NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TISDAG 28 MARS 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Regional cykelstrategi ska få fler i länet att cykla
Allt fler ska välja cykeln som transportmedel. Det är förhoppningen med Blekinges första cykelstrategi som nu är på remiss. Cykeln är ett effektivt transportmedel för korta sträckor och ger både bättre hälsa och bidrar till ett bättre klimat.
Idag är två tredjedelar av alla resor i sydöstra Sverige kortare än tio kilometer, men endast en liten del av dem är resor med cykel. Potentialen finns, men det måste vara attraktivt att välja cykeln som färdmedel.
 
Den regionala cykelstrategin pekar ut gemensamma riktlinjer och rekommendationer för länets kommuner, Trafikverket och andra aktörer som vill verka för att fler i länet ska cykla. Cykelstrategin innehåller även bedömningsgrunder som ligger till grund för prioritering av åtgärder i cykelvägnätet på det statliga vägnätet.
Den regionala cykelstrategin inriktas i första hand på målgruppen vardagscyklister till arbete, skola, fritidsaktiviteter och inköp. I andra hand är målgruppen turist- och rekreationscyklister. Strategin har tagits fram av Region Blekinge tillsammans med tjänstemän från Blekinges fem kommuner samt Trafikverket Region Syd.

- För att vi ska få fler blekingar att cykla måste vi samarbeta och ha gemensamma riktlinjer i allt från planering till vinterväghållning, säger Jenny Rydquist, strategisk planerare på Region Blekinge. Som cyklist spelar det ingen roll om cykelvägen är statlig eller kommunal. Du vill bara ta dig från en punkt till en annan snabbt, enkelt och säkert.
Strategin innehåller riktlinjer och rekommendationer om exempelvis belysning och vägvisning.
Innehåller riktlinjer och rekommendationer
Strategin innehåller prioriteringsgrunder för fysiska åtgärder som exempelvis busshållplatser, belysning, cykelvägvisning och utformning av cykelvägar men även riktlinjer och rekommendationer för åtgärderna ovan och för information och kampanjer.
 
- Vi behöver göra mer än bara satsa på fysiska åtgärder för att få fler att cykla, menar Jenny Rydquist. Vi måste också jobba med mer mjuka värden som exempelvis informationskampanjer riktade till potentiella cyklister.

Cykeln har även en viktig roll att spela i kombination med andra färdmedel, exempelvis tåg och buss. I detta sammanhang är samordningen mellan trafikslagen en viktig faktor, vilket ger större möjligheter att erbjuda alternativ till bilen än vad cykel och kollektivtrafik kan göra var och en för sig. De områden som är viktiga att utveckla i samverkan med kollektivtrafiken är bland andra koordinering av cykelvägar och hållplatser, skapa bra cykelinfrastruktur, exempelvis låsbara utrymmen, väderskydd, lånecykelsystem vid och till större hållplatser och stationer och göra det möjligt att ta med cykeln i kollektivtrafiken.
 
Regionalt huvudcykelnät
Strategin innehåller ett förslag till regionalt huvudcykelnät vilket kommer ligga till grund för var utbyggnaden av cykelvägar utmed det statliga vägnätet i första hand ska ske. Det regionala huvudcykelnätet är även underlag för var det kan vara aktuellt för Trafikverket att öka drift och underhållsinsatser. Huvudcykelnätet ska knyta samman cykelstråk och skapa ett sammanhängande cykelnät där potentialen för cykling bedöms vara störst, antingen mellan huvudorten i kommunen och omkringliggande orter eller mellan orter och större målpunkter. Den fortsatta planeringen och utbyggnaden av det regionala huvudcykelnätet ligger i länstransportplanen för Blekinge, som tas fram av Region Blekinge på uppdrag av regeringen.
 
Den regionala cykelstrategin för Blekinge 2018 - 2029 är ute på remiss mellan 23 mars och 12 maj. Eventuella synpunkter på förslaget till strategi ska lämnas skriftligen via e-post i PDF-format till kansli@regionblekinge.se senast 12 maj 2017. Efter remissbehandling och omarbetning efter inkomna synpunkter är planen att Region Blekinges styrelsen ska besluta om cykelstrategin för Blekinge i september 2017.
Läs strategin här
NÅGRA AV MÅLEN I KORTHET
  • Att få fler att cykla. Mäts i resvaneundersökning 2020 i jämförelse med år 2012.
  • Senast 2018 ta fram regelverk och rutiner för cykeltillgänglighet på buss och båtlinjer.
  • Senast 2018 ska det vara gratis att ta med cykel på tåg i Blekinge.
  • Till 2025 ska tågstationer och resecentra vara utrustade med cykelparkering i låsbart utrymme.
  • Till 2025 ska det finnas möjlighet till parkering och fastlåsning av cykel vid samtliga hållplatser med anslutande cykelväg, samt övriga välfrekventerade hållplatser.
  • Hälften av de utpekade sträckorna i det regionala huvudcykelnätet ska vara åtgärdade till 2025, för att skapa ett sammanhållet cykelnät i Blekinge.
  • Till 2030 ska alla sträckor vara åtgärdade och Blekinge har ett sammanhållet regionalt huvudcykelnät.
  Cykling och Folkhälsa

  Att så många som 2/3 av alla resor är mindre än en mil ger en tankeväckare om hur vi väljer att transportera oss. Inte minst så här års när solen börjar titta fram och försäljning av cyklar i alla dess former ökar.
   
  Att välja cykel har blivit en livsstilsfråga som också kan kopplas till urbanisering och en miljömedveten generation. Vi ser allt fler städer som följer Köpenhamns exempel och bejakar cykeln framför bilen.

  Vi kan även stärka Blekinges attraktionskraft genom att vi utvecklar möjligheterna till cykling, inte minst till och från jobbet.
   
  Strukturbild Blekinge är ett regionalt projekt för att utveckla samhällsplaneringen så att områden kan samagera med varandra, till exempel kollektivtrafik och cykel.
   
  Förbättrade möjligheter till cykling är också en viktig del för att utveckla besöksnäringen. Allt fler väljer aktiva semestrar och cykelturismen är verkligen på frammarsch i Europa. 2016 invigdes den nationella turismcykelleden – Sydostleden.

  En studie har även gjorts kring en kustnära turismcykelled genom Blekinge som skulle kunna länkas till Sydostleden. Länstransportplanen prioriterar dock arbetspendling med cykel men med en kommande Nationell cykelstrategi förväntas även satsningar på cykelturism i Sverige.  
   
  Oavsett arbetspendling, semesterval eller fritid- och träningsform så är cykling ett bra val för hälsa och välbefinnande. Cykling måste främst kunna ske på säkert sätt och vi måste också visa hänsyn mellan olika transportslag.

  Sköna vårhälsningar och missa inte Bräknetrampen – Blekinges cykelfestival

  Anna-Lena Cederström
  Regiondirektör

  Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
  Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.