Nyhetsbrev #4 2016

Dela nyhetsbrevet:

» Sammanhållningspolitik    » Forskning    » Hälsa    » Miljö    » Kultur    » Livsmedel   

Förvånande förvåning efter Brexit och Trump

Många politiska kommentatorer har dragit paralleller mellan Brexit och Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Trump, som under valrörelsen själv lovade en "Brexit plus, plus, plus", verkar ha kunnat läsa av och trumma upp stämningar i breda väljargrupper bättre än det så kallade politiska etablissemanget. Där blir likheterna med Brexit tydliga - i många politiska kommentarer har man kunnat skönja en känsla av overklighet och total överaskning. Det gäller också den analys som nu pågår efter det amerikanska presidentvalet.
 
De flesta politiska förståsigpåare hade genomgående fel gällande såväl själva Brexit-omröstningens resultat som konsekvenserna av en seger för lämna-sidan. Den som läste min krönika i nyhetsbrevet från i juni kan snabbt konstatera att även jag sällade mig till denna trumpna skara. Det blev en tydlig seger för lämna-sidan och Storbritanniens premiärminister Theresa May verkar hittills ha lyckats minska splittringen inom sitt parti i frågan om Brexit och samla det till en relativ enighet gällande vägen framåt - ut ur unionen och sannolikt också den inre marknaden.
 
Frågan är hur EU:s redan ansträngda politiska läge påverkas av resultatet i det amerikanska presidentvalet. Många bedömare skakar bekymrat på huvudet med hänvisning till bland annat EU:s handelspolitiska förhandlingar med USA, samt risken för ökade geopolitiska spänningar i omvärlden, vilket EU med nuvarande interna slitningar kommer att ha svårt att hantera. Jag tror tyvärr att det finns fog för dessa pessimistiska prognoser. EU verkar efter Brexit ha hamnat i en slags identitetskris. Vägen ur den blir inte lättare om den ekonomiska och politiska omvärlden blir osäkrare.
 
Det amerikanska presidentvalet skulle möjligen kunna föra något positivt med sig: en förstärkt röst åt de som anser att Brexit borde leda till genomgripande diskussioner mellan medlemsstaterna om varför breda folkgrupper, inte bara i Storbritannien, känner så stark antipati för EU. Här finns paralleller till de antietablissemangsströmningar som verkar ha lyft Trump till seger i USA. USA-valets resultat borde därför signalera att det är dags för en genomgripande diskussion mellan medlemsstaternas politiska ledare om vilket EU-samarbete vi ska ha. De måste också inför sina väljare stå upp för att de tror på att samarbetet i EU gör oss alla starkare, trots många ibland svåraccepterade men nödvändiga kompromisser. Om inte det sker finns risken att väljare i flera medlemsstater röstar fram ledare som vill göra gemensam sak med britterna och lämna unionen. Inga förståsigpåare borde i så fall bli lika förvånade som efter Brexit och valet i USA.

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Sammanhållningspolitik

Seminarium om migration och inkluderande tillväxt

Sveriges kommuner och landsting (SKL) anordnade den 27 september en dialogkonferens om framtidens sammanhållningspolitik och hur svenska aktörer kan rusta sig inför förhandlingar om nästa programperiod (2021-2027). Region Skåne och dess Brysselkontor deltog, liksom flertalet andra svenska regioner. Carl-Albert Hjelmborn, Skåne European Office VD, hade bjudits in för att moderera diskussionerna, som bland annat bjöd på inspel från EU-kommissionen, berörda departement och nationella myndigheter.
 
Under förmiddagen diskuterades främst genomförandet av sammanhållningspolitiken inom nuvarande programperiod (2014-2020) samt den halvtidsöversyn av budgetramen som EU-kommissionen nyligen har genomfört. Under eftermiddagen hölls tre seminarier parallellt:  

  • EU:s investeringar post 2020 – strukturfonder eller finansiella låneinstrument?
  • En sammanhållningspolitik som stärker regional samverkan och lokal utveckling
  • Mervärdet av sammanhållningspolitiken i Sverige 

Forskning och innovation

Kommissionen söker synpunkter på Horisont 2020

EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, ska halvtidsutvärderas. För att skapa underlag för en god analys av programmet har kommissionen öppnat ett samråd riktat till forsknings- och innovationsaktörer. Samrådssvaren kommer att analyseras av en expertgrupp under våren och kommer, förutom att lägga grund för eventuella justeringar av Horisont 2020 i halvtid, också att inspirera diskussionerna om utformningen av nästa ramprogram för forskning och innovation som ska löpa 2021-2027.   

Hälso- och sjukvård

Konferens med det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

Region Skåne kommer att delta med en delegation till European Innovation Partnership Active and Healthy Aging (EIP AHA) Summit i Bryssel den 6-7 december, med anledning av Skånes engagemang som en så kallad reference site inom innovationspartnerskapet.

EU-kommissionen har nu öppnat utlysningar för fem pilotprojekt inom Hälsoprogrammet. Samtliga har deadline för ansökan 31 januari. Klicka här för att komma till utlysningarna.

Miljö och infrastruktur

Foto: Jonas Brantefors / GREAT

Alternativa drivmedel i Bryssel

9 oktober arrangerade Region Skåne, Skåne European Office, Region Västra Götaland, GREAT-projektet och HyER-nätverket två seminarier i Bryssel om alternativa drivmedel. Bland annat diskuterades flytande biogas i tunga transporter samt omställning till alternativa drivmedel ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Skånska regionrådet Pontus Lindberg var en av talarna, tillsammans med bland andra Helmut Morsi från EU-kommissionen. 

Urban Initative Actions öppnar en andra utlysning i november

Urban Innovative Actions (UIA) är ett initiativ från EU-kommissionen som syftar till att stödja projekt som bidrar till att möta utmaningar i städer. I slutet av november beräknas nästa utlysning öppna. Denna gång är det möjligt att ansöka om stöd för projekt inom följande områden:

  • Cirkulär ekonomi
  • Urban mobilitet
  • Integration av immigranter och flyktingar
Under den första omgången av UIA:s utlysning erhöll 18 projekt finansiering. Bland annat fick Göteborg, Paris och Viladecans sina ansökningar om stöd beviljade.

Kultur

Internationellt idékonvent om hållbarhet och kulturella och kreativa näringar hålls i Skåne

Region Skåne, Tillväxtverket och Kulturrådet arrangerar tillsammans Creative Powers for Europe, ett idékonvent om hur kulturella och kreativa näringar kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Konventet kommer samla deltagare från mer än 25 länder och bland talarna återfinns Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Michel Magnier från EU-kommissionen samt Paul Dujardin, som leder Bryssels välrenommerade kulturcenter Bozar. Creative Powers for Europe hålls 22 november i Malmö.

Ny digital plattform för kulturaktörer

Creative Tracks är en nylanserad plattform för samarbete och nätverkande mellan verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Den främsta målgruppen är entreprenörer, men även andra organisationer kan använda sig av plattformen.

Livsmedel

Stort fokus på livsmedelsfrågor i Bryssel

EU-kommissionen har lagt fram en forsknings- och innovationsstrategi för att ”framtidssäkra” det europeiska livsmedelssystemet. Strategin, som lanserades i samband med en högnivåkonferens i Bryssel den 13 oktober, tar ett långsiktigt helhetsgrepp på stora samhällsutmaningar som undernäring, livsmedelssäkerhet, hälsofrämjande mat, resilienta och kretsloppsbaserade livsmedelssystem samt investeringar och innovation. Tre kommissionärer var på plats i samband med lanseringen och underströk livsmedelssektorns avgörande betydelse för välstånd och hållbar tillväxt i Europa. Vikten av att samarbeta och engagera hela samhället för att öka kunskapen och förtroendet hos alla delar i livsmedelskedjan, från lantbrukare till konsumenter, framhölls också som ett huvudbudskap.  

Ny Smart specialiseringsplattform för livsmedelsfrågor

EU-kommissionen har även lanserat en så kallad tematisk smart specialiseringsplattform inom området agri-food, för att främja samarbete mellan regioner och regionala aktörer kring utvalda livsmedelsfrågor. Samarbetsområdena identifieras på initiativ av aktörerna. Region Skåne, Livsmedelsakademin och Lunds universitet arrangerade, med anledning av kommissionens aktiviteter, en workshop i Bryssel den 29 september om den offentliga måltiden som verktyg för att främja hälsa, hållbarhet och innovation inom mat. Representanter från EU-kommissionen och flera olika Europeiska regioner och universitet, däribland Bologna och DTU, samt en delegation från Hong Kong, deltog i workshopen.

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 613 28 92 | www.skane.se/bryssel