NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 27 NOVEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Uppdrag: Ett finger i jorden hemma och ett öra i Bryssel
De är våra dörröppnare i Bryssel
Småland-Blekinges Europakontor i Bryssels främsta uppgift är att agera dörröppnare i Bryssel och bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor.
– Vi har ett finger i jorden hemma i Småland och Blekinge samtidigt som vi håller koll på vad som händer här nere, berättar kontorschef Sven Kastö.


Den höga säkerhetsnivån i Bryssel har gjort att Småland-Blekinges Brysselkontor har varit stängt hela veckan, men öppnar igen på måndag. Kontoret är vanligtvis bemannat med kontorschef Sven Kastö och Anna Nilsson samt de två praktikanterna Agnes Löfgren och Antonela Botic. Kontoret tar varje termin emot två praktikanter från Småland-Blekinges högskolor och universitet. Praktiken är en unik möjlighet för studenter att få en inblick i EU:s organisation och arbetssätt.
Kontoret rapporterar till de nio huvudmännen, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län, Blekinge tekniska högskola, Linneuniversitetet, Högskolan i Jönköping samt Landstinget Blekinge och Landstinget i Kalmar län. Just nu är det tre strategiska ärenden som Brysselkontoret regelbundet bevakar och rapporterar om.

Transportinfrastruktur
Det första området är transportinfrastrukturen inom EU, det så kallade TEN-T-nätet. Det råder stor enighet inom sydöstra Sverige om att vägar och järnvägar måste rustas för att möta den ökande handeln mot centrala och östra Europa.
Anna Nilsson och Sven Kastö bemannar Småland-Blekinges kontor i Bryssel tillsammans med två praktikanter från lärosätena i regionerna.
Nyckelfrågan är prioritering och finansiering av nya transportvägar och upprustning av befintliga.

Det andra området är arbetskraftsförsörjningen, där bland annat digitaliseringen av samhället fordrar allt mer kompetens.

– Det pågår en kamp i Europa om alla typer av arbetskraft, menar Sven Kastö. Parallellt med arbetslöshet saknar våra län paradoxalt nog arbetskraft i ökande grad.

EU-kommissionen kommer framöver att komma med olika förslag för hur rörlighet av arbetskraft kan stimuleras. Trots att alla medlemsstater ser behovet, är frågan känslig eftersom många gärna vill bevara just sin modell.
EU-finansiering
Det tredje området är EU-finansiering. I Småland-Blekinge är vi duktiga på att använda oss av vissa typer av EU-medel. Det finns dock fler program och fonder som kan användas för olika regionala insatser. Kraven från EU-programmen kan även hjälpa till att spetsa vår kompetens och att skapa värdefulla samarbeten som ökar våra möjligheter till tillväxt.
Brysselkontoret bevakar också ett antal andra frågor som också är viktiga för Småland-Blekinge. Bland annat området cirkulär ekonomi. EU-kommissionen kommer inom kort med ett ”paket” kring cirkulär ekonomi, det vill säga hur design av produkter, hantering och återvinning av avfall kan hanteras som ett kretslopp. Det paket som EU-kommissionen ska leverera anger riktlinjer som senare, efter diskussion och bearbetning, kommer att resultera i lagstiftning som kan påverka exempelvis svenska företags produktionsmetoder, produkter såväl som kommuners avfallshantering och sopförbränning.

Sven och hans medarbetare hjälper också skolor, lärosäten, projekt och andra aktörer i Blekinge och Småland att hitta lämpliga partners för exempelvis forskning och utveckling, projektarbete eller skolutbyten. Kontakta gärna Blekinges kontaktpersoner Johanna Rönn, Region Blekinge, Eva-Lisa Ahnström, BTH eller Gunilla Skoog, Landstinget Blekinge om du har något du behöver hjälp med.

– Internationaliseringen, att skapa och utveckla de europeiska kontakterna, är oerhört viktigt för hela Småland och Blekinge, menar Sven. Här hjälper vi mer än gärna till.

Läs mer:
- om Småland Blekinges Brysselkontor på www.smalandblekinge.se. Här finns även kontaktuppgifter till medarbetarna på kontoret, lägesrapporter och nyhetsbrev samt annan nyttig information.
- om aktuella EU-program på Region Blekinges webbplats EU-program 2014-2020.
Bryssel och EU lika viktiga som Stockholm för regional utveckling

Att jobba med regional utveckling handlar mycket om att länka samma strategier och utvecklingsfrågor med nationella initiativ och EU-initiativ. När vi bidrar till insatser för Blekinges utveckling skall detta också bidra till att genomföra nationella strategier liksom EU:s tillväxtstrategi, EU 2020.

Därför är det också viktigt med samarbeten över läns- och landsgränser med aktörer och myndigheter. EU:s program för ett sammanhållet Europa (kallat sammanhållningspolitiken) är viktiga verktyg för att skapa lokal och regional utveckling, men också för att stärka integrationen inom unionen.

En ny programperiod (inom ramen för EU:s budget) startade 1 januari 2014 och varar till 2020. En övergripande målsättning med program-perioden är att skapa tillväxt och jobb i Europa och därmed stärka Europas konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Alla EU-program som ska genomföras 2014-2020 ska på ett tydligt sätt stödja EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och därmed bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla.

Men samverkan med koppling till Brysselverksamheten handlar inte enbart om EU-program och projekt. Det handlar också om att bevaka och om möjligt påverka beslut som fattas på EU-nivå.

På hemmaplan är vi vana vid öppna rundor med remisser och yttranden. På EU-nivå finns det andra rutiner och strukturer inför rådsförhandlingar och beslut i EU-kommission och parlamentet.

Det sägs att drygt 60 procent av de beslut som fattas på kommunal nivå har koppling till beslut på EU-nivå. Därför är vår bemanning i Bryssel viktiga öron och ögon i aktuella händelser som är viktiga för Sverige och Blekinges utveckling.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.