NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 30 MAJ 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Blekinge har en positiv utveckling - men det finns
mycket kvar att göra
Det menar Almi Blekinges VD Martin Åkesson. Han tror att arbetet inom Techtank, NetPort Science Park och Blue Science Park Karlskrona på längre sikt kommer att bidra till en ännu bättre tillväxt i regionen.
Almi Blekinge arbetar med finansiering och företagsrådgivning och har en tydligt definierad roll i Blekinges innovationssystem. Almi Blekinges styrka är att bolaget kan finansiera i både uppstart av nya bolag eller utveckling av redan etablerade bolag. Större delen av insatserna fokuseras till etablerade bolag.

– Vi kompletterar den privata marknaden, exempelvis banker, och kan satsa i affärer där risken oftast är högre, berättar Martin Åkesson.

ENTREPRENÖRSKAP FÖR UNGA
Almi Blekinge ägs till 49 procent av Landstinget Blekinge och till 51 procent av staten genom näringsdepartementet. Region Blekinge har fullmakt att samordna ägarstyrningen. Regionråd Christina Mattisson (S) är ledamot i styrelsen tillsammans med Olofströms kommunalråd Sara Rudolfsson (S) och Christoffer Stenström (M) från Ronneby. Styrelsen leds av Magnus Forsbrand som är VD för Blue Science Park Karlskrona. Övriga ledamöter i Almi Blekinge representerar näringslivet och Almis moderbolag.

Ett entreprenörsprogram för unga – Idéinstitutet - är en av de senaste satsningarna. Målet är att få fler unga att starta och utveckla sina företag i Blekinge. Totalt får ett trettiotal unga plats i programmet som hålls två gånger om året, i västra Blekinge och i östra.
De bitar som Almi specialiserar sig på är också de som är direkt efterfrågade av företag.

– Företagen efterfrågar nätverk och arenor där man kan utbyta erfarenhet med andra, tillgång till spetskompetens i olika frågor och finansiering, berättar Martin Åkesson.

Rådgivningen är en viktig del i Almi Blekinges verksamhet. Förutom rådgivning till entreprenörer med utländsk bakgrund och innovationsrådgivning erbjuder Almi även i särskilda program rådgivning för unga och etablerade företag som vill växa, så kallad tillväxtrådgivning.
Blekinges innovationssystem, klicka för större bild.
BLEKINGES UTMANINGAR
Den senaste tillväxtsiffrorna för företag i regionen visar att Blekinge utvecklas positivt, menar Martin Åkesson. Visserligen från låga nivåer.

Techtank, Netport Science Park och Blue Science Park i Karlskrona är några satsningar som jag tror att vi kommer se ett bra resultat av i framtiden, säger Martin Åkesson. De är plattformar för tillväxt och har kopplingar till högskolan som är väsentlig för Blekinges tillväxt och utveckling. Även nystartade Business Ronneby är ett bra initiativ.

Det finns dock områden i Blekinge som behöver förbättras för att regionen ska bli ännu attraktivare och mer framgångsrik. Företagsklimatet och förutsättningar för entreprenörskap behöver ständigt utvecklas för att bli ännu bättre, menar Martin Åkesson. Det handlar om allt från attityder till att få ner trösklarna i den offentliga servicen för de entreprenörer som vill starta och utveckla sina verksamheter.  Ett annat område för förbättringar är kompetensförsörjningen. Att företagen idag inte hittar rätt kompetens är ett stort problem för deras tillväxt. Likaså behöver nysvenskars kompetens tas tillvara för att samhället bättre ska kunna utnyttja den potential som finns där.

– Samarbetet mellan kommunerna kan utvecklas ännu mer. Det görs mer nu än tidigare och insatserna behöver fokuseras och samordnas. Vi är på rätt väg men det finns mycket kvar att göra. Potentialen för Blekinge är stor, avslutar Martin Åkesson.
Innovationssystem för Blekinges utveckling

Almi Blekinge är tillsammans med Almi Invest och Krigskassan viktiga aktörer i Blekinges innovationssystem. De är komplement till den privata marknaden och kan på olika sätt stärka och stödja företag i Blekinge.

Almi Blekinge är ett av många lokalt förankrade bolag i Almisfären där det förutom låneverksamhet också bedrivs rådgivning och utvecklingsprojekt inom angelägna områden. Analys och jämförelse inom ALMI-koncernen ger också viktig input om näringslivsläget i Blekinge.

Att det är viktigt med lokal kunskap och närvaro visar inte minst Almi Invests närvaro i Ronneby genom Jenny Strömberg, investeringsansvarig för Almi Invests aktiviteter i Blekinge.

Almi Invest Syd gör nu sin andra investering på kort sikt i Blekinge och investerar tillsammans med andra aktörer i Karlshamnsbaserade spelbolaget Forgotten Key. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också Stockholmsbaserade The Springfield Project samt Krigskassa Blekinge och Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.

Pengarna ska användas till att öka utvecklingstakten för kommande spel.

Läs mer om Almi Invest i ett tidigare utgivet nyhetsbrev.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.