NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 8 FEBRUARI 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Satsa på infrastrukturen i Blekinge
Smarta investeringar i Blekinges och Sydsveriges infrastruktur ger vinster i hela Sverige
Blekinge och Sydsverige har ett strategiskt läge som med investeringar i hållbara och konkurrenskraftiga kommunikationer skulle gagna hela Sveriges tillväxt och utveckling. En väsentlig del av svensk import och export passerar Sydsverige. Den ökande handeln mot centrala Europa, östra Europa och Asien kräver nya satsningar i infrastrukturen.
Region Blekinge delar med övriga regioner i Sydsverige synen på hur infrastrukturen i södra Sverige bör utvecklas; Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Halland står enade om vilka satsningar i infrastrukturen som Sverige måste göra för att transporter till och från svensk industri och svenska företag ska vara konkurrenskraftiga.

Regionerna anser att det finns tre områden som måste prioriteras: 
 • Den interregionala tillgängligheten måste öka, det vill säga tillgängligheten mellan regioner och resor på längre avstånd måste bli bättre.
   
 • Sydsverige måste knytas samman, arbetsmarknaden måste göras större genom bättre förbindelser mellan större städer, mindre orter och deras omland.
   
 • Godstransporter måste bli hållbara och konkurrenskraftiga.
I Sydsverige bor 26 procent av landets befolkning. En väsentlig del av svensk export och import passerar via Sydsveriges hamnar och Öresundsbron.  
Bland åtgärderna som regionerna tillsammans föreslår nämns förbättrade pendlingsmöjligheter med konkurrenskraftiga restider, en vilja att koppla samman arbetsmarknader för att öka sysselsättningen och främja kompetensförsörjning och en vilja att planera för en klimatsmart kollektivtrafik- och infrastruktur.
Hela det så kallade positionspapper som regionerna har enats kring finns att läsa här.

I samband med att de sydsvenska regionerna enats kring prioriteringar i infrastrukturen har Region Blekinge lämnat ett yttrande om Trafikverkets framtida planering.

I yttrandet finns flera konkreta förslag på investeringar som måste göras för att svenska företag och svensk industri ska ha tillgång till hållbara och konkurrenskraftiga transporter.
 • Kommunikationer mellan regionerna måste bli bättre.
  Åtgärder: Öka kapaciteten på Blekinge Kustbana och Kust till kustbanan.
Blekinge har en strategisk position för svenska handelsrelationer med grannländer på andra sidan Östersjön.
 • Förbindelserna mellan Sveriges större städer, andra orter och omland måste förbättras så att pendlingsmöjligheterna, och därmed arbetsmarknaden, blir större. Detta främjar utvecklingen i regionerna.
  Åtgärder: Börja bygg sträckan E22 mellan Lösen och Jämjö under 2019 och lägg in sträckan Björketorp-Nättraby i planen.
   
 • Skapa konkurrensmässiga och hållbara transporter.
  Åtgärder: Börja rusta och bygg ut den samhällsekonomiskt lönsamma Sydostlänken.
Region Blekinge yttrande över Trafikverkets planering fram till 2029 finns att läsa här.
Bygg sydostlänken! Förbättra järnvägen mellan Olofström pch Älmhult och bygg ihop den med en ny sträckning mellan Olofström och Karlshamns hamn.
Samverkan för stärkt infrastruktur och regional utvecklin

Blekinge har med sitt geografiska läge stora möjligheter att vara en viktig spelare i både nationella och internationella sammanhang. Samtidigt är vi ett litet län vilket innebär att vi ibland måste kroka arm med grannar och partners för att få bättre lyskraft, inom exempelvis frågor som infrastruktur.
 
Därför är det extra positivt med de olika samarbeten som vi har etablerat inför Sverigeförhandlingens förslag (i Blekinge och mellan kommunerna i Sydostsverige) och inom Sydsverige med ett gemensamt positionspapper för framtida investeringar i infrastrukturen på temat ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige.
 
Under förra veckan startade vi också vårt stora interregprojekt TenTacle. Vid projektets kick-offkonferens i Karlskrona i förra veckan deltog 21 partners från åtta länder; alla länder kring Östersjön samt Karelen i nordvästra Ryssland. Syftet med projektet är att starkare knyta oss samman med de av EU prioriterade transportkorridorerna (TEN-T).
 
En internationell ansats har också samverkansprojektet Business Blekinge som regonstyrelsen har beslutat att stödja med regionala tillväxtmedel. Genom projektet ska Blekinge göras synligt för internationella investerare och företag. Även här är tillgänglighet, kommunikationer och attraktivitet viktiga faktorer. Projektet innebär att kommunerna, länsstyrelsen, företagsorganisationer med flera ska samarbeta kring företagsetableringar. Vi måste lyfta blicken och inse att det inte är inom Blekinge som vi har konkurrensen, inte ens i Sydsverige utan snarare i ett nationellt och europeiskt perspektiv. Därför måste vi fortsätta att utveckla samverkan, för att stärka Blekinge i de nationella och internationella sammanhang som är viktiga för oss.
 
Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.