NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 11 APRIL 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
OECD vänder blickarna mot Sverige – igen
År 2009 lät Sverige OECD göra en ekonomisk analys av landet, en så kallad territorial review. Några år senare, 2011, gjordes även en studie av Småland och Blekinge. Nu ska båda studierna revideras.
En förnyad studie av Sverige har inletts och förhoppningsvis kommer en revidering av studien av Småland-Blekinge att påbörjas under året. Studien av Småland-Blekinge har legat till grund till Blekingestrategin och de prioriteringar för insatser som görs för att utveckla Blekinge.

Slutsatserna i studien av Sverige var bland andra att kombinationen av tillväxt och rättvisemål alltid har haft en stark lokal och regional dimension. OECD menade att detta var en stark orsak till att Sverige uppnått en av de högsta bruttonationalprodukterna per capita (BNP) och den starkaste BNP-tillväxten i OECD-området under början av 2000-talet. OECD noterade också att den huvudsakliga tillväxten i Sverige var koncentrerad till de tre storstadsregionerna.

Svag regional förvaltning
OECD menade att Sverige led av en svag regional förvaltning. Då, 2010, hade de två regionkommunerna i Skåne och Västra Götaland funnits på prov i drygt tio år. OECD noterade också att antalet kommuner dramatiskt hade minskat men att den regionala indelningen i län var densamma sedan 1600-talet. OECD pekade även på att några län var för små för att klara framtidens sjukvård. Man menade också att regioner behövde vara större för att samla styrka och klara större satsningar på projekt som ger regional utveckling.

Andra slutsatser som gjordes var att de regionala utvecklingsstrategier som togs fram i regionerna var dåligt knutna till EU:s strukturer för fonder och program.

Småland-Blekinge
Under 2011 genomförde OECD även en ekonomisk studie av Småland och Blekinge. Den studien har legat till grund för prioriteringarna i Blekingestrategin.
Några av de rekommendationer som OECD gav i studien var:
  • Förflytta regionens företag högre upp i värdekedjan, till mer kunskapsintensiv produktion.
  • Matcha det privata näringslivets och den offentliga sektorns behov av rätt kompetens på både kort och lång sikt.
  • Förbättra stödet till unga och till kvinnliga entreprenörer
  • Öka arbetskraftsinvandringen samt nyttja kompetensen hos de som invandrat till regionen
  • Satsa på förbättrad infrastruktur och kommunikationer. Det ökar tillgängligheten och konkurrenskraften samt stärker regionens attraktionskraft.
Flera rekommendationer finns att läsa här i en sammanfattning av studien, se länk i bildtexten.

Värdefull studie
– OECD-studien har varit oerhört värdefull för oss när vi har arbetat fram Blekingestrategin, säger Anna-Lena Cederström, regiondirektör vid Region Blekinge. Rekommendationerna ligger också till grund för hur vi styr användandet av våra regionala utvecklingsmedel och våra strukturfonder.
Småland-Blekinges OECD-studie. Ladda ner den här. Det finns även en sammanfattning som du kan ladda hem här.
 
Inom många av de områden som OECD lade sina rekommendationer har även insatser gjorts, exempelvis har samarbete mellan regionerna Småland och Blekinge ökat inom flera områden. Flera projekt för att stärka tillverkningsindustrin i regionerna har startat. Regionerna har också inlett ett gemensamt arbete för att underlätta arbetskraftsförsörjning och gjort insatser för att utveckla besöksnäringen.
 
Studien av Småland och Blekinge ska även den revideras framöver och kanske är det möjligt att samordna med övriga grannregioner. Det är alltid angeläget att lyfta frågeställning om utmaningar och möjligheter och även fundera på hur förändringar i omvärlden, exempelvis digitalisering och globalisering, påverkar utvecklingen.
OECD - nyttan av förnyade studier

I det inledande arbetet med förnyad OECD-studie av Sverige bjöds jag och andra regionala företrädare in till en workshop med näringsdepartementet och OECD-teamet. Vi inbjudna representerade regioner som gjort egna, geografiskt avgränsade studier med koppling till den nationella studie som gjordes 2009.
 
Vi var alla överens om att de möjligheter till jämförelse som studierna skapat varit värdefull, inte enbart jämförelser inom Sverige utan även med övriga Europa och andra OECD-regioner.
 
Inflytandet på nationell nivå har dock långt ifrån motsvarat våra förväntningar, vilket vi också framförde på onsdagens workshop i Stockholm. Infrastrukturplaneringen är ett sådant tydligt exempel där OECD lyfter fram betydelsen av en väl utbyggd infrastruktur i södra Sverige för att möta växande marknaderna österut. Tyvärr har resultaten i de nationella planeringsunderlagen lyst med sin frånvaro - så här långt.
 
Vad är då nyttan med förnyad studie? Omvärlden förändras i många avseende. Ibland snabbare än vi själva uppfattar. Det handlar om allt från digitalisering och attraktionskraft till utmaningar om kompetensförsörjning liksom att tillvarata unga människors och nyanländas kompetens. Även näringslivetets och den offentliga sektorns förutsättningar förändras vilket det finns behov av att följa upp och analysera.
 
Frågan om en revidering av studien av Småland-Blekinge är uppe för diskussion i vårt samarbete. Men andra regioner i Sydsverige har också visat intresse.
 
Helt klart är att väl genomförda analyser av Blekinge och våra förutsättningar är grunden i planering och genomförande av insatser för att stärka utvecklingen av Blekinge.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.