och Centraleuropa, Baltikum och vidare mot Asien. Blekinges centralt utpekade hamnar i Karlshamn och Karlskrona växer betydligt starkare än Trafikverkets basprognos för sjöfarten. De reguljära färjelinjerna till Gdynia i Polen samt Klaipeda i Litauen är i stadig tillväxt.

När Sydostlänken byggs ut till Blekinge kustbana blir den en av Sveriges viktigaste godsjärnvägar. Trafikverkets järnvägsutredning visar att en upprustning och utbyggnad av Sydostlänken är samhällsekonomiskt lönsam.

I Blekinge har vi målmedvetet arbetat för att expandera och öka intermodaliteten i Karlshamns och Karlskronas hamnar. Över hälften av medlen i Blekinges länstransportplan går till att stödja landinfrastrukturen med koppling till hamnarna. Vi är redo för nästa steg och är beredda att medfinansiera.

Nu behöver staten också ta sitt ansvar för att rusta upp och bygga ut Sydostlänken.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.