Nyhetsbrev #3 2016

Dela nyhetsbrevet:

» Fokus: Brexit    » Industri    » Hälsa    » Forskning    » Miljö    » Kultur    » Socialpolitik   

To Brexit or not to Brexit?

Det är den stora frågan såhär en vecka efter folkomröstningen i Storbritannien. En eftertankens kranka blekhet verkar ha inträtt på ögruppen. Den förestående skilsmässan med EU tappade omedelbart fart när Cameron meddelade att han inte bara tänker avgå i oktober, utan också överlåta åt sin efterträdare att hantera Brexit. Därmed saknas i dagsläget egentligen en ansvarig politiker för den fortsatta processen. Vem vill aktivera den så berömda artikel 50 i EU-fördraget som reglerar en medlemsstats utträde ur unionen?
 
I den meningen har Cameron lämnat en tidsinställd bomb i sitt eget parti. Valet av ny ledare för Tory-partiet kommer i stort sett enbart att handla om hur den kommande ledaren tänker hantera utträdesförhandlingarna. Problemet är bara att partiet inte haft någon partilinje i Brexit-frågan. En lång och uppslitande intern konflikt är inte otänkbar. Detsamma kan nog sägas om Labour-partiet, där dagarna mycket väl kan vara räknade för den hårt ansatte partiledare Jeremy Corbyn. Hur ska motståndarna till Brexit kunna stödja en partiledare som företräder lämna-sidan?
 
I förlängningen av interna strider i de dominerande politiska partierna, kombinerat med nya insikter hos befolkningen och politiker om vad ett aktiverande av artikel 50 kan leda till, är ett nyval inte otänkbart. Spekulationer i den riktningen har redan hörts. Frågan är nämligen vem som vill och kan ta ansvar för valresultatet. Lämna-sidan har varit mycket sparsmakad med jublande, med undantag för ledaren för UK Independence Party (UKIP) Nigel Farage. Men han har modifierat sina uttalanden och ändrat sina löften om vad Brexit skulle innebära, till många Brexit-anhängares förtret.

Även Boris Johnson, som nu meddelat att han inte kommer kandidera till att efterträda Cameron, har tidigare varit på defensiven och i stort sett utlovat fortsatt full tillgång till EU:s inre marknad trots Brexit, vilket få bedömare tror kommer att vara möjligt om man samtidigt ska hålla löftet om att ta tillbaka kontrollen över lagstiftningen och den fria rörligheten för personer, varor och tjänster. Mycket är med andra ord oklart om hur processen framåt kommer att se ut. Men om jag ska våga mig på en gissning, tror jag inte att Storbritannien kommer att aktivera artikel 50.  

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Fokus: Brexit

Slutsatser från EU-toppmöte 28-29 juni

Thinktanken European Policy Centre (EPC) organiserade ett möte för att diskutera slutsatserna från EU-toppmötet 28-29 juni. Fyra huvudbudskap går att skönja från EU-ledarnas möte:
 

 • Det kommer ta tid att förstå vilka konsekvenser Storbritanniens beslut om att lämna EU kommer att få, för såväl Storbritannien som övriga medlemsstater. Det finns inga likartade fall att basera processen på.
 • De kvarvarande medlemsstaterna kommer inte tillåta britterna att plocka russinen ur kakan när det gäller den inre marknaden, vilket också är ett budskap som åtminstone på kort sikt kan stävja eventuella ytterligare omförhandlingar av EU-medlemskapet.
 • Ambitionen är att EU-agendan ska fortsätta framåt - ”Business must go on”.
 • Det finns ett visst mått av självkritik hos EU-ledarna: EU måste lyssna bättre på medborgarna, även om inga större förändringar väntas. Det handlar mest om att ingjuta mod hos kvarvarande medlemsstater och visa att EU som projekt inte ska ta slut bara för att britterna har bestämt sig för att lämna unionen.

Kommande utmaningar

Dagen efter folkomröstningen, 24 juni, diskuterade the Guardians före detta Brysselkorrespondent och Wall Street Journals Brysselredaktör kommande utmaningar under ett EPC-seminarium:

 • En ny folkomröstning för självständighet kan komma att utlysas i Skottland, som sammantaget röstade för ett fortsatt EU-medlemskap. 2014, då en folkomröstning om självständighet senast hölls, var ett av argumenten för att förbli en del av Storbritannien att de endast så garanterades förbli medlemmar i EU.
 • Storbritannien måste nu förhandla ett stort antal enskilda handelsavtal under kort tid, och samtidigt ersätta EU-lagstiftning. Det kan innebära att den administrativa kapaciteten blir en flaskhals: Den stora mängd erfarna förhandlare som krävs saknas för närvarande i Storbritannien, och på flera områden kan det uppstå ett "juridiskt vakuum" efter EU-utträdet om det dröjer länge innan innan nya lagar stiftas. 
 • Storbritannien har varit en nettobetalare till EU-budgeten. Vid ett utträde under en pågående budgetperiod måste antingen budgeten justeras ned eller bidraget från kvarvarande medlemsstater öka.

Industripolitik och näringslivsfrågor

Nya plattformar för Smart specialisering

I början av juni anordnade EU-kommissionen en tvådagars-konferens om smart specialisering med fokus på lansering av tre olika tematiska smart specialiseringsplattformar: Industriell modernisering, energi, samt agri-food. Konferensen drog till sig många deltagare men också från Kommissionens sida en bred uppslutning kring smart specialisering som koncept för att prioritera och fokusera investeringar. Bland annat talade företrädare från generaldirektoraten för regionalpolitik, ekonomisk tillväxt samt forskning och innovation om vikten av smart specialisering ur ett investeringsperspektiv. SEO bidrog aktivt i diskussionerna både vad gäller industriell modernisering och agri-food. 

Hälso- och sjukvård

Svensk delegation diskuterar eHälsa i Amsterdam

I anslutning till eHealth week anordnade Socialdepartementet, eHälsomyndigheten och Swecare Foundation gemensamt ett seminarium i Amsterdam med fokus på hur Nederländerna arbetar med eHälsa.

En slutsats av diskussionerna var att svenska och nederländska hälso- och sjukvårdssystem, trots många skillnader i övrigt, står inför samma utmaningar vad gäller eHälsa: 

 • Brist på standarder
 • Fragmenterat regelverk
 • Brist på interoperabilitet
 • Behov av kompetensutveckling av hälso-och sjukvårdspersonal
 • Höga start-up kostnader
Martin van Rijn, statsråd från hälsoministeriet berättade om den nederländska målsättningen att 80% av befolkningen ska ha tillgång till digitala patientjournaler och 100% ska ha möjligheten att kommunicera med allmänläkare hemifrån år 2020. Han uppmuntrade också till mer internationellt samarbete och särskilt med Sverige. 

Två besök från Skåne

En besöksgrupp från Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd träffade företrädare för Region Syddanmark, Flanderns Agency for Care and Health, hälsonätverket EUREGHA samt representanter från kommissionens generaldirektorat för hälsa. Syftet med besöket var att skaffa sig en uppfattning om hur andra regioner arbetar med utmaningen av multisjuka äldre, mental hälsa, kroniska sjukdomar, integrerad vård och finansieringsmöjligheter. Flanderns företrädare redogjorde bland annat för EUREGENAS, ett nyligen avslutat EU-finansieringsprojekt om suicidprevention.

Senare i juni deltog kollegor från Skånevård Kryh i forskningsnätverket ERRIN:s årliga partnernätverksmöte. Under mötet presenterade Kommissionen framtida prioriteringar och projektutlysningar. Detta följdes av fyra parallella workshops där specifika projektidéer presenterades i syfte att hitta partners, diskutera och inspirera till deltagande.
 

Forskning och innovation

SEO besökte Week of Innovative Regions in Europe 2016

Skåne European Office deltog i WIRE, EU-ordförandeskapets årliga konferens om regionala innovationsfrågor, som ägde rum i Eindhoven i juni. Temat var The Power of Regional Innovation Ecosystems och konferensen besöktes av innovationsaktörer och policymakers från hela Europa. Förutom goda nätverksmöjligheter erbjöd konferensen en utblick i de olika innovativa miljöer som växer fram på regional nivå i många länder samt initiativ på EU-nivå såsom Vanguard. Mats Dunmar från IDEON Open medverkade i en session om öppen innovation. EU-kommissionen och OECD presenterade data och information om policyutveckling, bland annat inför nästa upplaga av EU:s Regional Innovation Scoreboard som ska publiceras i juli. En av de övergripande slutsatserna från konferensen var att individen spelar en avgörande roll i innovationsprocessen och att fokus flyttas från triple helix till quadruple helix-samarbeten. Social innovation och urbana frågor får allt större betydelse. Nästa WIRE kommer att arrangeras av det slovakiska EU-ordförandeskapet under våren 2017. 

EFSI har överträffat förväntningarna, säger EU-kommissionen

Den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar, förkortad EFSI, firar ett år. Enligt EU-kommissionen är fonden på god väg att uppnå ambitionen om att mobilisera 315 miljarder euro i nya investeringar innan sommaren 2018. Särskilt den del som riktar sig till små och medelstora företag (SME) har gett stor utväxling. Därför kommer kommissionen att föreslå en förlängning av fonden bortom 2018, och en uppstärkning av fondens så kallade SME-fönster. Kritiker menar dock att investeringarna främst har kommit redan rika medlemsstater till del, och många i forskarvärlden är fortfarande tveksamma till att medel omdirigerats från Horisont 2020 för att finansiera den garanti som ligger till grund för EFSI. Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om förlängning av EFSI till hösten, men har då att ta hänsyn till budgetmässiga begränsningar inte minst med anledning av Brexit. 

Projektutvecklingsseminarium om bioekonomi i Bryssel  

En medarbetare från Region Skåne deltog i ett projektutvecklingsseminarium arrangerat av ERRIN (European regions research and innovation network) inför kommande utlysningar i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 på området Bioekonomi. Mötet samlade aktörer från olika regioner för att diskutera möjliga projektsamarbeten bland annat inom området hållbara livsmedelsförpackningar. 

Miljö och infrastruktur

EU-agendan för städer: Amsterdamavtalet godkänt

30 maj godkände medlemsstaternas ministrar med ansvar för stadsfrågor det så kallade Amsterdamavtalet som innehåller förslag om en EU-agenda för stadsfrågor. Agendan är byggd runt tolv utmaningar som rör bland annat luftkvalitet, bostäder samt fattigdom i städer.

URBACT är ett program för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för hållbar stadsutveckling. Läs mer 

I juli väntas Kommissionen publicera ett meddelande om minskning av koldioxidutsläpp i transportsektorn (decarbonising the transport sector). Läs mer

Kultur

Konferens om Kulturella och kreativa näringar

European Creative Business Network var en av organisatörerna bakom konferensen 5th European Creative Industries Summit. Under konferensen framhävde bland annat näringsministern för den tyska industriregionen Nordrhein-Westfalen Kulturella och kreativa näringars betydelse för ekonomisk tillväxt, särskilt genom olika sektorsöverskridande initiativ.

Socialpolitik

Seminarium om migration och inkluderande tillväxt

Region Skåne, Kommunförbundet och Länsstyrelsen organiserade gemensamt ett seminarium på Skåne European Office om utmaningen och möjligheterna kopplade till migration. Seminariet ”Migration and Inclusive Growth in the EU: A Perspective from the Regional and Local Level” visade fyra olika exempel på regionala och lokala initiativ och åtgärder för inkluderande tillväxt. Skåne, den italienska regionen Emilia-Romagna, Brysselkommunen Molenbeek och tyska förbundslandet Hessen presenterade sitt arbete på området. Utgångspunkten för seminariet var att visa upp goda exempel på integration och skapandet av arbetsmöjligheter och en slutsats var att det finns ett stort intresse för erfarenhetsutbyte i frågan. 
Kommissionen presenterade även den nyss antagna handlingsplanen för integration av tredjelandsmedborgare.
 

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 613 28 92 | www.skane.se/bryssel