NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 22 FEBRUARI 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Barn och unga - en kulturpolitisk prioritering
Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för barn och unga. Det slås fast i Kulturplanen för 2015-2017. Blekingemodellen, som garanterar alla barn och unga minst två scenföreställningar per år, är grunden i planen.
Förra veckan hölls den årliga utbudsdagen då ombud från förskolor och grundskolor fick tillfälle att smaka på olika föreställningar. Ett par hundra åhörare - förskolebarn, elevrepresentanter och kulturombud från Blekinges skolor - var på plats. Artisterna gav korta smakprov på sina repertoarer och ombuden lyssnade, funderade och antecknade sina omdömen. Sedan väljer skolorna via ombuden vilka föreställningar som ska komma och spela. Utbudsdagen är också till för att exempelvis bibliotek och andra kulturinstitutioner ska kunna välja artister.
Blekingemodellens framgång bygger på gemensamma inköp och samverkan mellan Blekinges skolor. Musikutbudet är en del i Blekingemodellen som garanterar alla barn och ungdomar mellan 3 och 16 år minst två kulturupplevelser per år - en musikupplevelse och en teater eller dansupplevelse.

Modellen bygger på att det i varje kommun finns en kultursamordnare. Till sin hjälp har samordaren ett antal kulturombud från skolor och förskolor som ger önskemål om vilka föreställningar som ska ges.

I Sölvesborg är det Lotta Åsman som är kultursamordnare, just nu även vikarierande förskolechef vid Markgatans förskola. Som kultursamordnare håller hon ihop önskemålen från de ombud från Sölvesborg som deltog under årets utbudsdag.
Man kan faktiskt spela på bananer - från föreställningen Sinnen och maskiner med Ulf Bitte Appelqvist där deltagarna får lära sig göra musik med digitala verktyg. För 10-12 år.
– Några av mina kulturombud tyckte att årets utbudsdag var den bästa hittills, säger Lotta Åsman.

Sölvesborg hade i år även med några högstadieelever, något som både Lotta och kulturombuden tycker är bra eftersom det är inte alltid vuxna och barn har samma smak. Det är en bred målgrupp som ombuden ska välja föreställningar till, från 3 till 16 år.
Föreställningen Ur-Kul, för 6-9 år.
– Det som är så fantastiskt är att varje förskola för det mesta kan få de föreställningar de önskar, säger Lotta Åsman.  På samma förskola kan exempelvis 3-4 åringar se en föreställning och femåringarna en annan.

Kulturpolitisk prioritering
Att satsa på kultur för barn och unga är en strategisk, kulturpolitisk prioritering. Blekingemodellen är en del i detta arbete.

– Genom att låta barn och unga uppleva kultur sänker vi förhoppningsvis trösklarna för dem så att de i framtiden själva blir kulturkonsumenter, säger Malena Sandgren, chef för verksamhetsområde kultur- och fritid. Kultur skapar kreativa människor till nytta för dem själva och samhället – de blir kreativa och mår bra. Genom att tidigt få uppleva kultur i olika former blir kulturen en naturlig del i vardagen.
Detta är de prioriterade områdena i Blekinges regionala kulturplan. Region Blekinge vill
  • att Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för och med barn och unga
  • att kultur i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt samt att delaktighet och eget skapande ska vara ledord
  • att samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv
  • att alla i Blekinge ska ha samma möjligheter till att ta del av våra gemensamma resurser för att uppleva och skapa kultur
  • verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen
Blekingemodellen
Musikupplevelsen finansieras av Region Blekinge via varumärket Musik i Blekinge och teaterupplevelsen via Blekinge läns bildningsförbund. Kommunerna betalar 40 kronor per barn och musikupplevelse och omkring 90 kronor per barn och teater/dansföreställning.
Här är årets utbudskatalog.
Kulturens roll för livskvalitet och regional utveckling

Tillgång till ett aktivt kultur-, idrotts- och fritidsliv är av stor betydelse för att vi människor ska uppleva livskvalitet.  Att redan i tidig ålder få uppleva kultur och få möjlighet att uttrycka sig kreativt sätter spår också i det vuxna livet.
 
Därför är barn och ungdomar en viktig målgrupp för vårt arbete. Det syns i flera av våra strategidokument som exempelvis vår regionala utvecklingsstrategi-Blekingestrategin, Blekinges kulturplan och den biblioteksplan som är under framtagande och beredning.
 
Deltagarkultur är också en allt vanligare företeelse där producenter och användare allt mer växlar roller. Här spelar den digitala tekniken en viktig roll. Appar och program ger helt nya möjligheter för intresserade musikskapare och konsumenter av kultur.  
 
Utbudsdagarna är ett gott exempel på hur vi genom Blekingemodellen omsätter kulturplanens ord till handling. Blekingemodellen skapar förutsättningar för unga att möta två av de kulturformer som vi är bra på i Blekinge – musik och teater.
 
Att vi i Sverige ligger långt fram visar sig bland annat genom våra fantastiska producenter och låtskrivare som är med på topplistor runt världen. Ett aktuellt exempel är Karlshamnskillen Johan ”Shellback” Schuster som nyligen vann en Grammy i USA. Shelback vann Blekingefinalen i Musik Direkt för några år sedan och han lyfter ibland fram den kommunala musikskolan som en av grunderna för sitt musikskapande. Det finns säkert många andra goda exempel även inom teater och scenkonst som är värda att lyfta fram.

Gemensamt är dock – Blekingemodellen är värd att utveckla och sätter Blekinge på kartan i många sammanhang.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.