NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 7 MARS 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Ett expansivt näringsliv centralt för Blekinges utveckling
Ett expansivt och innovativt näringsliv är en förutsättning för att Blekinge ska utvecklas. Fler välmående företag kan ge fler arbetstillfällen. Ett innovativt näringslivsklimat ökar möjligheten för nya tjänster och produkter – och nya företag. Business Ronneby och Business Blekinge är två initiativ som ska öka förutsättningarna för fler företag och arbetstillfällen i Blekinge.
Blekinges befolkningstillväxt var förra året den största på åtskilliga år. Tillväxten är välkommen, det ger större skatteintäkter för kommuner och landsting så att det finns medel att hantera hälsovård och kommunal service. Men en förutsättning är givetvis att människor kommer i arbete, annars flyttar de till andra orter utanför Blekinge. Därför är det så betydelsefullt att näringslivet i hela Blekinge utvecklas och att regionen attraherar företag att investera i Blekinge.
Ett av dessa initiativ är Business Ronneby som arbetar för att koppla ihop näringsstödjande organisationer med företag och entreprenörer och hjälper dem med förverkliga affärsidéer. Genom Business Ronneby kan en företagare – eller en blivande sådan - få stöttning i allt från affärsmodeller till hjälp att hitta investerare och att hitta nya marknader. Verksamheten är uppbyggd kring vattenskärningslabbet, 3D- och industri 4.0-labb. Här arrangeras också utbildningar, föreläsningar och teknikkvällar för att stimulera nytänkande. Business Ronneby ger också starta-egetkurser för invandare.
Över 200 personer deltog vid invigningen av Business Ronnebys lokaler i Soft Center.
- Man ska kunna komma hit som entreprenör eller företagare och träffa andra, säger Anna Nyström, verksamhetsutvecklare vid Business Ronneby. En del sitter ensamma och jobbar eller kanske på ett café. Vi har ”open office space” dit man kan komma och sätta sig och jobba med sina affärsidéer och nätverka. I företagscaféet anordnas det seminarier och företagsträffar. Vår ambition är att ”det ska vara lika lätt att boka en rådgivare som att låna en bok på biblioteket!”

Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson (M) och regionråd Christina Mattisson (S) invigde i fredags lokalerna i Soft Center. Roger Fredriksson poängterade det betydelsefulla med en mötesplats för tankar och idéer kring företagande och ser att satsningen kan vara en renässans för Soft Center.

Christina Mattisson belyste de utmaningar som finns för Blekinge. Hon nämnde bland annat den global konkurrensen och den demografiska utvecklingen som gör att vi måste bli attraktivare för att locka företagare och inflyttare där Business Ronneby kan spela en betydelsefull roll.

Idén till Business Ronneby kommer från Ronnebys näringslivsenhet. Förutom medel från Ronneby kommun finansieras Business Ronneby bland annat med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Blekinges regionala utvecklingsmedel. Läs projektets ansökan här.

Ett annat initiativ är Business Blekinge som ska samla Blekinges kommuners näringslivskontor för att ta fram en gemensam strategi för att locka nya företag och internationella investerare till Blekinge.

Fram tills projektet avslutas till sommaren 2017 ska ett arbetssätt arbetas fram för ett proaktivt sälj- och marknadsföringsarbete med rutiner för hur vi ska ta emot potentiella investerare på ett professionellt sätt och dra nytta av hela Blekinges potential, inte bara en kommuns.

En tanke är att i framtiden bilda en regional investeringsfrämjande organisation i Blekinge. Arbetet inom Business Blekinge ska också genom avtal kopplas till Business Sweden som arbetar för att attrahera utländska investeringar till Sverige.
 
Det finns givetvis fler pågående arbeten för att skapa arbetstillfällen. Ett är projektet Smart produktion som ska visa på möjligheterna genom att koppla traditionell industri och tillverkning med IT-industrins kunskap om digitalisering.
Strategier för Blekinges utveckling
Det finns ett antal strategier som pekar ut i vilken riktning vi i Blekinge ska arbeta för att göra Blekinge attraktivare. Flera av dem handlar om näringsliv och arbetsmarknad. Här är några av dem:
  • Blekingestrategin
  • Strategi för besöksnäringen
  • Innovationsstrategi för Blekinge
  • Bredbandsstrategi
  • Blekinges regionala digitala agenda
  • Kompetensförsörjningsstrategi
Alla strategier och planer finns att läsa på Region Blekinges webbplats.
Samverkan för satsning på etableringar

I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri och kultur till landsbygdsutveckling. Med koppling till Blekinge-strategins insatsområden arbetsliv är innovationsstrategin och kompetensförsörjnings-strategin centrala. Det finns också ett behov av en etableringsstrategi för att stärka och samordna arbetet med att få fler företag att etablera sig i Blekinge.
 
Denna strategi för etableringar kommer nu att jobbas fram genom projektet Business Blekinge som bygger på samverkan mellan kommunernas näringslivsenheter och andra aktörer. Genom nyetableringar kan vi stärka vår konkurrenskraft vilket även gynnar de i Blekinge redan etablerade företagen. Ett steg i arbetet är att teckna avtal med Business Sweden.
 
Innovationsklimatet är grunden i ett expansivt och växande näringsliv som attraherar fler att etablera sig i Blekinge. För att utveckla detta innovativa klimat behöver vi alla vara aktiva; näringsliv, utbildningsaktörer, offentlig, ideell och kreativ sektor. Blekinges kluster och näringslivsnätverk är jätteviktiga aktörer. Vi behöver också hitta nya mötesplatser för nya samspel, gränsöverskridande möten och innovationer.
 
En god samhällsutveckling kräver ett starkt näringsliv. Det åstadkommer vi genom gott samarbete.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.