NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | ONSDAG 14 DECEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Blekinge ska bli öppnare - alla ska ha tillgång
till samhällets resurser
Blekinge ska vara en region där alla kan utvecklas till sin fulla potential. Ingen ska diskrimineras på grund av härkomst, utseende, kön eller något annat som avviker från normen.
Det är målet med ett arbete som nu inleds på Region Blekinge. Syftet är att bli en jämlik region där alla människor har samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till samhällets resurser – till gagn för regionens utveckling. Regeringen och Tillväxtverket anser att projektet, som har namnet jämställd regional tillväxt, är så viktigt och väl förberett att de har anslagit över fem miljoner till genomförandet.

En regions utveckling hänger tätt samman med hur väl människors delaktighet och potential tas till vara. Om människor diskrimineras och inte får samma möjligheter att utvecklas som andra, tas inte alla invånares kraft till vara och samhällets utveckling begränsas.
 
Det kan handla om en arbetsplats som genom sin företagskultur eller fysiska miljö begränsar sina möjligheter att attrahera nya medarbetare. Det kan också handla om unga människor som på grund av att de på något sätt avviker från normen inte får stöd att exempelvis starta ett företag eller arbetsplatser som bara består av medarbetare av samma kön.
 
För att skapa ett mer jämlikt Blekinge behöver strukturer i samhället utvecklas och förändras i grunden. Arbetet ska förändra den egna organisationen i Region Blekinge och arbetet med Blekinges utveckling och långsiktig hållbara tillväxt i enlighet med de perspektiv kring främst social hållbarhet som nämns i Blekinges utvecklingsstrategi, Blekingestrategin.
 
- Vi vill öppna upp för nya perspektiv genom att stimulera kreativitet och analysförmåga och arbeta med en öppen och involverande process. Arbetsgrupperna i projektet identifierar vad som behöver göras och ges möjlighet att förverkliga de idéer som kommer fram. På så sätt får vi bra förutsättningar för engagemang och drivkraft i genomförandet som är förutsättningar för att insatserna ska få effekt, förklarar Peter Ratcovich, strateg Region Blekinge.
Läs hela artikeln på www.regionblekinge.se
Attityder till entreprenörer viktiga för den regionala utvecklingen
I november avslutades Region Blekinges projekt ”KOMM IN - en kommunikationsmetodik för attitydförändring”. Det övergripande syftet med projektet var att ta fram en ny kommunikationsmetodik för att öka kunskapen hos företagsfrämjande aktörer i Blekinge hur normer och attityder ofta begränsar diskriminerade grupper i samhället.
 
I projektet har entreprenörer och kreatörer i målgruppen företagare och kvinnor, utlandsfödda, unga och HBTQ-personer haft en central roll, vilket varit en tydlig framgångsfaktor. De har delat med sig av egna upplevelser och erfarenheter av hur de blivit bemötta av företagsfrämjande aktörer på de gemensamma workshops som genomförts i Blekinges samtliga kommuner.
Genom den framtagna metodiken, som omfattar både organisation, material och processer, har förståelsen ökat om att låg kunskap kring normer och attityder har en starkt begränsande effekt. Projektet har även visat på att det råder brist på förebilder som kan entusiasmera, förmedla kunskap och förändra attityder om diskriminerade grupper. Ett ytterligare resultat är att de företagsfrämjande aktörerna insett att det behövs en strategi för att nå olika målgrupper. En direkt effekt av projektet är att Arbetsförmedlingen Blekinge, i direkt anslutning till medverkan på en av workshoparna, beställde en anpassad version till sina verksamhetsutvecklingsdagar under året.
Läs mer på www.regionblekinge.se
KOMM IN har arbetat med att öka insikten om hur normer och attityder diskriminerar grupper i samhället.
Återblick och önskelista - nu stärker vi samverkan ytterligare i Blekinge

Region Blekinges övergripande uppdrag är samverkan för att ”ta bättre plats” nationellt och internationellt. Det kan i bland kännas som en kamp mellan David och Goliat så det gäller att bygga på våra styrkor - ibland är vår litenhet en styrka.
 
Vi har arrangerat ett antal samverkansstrukturer, mötesplatser och projekt inom besöksnäringen och satsningar för att få fler människor och investeringar till Blekinge som gett avtryck långt utanför Blekinges gränser.
 
På infrastrukturområdet är bredband och Sydostlänken i fokus men även satsningar för ökat kollektivtrafikresande. Senaste årets satsningar har medfört att fler än någonsin reste med Blekingetrafiken under 2016. Internationellt har projektet TenTacle utsetts till flaggskepp i Östersjöstrategin. 

Konkurrensen om kompetens är stenhård och kultur och livskvalitet får allt större betydelse. Därför är satsningar på den professionella kulturen i Blekinge ett måste. Satsningar på professionell dans och bildkonst i enlighet med målen i kulturplanen ger avtryck i Blekinge hos både hos äldre och yngre, långt utanför Blekinges gränser.
 
Min vision och önskning är fler unga människor till Blekinge. För att skapa ett bra klimat för unga i Blekinge behövs ännu bättre matchning och ökade möjligheter till utbildning och jobb för unga. Det görs så otroligt mycket bra ute i kommunerna och i samverkan mellan exempelvis kommunerna och Arbetsförmedlingen, men vi måste hitta fler vägar och ytterligare stärka samverkan med näringslivet. Fler utbildningsplatser på BTH och YH-utbildningar som Hyper Island med flera ligger därför högt på önskelistan.
 
Att stärka dialogen för att medverka och samverka för ett bättre näringslivsklimat är alltid på agendan. Vi är många som vill engagera oss och åtminstone förbättra de förutsättningar vi rår över på ”egen hand”.
 
God service, gott värdskap och fler Blekingeambassadörer - är något vi alla kan bidra med och ge varandra i julklapp.
 
Med detta vill jag önska er en riktigt god helg och ett Gott Nytt År.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.