Nyheter från projektet Oktober 2016
Vi kör i rätt riktning!

Nu förbereder vi oss för full inför höstens två stora händelser i projektet. Den 21 november knyter vi ihop trådarna i hela projektet på en konferens i Köpenhamn. Vi hoppas vi på en bred uppslutning från alla projektpartners, så om du inte anmält dig kan du använda länk och påminnelse längre ner i nyhetsbrevet. Och den 15 december är det slutkonferensen för delprojektet Gränshinder.
 
Varje 6-månadersperiod gör vårt evalueringsteam Ramböll en rapport över hur vårt projekt löper och vad som är viktigt att tänka på i det fortsatta arbetet. Vi har nyligen fått delrapport II (mars-aug 2016), där Ramböll bland annat bedömer att resultatuppfyllelsen är god och att viktiga värden skapas i projektet genom det gränsregionala samarbetet. Rekommendationerna innebär bland annat att vi ska ha fortsatt fokus på att få igång nya forskarexperiment, stärka synergier och gränsregionala samarbeten. Vi bör också arbeta vidare med de horisontella kriterierna (hållbar utveckling/bæredygtighed, jämställdhet/ligestilling, lika möjligheter/icke-diskriminering), och där har vi ju projektets spelregler som god grund. Hör av er till oss i projektledningen om ni vill läsa evalueringsrapporten.
 
Vi ses på konferensen den 21 november!
 
Bästa hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Kristina och Johanne

Konference: Hvor langt er vi nået? d. 21. November 9.30-14.00

projektets første år er gået, og vi glæder os til at samle alle delprojekterne i København d. 21. november. Vi skal gøre status på vores resultater og se frem mod de næste to år.

Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig her

Save the date – grænsehindringskonference 15. December

Delprojektet grænsehindringer afholder deres slutkonference d. 15. December 2016 fra 9.30-13.00 på Crowne Plaza i København. På konferencen vil deres liste over vigtige grænsehindringer og mulige løsningsforslag blive præsenteret. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.


NOVEMBER
21

LÄNK TILL KALENDARIET
150 forskere til årsmøde i MAX4ESSFUN
Den 6. og 7. oktober mødtes 150 forskere i Lund for at præsentere deres forskning og netværke om forskning relevant for MAX IV og ESS faciliteterne. Programmet for dagene indeholdt temaer om ’Imaging’, ’Material Sciences’ og ’Structural Biology’. Årsmødet sluttede af med en rundvisning på MAX IV, hvorfra der også blev kigget på og snakket om opbygningen af ESS.

På mødet var der livlig debat, som fortsatte blandt de mange udstillede posters, det gav unge forskere mulighed for at skabe nye netværk og diskutere mulige samarbejdsprojekter. Flere af de udstillede posters præsenterede projekter støttet af MAX4ESSFUN. Hvis du ønsker at læse mere og måske selv blive inspireret til at søge eksperimentprojekter i MAX4ESSFUN, så besøg hjemmesiden MAX4ESSFUN Annual Meeting 2016 og download bogen med samtlige posters.


MAX4ESSFUN
Science Village Scandinavia – strategisk forum
D. 10. oktober var alle i projektet inviteret til et strategisk forum om Science Village Scandinavia i et grænseregionalt perspektiv.

Over 50 deltagere var med på dagen og fik en generel introduktion til ideen bag Science Village og tog del i debatten om, hvordan alle kan bidrage til at få mest muligt nytte af området, når det står færdigt.

Ulrika Lindmark, VD for Science Village Scandinavia fortalte om ideerne, mulighederne og byggeplanerne for Science Village og sammenlignede med andre initiativer i verden.
Margaretha Andersson, senior rådgiver og forsker fra Uppsala universitet fortalte om hvorfor Uppsala Universitet har besluttet at etablere sig i Science Village og hvilket potentiale, de ser i at være fysisk til stede i nærheden af ESS og MAX IV.

Sidste oplæg kom fra Arne Jensen, Project Manager ved Big Science Sekretariatet på DTU, som fortalte om hvilke muligheder der ligger i at industrien engagerer sig i Science Village.

De tre oplæg inspirerede til mange spændende snakke og spørgsmål hos publikum om alt fra studenterliv i Science Village til teknisk support til virksomheder, der gerne vil forberede prøver og få hjælp til at bruge ESS og MAX IV. Og ikke mindst om, hvordan de danske universiteter kan blive engageret i det videre arbejde.

Et helt konkret resultat af dagen var at der blev aftalt et møde med tre danske universiteter, Lunds Universitet og Science Village, hvor de kan fortsætte diskussionen om det fremtidige samarbejde.


Science Village Scandinavia
Månedens partner:
Danmarks Tekniske Universitet

I denne måned har vi talt med sektionsleder og projektkoordinator Luise Theil Kuhn fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om netværk, røntgen og neutroner og rekruttering af unge forskere til projekt-eksperimenterne. Læs med her.

Et bredt engageret universitet

DTU har en lang tradition for forskning med røntgenlys og neutronstråler på flere niveauer. De har superbrugere, som er interesseret i og arbejder med opbygningen af instrumenterne på ESS og MAX IV. Superbrugerne tænker samtidig på, hvordan de kan gøre instrumenterne og metoderne endnu mere avancerede, end de er i dag. Men ud over superbrugerne har DTU også forskere, der bruger metoderne til at blive klogere inden for deres forskningsområde samt et institut med forskere, der arbejder med databehandlingen af resultaterne.

Hvilke projekt-aktiviteter er DTU med i?
”Som en del af MAX4ESSFUN skal DTU’s phd’ere og post-doc’s gennemføre 34 eksperimenter i løbet af projektet, og vi er i fuld gang med de første 10. De eksperimenter involverer både vejledere og samarbejdspartnere, så det er ganske mange folk, som beskæftiger sig med projektet på den ene eller den anden måde”, fortæller Luise.

Hvem på universitetet kan deltage?
”DTU har en langsigtet strategi om at involvere ESS og MAX IV bredt, og derfor er det også besluttet, at alle institutter kan være med i projektet”, siger Luise og fortsætter; ”det betyder, at vi har et stort arbejde med at oplyse og involvere en masse nye brugere i projektet, som ikke har tradition for at arbejde med de metoder, man kan bruge på MAX IV og ESS. Men vi ser en stor værdi i at få udbredt kendskabet til metoderne generelt, og har også som resultat fået en stor diversitet i de eksperimenter, vi har med, som varierer fra analyse af en meteor til kemiske og biorelaterede analyser.”

Et netværk, der skaber muligheder

Hvad får I ud af at være med i projektet?
”Vi får først og fremmest nye samarbejdspartnere på tværs af universiteter og lande”, fortæller Luise ”det særlige ved projektet er, at man ikke kan få et eksperiment godkendt uden at samarbejde med de andre universiteter eller forskere fra anlæggene. Derfor er der opstået mange nye ideer og forskere, der ikke normalt ville arbejde sammen, får opbygget nye kompetencer. Det er en stor og spændende mulighed for os at være med til.”

Er der noget der har overrasket jer undervejs?
”Ja, det har været en overraskelse, hvor stort et arbejde det er at rekruttere forskere til projektet. Og så er det positivt og overraskende, at der kommer så mange nye kreative og positive samarbejder ud af projektet. Ideer der aldrig ville være opstået, hvis ikke forskere havde mødt hinanden i dette projekt.”

Fremtiden er lys

På spørgsmålet omkring DTU’s tanker om at forankre de initiativer, som starter i projektet fortæller Luise, at DTU tænker aktiviteterne ind i deres generelle indsatser omkring ESS og MAX IV. ”Det nye skandinaviske netværk blandt forskerne vil give et engagement og et kendskab til hinandens områder, som vil give forskningsmæssig afkast og lægge grunden for mange nye spændende forskningsinitiativer i fremtiden. De workshops og e-læringsaktiviteter vi skaber i projektet vil også helt naturligt fortsætte, når projektet er slut. Så på DTU er vi utrolig positive og glade for at være med,” fortæller Luise afsluttende.

Danmarks Tekniske Universitet


Big Science: Technology Challenges and Business Opportunities
Fullsatt på teknikworkshop med forskningsanläggningar, företag och akademi! Önskemål: Ökad kommunikation och starkare tillit, ännu bättre samarbete – och fler mötesplatser för företag och anläggningar
 
Vilka teknikutmaningar står forskningsanläggningarna inför? Vilka affärsmöjligheter öppnar detta för leverantörer till anläggningarna? Vad behövs för ännu bättre samverkan och kommunikation mellan anläggningar och leverantörer?
 
Den 28 september lyftes dessa frågor under en heldag med föreläsningar och teknikworkshops i Lund. Representanter för ISIS och Diamond Light Source (England), XFEL (Tyskland), ESS och MAX IV (Sverige), forskare och företag fanns på plats.

Många diskussioner kring borden under teknikworkshopen handlade om betydelsen av mer kommunikation för att bygga tillit och ömsesidig förståelse. En kärnfråga är hur man fördelar det risktagande som i de flesta fall finns med när företag och anläggningar samverkar i ett komplicerat utvecklingsprojekt.
 
Ökad kommunikation och fler mötesplatser – det kan vara vägar för att alla parter ska kunna agera utifrån så mycket information och kunskap som möjligt.
 
Att, som under denna teknikworkshop, få möjlighet att sätta sig ner runt samma bord - forskningsanläggningar, företag och forskare – och prata teknikutmaningar och gemensamma mål, var mycket uppskattat. Ambitionen är att detta ska bli ett återkommande arrangemang.
 
För mer information, kontakta anna.hall@iucsyd.se, mats.larsson@iucsyd.se


Presentationer från dagen
Projektforankring i Hamborg

21. september var Jakob Øster fra projektledelse på DESY og XFEL-anlæggene i Hamborg.

Her mødtes han med lokale repræsentanter for at starte en dialog om og hvordan vi fremadrettet kan lære af hinanden og også om der er områder, hvor vi konkret kan samararbejde.

DESY-anlægget har været i funktion i ca. 50 år og XFEL er i færd med at blive bygget og tages i brug i 2017. DESY har med ca. 50 år i funktion en del erfaringer, som vi kan lære af her i vores region, til gengæld er de meget interesserede i at høre om vores regions erfaringer med at opbygge infrastruktur rundt om ESS og MAX IV.

Der var derfor en stor vilje hele vejen omkring bordet til fremadrettet at indgå i en mere struktureret dialog omkring synergier og muligheder for konkrete samarbejder på områder, hvor det giver mening.
Som et første skridt vil ’ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society’ afholde et strategisk forum i 2017, som forhåbentlig kan danne grundlag for et tættere og mere formaliseret samarbejde til vores tyske kolleger på DESY og XFEL og ikke mindst de regionale/lokale myndigheder i Hamborg.