Nyheter från projektet April 2016
Fullt med energi i projektet!

Nu har vårt Interreg-projekt pågått i 7 månader, och alla delprojekt är i full gång! I Koordineringsgruppen träffas delprojekten och projektledningen en gång i månaden för att diskutera synergier, status och aktuella teman.
 
Från projektledningens sida är vi enormt glada för den positiva energi som finns i alla delprojekt! Det känns mycket spännande att driva detta stora projekt tillsammans med er alla. Med 27 partners i tre länder kan resultaten ge riktigt goda effekter för universitet, näringsliv och för utvecklingen i ett gränsregionalt perspektiv.
 
Redan nu har mycket hänt. De 20 första forskarexperimenten har fått grönt ljus inom delprojektet MAX4ESSFUN (Forskarutbildningsprogrammet). Internationell Attraktionskraft har deltagit vid en materialforskningsmässa i Boston. Regional Leverantörsbas har hållit en konferens med svenska och danska företag om möjligheterna att leverera till forskningsanläggningarna. En analys och ett antal workshops har gjorts inom Gränshinder för att klargöra problemställningar. Välkomnande av internationella talanger har genomfört flera svensk-danska events med utländska forskare och anhöriga. I den Strategiska plattformen håller vi nu på att slutföra första avrapporteringen till Interreg-sekretariatet. Vi vill passa på att tacka för gott samarbete i denna process.
 
Våra kommunikatörer Thomas och Solveig har tagit fram en övergripande kommunikationsplan som bland annat innefattar ett månatligt nyhetsbrev till samtliga projektpartners. I detta första nummer beskriver vi arbetet med horisontella kriterier och vad vårt evalueringsteam har för roll. Varje gång presenterar vi också en av våra 27 projektpartners.
 
Har ni spörsmål om projektet är ni alltid välkomna att kontakta oss i projektledningen. Och om ni har idéer om vad framtida nyhetsbrev ska innehålla får ni gärna tipsa Thomas och Solveig.
 
Bästa hälsningar från oss i projektledningen!
/Eskil, Jakob, Nicole och Kristina

De første 20 forsøg er godkendt

Første februar godkendte ’MAX IV ESS FUN’ de første 20 phd- og postdoc projekter, som får støtte via ’MAX IV ESS FUN’. Formålet med delprojektet er, at understøtte forskning og samarbejde på tværs af de nationale grænser i forhold til at benytte neutroner og synkrotronlys. Det sker gennem støtte til PhD- og Postdoc projekter samt afholdelse af kurser, workshops og sommerskoler. Det er en stor succes, at der allerede er så mange kvalificerede projekter i den første ansøgningsrunde.

Stor variation
MAX IV ESS FUN er den største arbejdspakke i projektet og har otte universiteter samt ESS og MAX IV, som aktive parter. De godkendte projekter undersøger alt fra tropiske biers måde at navigere på til modificering af proteiner samt undersøgelsen af magnetisme, for ikke at tale om studiet af diabetes II og insulin. Eksemplerne her viser på bedste vis, hvor stor betydning de to faciliteter kan få for vores samfund i fremtiden.
 
Fremover vil vi her i nyhedsbrevet beskrive nogle af de spændende cases, der bliver lavet.
 
Krav om excellent forskning og samarbejde
For at komme i betragtning til støtte fra ’MAX IV ESS FUN’, skal forskernes projektet både være af meget høj kvalitet og så skal den studerende ud over sin hovedvejleder også have en co-vejleder fra et af de andre universiteter i projektet eller fra MAX IV/ESS.
 
Allerede 11. april mødes styregruppen og godkender næste runde af projekter, som vil få tilskud fra vores projekt.

Foto: Johan Bävman, MAX IV


Da del-projektet er stort har det sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere: www.max4essfun.ku.dk

Workshop – horisontella kriterier

Projektledningen bjuder in till en workshop med temat horisontella kriterier den 4 maj kl. 9.30–14.00 på Region Skåne i Malmö. Workshoppen vänder sig till er som deltar aktivt i projektet.
 
Syftet med dagen är att undersöka hur vi inom ramen för projektets verksamhet kan arbeta för att främja:
 • Hållbar utveckling/ bæredygtighed
 • Jämställdhet/ ligestilling
 • Lika möjligheter och icke-diskrimineringar
Vi kommer tillsammans med experter inom de tre områdena ha en kreativ diskussion för att få fram konkreta förslag på hur vi kan arbeta smart med att integrera de horisontella kriterierna som ett utvecklingsverktyg inom projektet.
 
Anmälan görs till: kristina.m.sandberg@skane.se senast den 15 april.
 
Projektet står för kaffe och frokost/lunch.
 
Varmt välkomna!


Maj 2016
4

Horisontelle kritierier

Projektledelsen har fået ekstra assistance i tre måneder fra marts til maj i år af praktikant Charlotte Wara, der skal kigge på EU’s krav til at indarbejde horisontelle kriterier i alle dele af projektet.
 
De horisontelle kriterier handler om bæredygtig udvikling, lige muligheder & ikke-diskrimination samt ligestilling, og det er krav som alle projektdeltagere skal forholde sig aktivt til. Derfor er vi meget glade for, at Lotta kan arbejde med dette i tre måneder, så hun kan hjælpe os godt på vej med arbejdet.

Hvorfor arbejde med horisontelle kriterier ?
Det er politisk bestemt, at alle EU-projekter skal arbejde med horisontelle kriterier for at støtte en positiv samfundsudvikling, og Lotta fortæller, at man skal se kriterierne som et værktøj, vi kan bruge for at nå projektets forskellige mål.

Lottas fokus
I løbet af de tre måneder kommer Lotta først og fremmest til at kigge på, hvordan vi kan opstille mål for de horisontelle kriterier, og hvordan vi kan anvende kriterierne på en konstruktiv måde i projektet.
 
Vedkommer det alle?
”Alla horisontella kriterier är viktiga inom EU-projektet och ska integreras i samtliga delprojekt.” slår Lotta fast og fortsætter:  ”De horisontella kriterierna ska bredda kompetensen för projektets deltagare och målgrupper. Jag kommer att ge rekommendationer som till exempel kan bidra till att skapa jämn könsfördelning utan diskriminering och samtidigt främja en hållbar miljö.”

 


Charlotte Wara
Foto: Solveig Hvidtfeldt Hansen, Region Hovedstaden
Rambøll – og den løbende evaluering

Vi har talt med Rambøll om, hvorfor de er koblet til vores projekt, hvad deres første indtryk er af projektet er, og hvordan vi alle får mest muligt ud af deres ekspertise.
 
Vores kontaktperson i Rambøll er Johannes Henriksson, der sidder i Sverige og er projektleder for den løbende evaluering med støtte fra Brian Lando fra kontoret i København. Ud over de to er der også en forsker fra Lunds Universitet og konsulenter fra andre Rambøll kontorer med lang erfaring med Interreg koblet på den løbende evalueringen.
 
Hvorfor løbende evaluering?
Rambølls opgave består i løbende under hele projektperioden at hjælpe med at maksimere projektets resultater og langsigtede effekter. Det skal ske i samarbejde med projektet og ikke ses som en kontrol, som Johannes siger: ”Den löpande utvärderingen skall inte ses som en granskning av att planerade aktiviteter genomförs utan snarare som ett stöd för att planerade aktiviteter i praktiken bidrar till de övergripande mål som är uppsatta för projektet.”
 


Läs mer om Rambøll og den løbende evaluering
Månedens projektpartner: Greater Copenhagen & Skåne Committee

Hver måned sætter vi fokus på en af de 27 projektpartnere. Vi starter med Greater Copenhagen and Skåne Committee, der i projektet har fokus på grænsehindringer. Læs her hvem de er, og hvorfor de er med i projektet:
 
Hvad er ’Greater Copenhagen and Skåne Committee’?
Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC) är namnet på det förnyade Öresundssamarbete som startade den 1 januari 2016. Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringslivet genom att skapa fler arbetstillfällen och ta bort gränshinder.

Hvem hos jer er med i Cross Border Science and Society?
De som arbetar i projektet är Johan Tiedemann, Senior Advisor på GCSC och projektledare på 20 procent. Matilda Sommelius är projektsekreterare på heltid med placering på sekretariatet för GCSC.
 
Hvorfor er I med i projektet?
När ESS och MAX IV står helt klara och kan börja utnyttjas till sin fulla effekt kommer många internationella forskare att vara knutna till anläggningarna under kortare eller längre tid.

ESS har redan nu 300 anställda, varav hälften kommer från 40 olika länder. Man räknar med att komma upp i 500 anställda och att 30 procent av dem kommer vara svenska lokalanställda. Många av forskarna som anställs kommer från EU och från resten av världen. Forskningsanläggningarna kommer att ligga i Lund, medan all databearbetning från ESS kommer att ske i Köpenhamn. Detta innebär att många knutna till anläggingen kommer att pendla mellan de två länderna för att arbeta och forska.
 
Det är mot den bakgrunden som projektet skall identifiera hinder för denna rörlighet och presentera förslag till lösningar på problemen. Mot bakgrund av den erfarenhet och kunskap som GCSC har inom gränshindersområdet är vi lead partner i detta projekt och samarbetar med en lång rad relevanta myndigheter på både dansk och svensk sida.
 
Hvad forventer I at få ud af projektet?
Meningen är att projektet ska identifiera och presentera ett antal gränshinder för tredjelandsmedborgare men också för EU/EES-medborgare som kommer till regionen och ska arbeta på ena eller bägge sidor av sundet. Målet är att också presentera förslag till lösningar på dessa gränshinder som vi kan presentera för de båda huvudstäderna. Vår tes är att de båda länderna, som har investerat miljardbelopp i ESS/Max IV, inte vill att hinder ska stoppa internationella forskare och deras familjer att komma till regionen och verka och bo här. 


Læs mere om Greater Copenhagen and Skåne Committee her
Sophie Hæstorp Andersen och Henrik Fritzon, ordförande respektive vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee, tillsammans med Niels Hörup från KKR Sjælland
Foto: Johan Wessman, NewsÖresund

Twitter

Projektet har fået en twitter account, husk at tagge og dele med projektet når du er på de sociale medier med noget relevant. Tagge med #scienceandsociety

Följ på @ESSMAXIV_CBSS

The Bridge – en konference om globale udfordringer

I tilknytning til åbningen af MAX IV d. 21. juni 2016 afholdes en stor konference The Bridge i Lund. Konferencens fokus er de globale udfordringer, som MAX IV og ESS på sigt kan være med til at løse. Konferencen planlægges som en årlig tilbagevendende begivenhed og tiltrækker allerede i år oplægsholdere og gæster fra hele verden.

Læs mere om oplægsholdere og tilmelding her: www.thebridge.se

Vidste du at? – om MAX IV
 


 • MAX laboratoriet har eksisteret siden starten af 1980'erne, hvor MAX I blev bygget.
 • MAX IV åbner d. 21. Juni 2016
 • Den svenske statsminister Stefan Löfven skal indvie MAX IV i nærvær af Hans Majestät Carl XVI Gustaf og 500 gæster fra hele verden
 • Erhvervsfolk og forskere fra hele verden kommer og deltager i åbningen af MAX IV
 • Anlægget producerer røntgenlys af meget høj intensitet og kvalitet
 • Røntgenstrålerne hjælper 1000 forskere fra hele verden med at gøre det usynlige synligt hvert år
 • Der er 200 ansatte, som bor i Danmark og Skåne
 • Instrumenterne på MAX IV kaldes ’beamlines’
 • Man forventer, at kunne udføre de første forsøg i slutningen af 2016


Marjolein Thunnissen och Thomas Ursby vid BioMAX beamline undulator
Foto: Johan Bävman, MAX IV