NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 30 JANUARI 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Med tåg från Karlskrona till Malmö på två timmar
Blekinges utveckling kräver snabbare restider med tåg, bland annat till Öresund. Ett långsiktigt mål är två timmar. En nyligen genomförd studie visar hur det kan gå till.
Resandet på Blekinge kustbana mellan Karlskrona och Kristianstad ökar hela tiden. I början av 1990-talet reste 200 000 med banan och under 2016 tog två miljoner resenärer tåget på Blekinge kustbana. Banan har en stor betydelse för människors möjlighet att resa till studier och jobb inom och utanför Blekinge.

Region Blekinge arbetar med ett långsiktigt mål att en resa med tåg från Karlskrona till Malmö ska gå på två timmar. För att få veta vad som behöver göras och vilka kostnader som det innebär har Region Blekinge tillsammans med Trafikverket genomfört en så kallad åtgärdsvalsstudie.

Studien visar att det går att pressa restiderna i tre steg och att det i sista etappen krävs kostsamma kurvrätningar och nya sträckor.

- Blekinge växer och vi har ett stort behov av snabbare förbindelser, bland annat mot Öresundsområdet, säger regionråd Christina Mattisson (S). Men även för att ansluta Blekinge till det höghastighetståg som i framtiden kommer att stanna i Hässleholm.
Den första etappen som åtgärdsvalsstudien föreslår kostar drygt 100 miljoner kronor och beräknas kunna genomföras i nästa planperiod från 2018. Åtgärderna innebär en tidsvinst på omkring 20 minuter för så kallade prioriterade tåg. I åtgärderna ingår bland annat en ny mötesstation i Kallinge eller Bredåkra och nya växlar som gör det möjligt för tågen att hålla en högre hastighet.

Etapp 2 och 3 är inte lika detaljerat beräknade. De ger restidsvinster på 20 respektive 40 minuter för alla tåg på banan.
Kurvorna på Blekinge kustbana måste bort om restiderna ska bli kortare.
Etapp två skulle kunna tas upp i nästkommande planeringsperiod från 2022 till en kostnad på mellan 600 miljoner kronor och 1,1 miljard. Etapp 2 omfattar flera växelbyten, nya mötesstationer och ett par större kurvrätningar.

Beräkningarna i etapp 3 är mer osäkra. Åtgärderna skulle sänka restiden mellan Karlskrona och Malmö till under två timmar. Etappen kräver investeringar på flera miljarder kronor och omfattar långa kurvuträtningar.

– Vår förhoppning är att etapp 3 kan genomföras i samband med att höghastighetsbanan byggs ut på sträckan genom Småland, säger Christina Mattisson.

Åtgärderna i etapp 1 kommer att finnas med i diskussionerna när regeringen nästa år beslutar om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Den bedömning av ekonomiska effekter som gjorts i samband med studien visar att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma.

- Att satsa i infrastruktur tar tid, menar Christina Mattisson (S). För att vi ska kunna tillmötesgå det ökade kravet från Blekinges invånare och företag på hållbara och snabba transporter måste regeringen ta med satsningarna på Blekinge kustbana i nästa nationella plan.
Hela åtgärdsvalsstudien finns att läsa här (PDF)
Blekingar pendlar allt mer
- minskade restider ökar konkurrenskraft och tillväxt


Restiden är avgörande för hur långt vi kan pendla –  en kritisk gräns går vid en timme. Tidsavstånden är mer avgörande för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas än den geografiska platsen.

Denna utveckling har vi kunnat se i många regioner exempelvis i Skåne med Pågatåg och Öresundståg.

Åtgärdsvalsstudien för Blekinge Kustbana är därför intressant att läsa och studera ur flera perspektiv. Och jag uppskattar att Trafikverket i sin studie också tagit utgångspunkt i Blekinges utveckling och utmaningar som vi delar genom analysen i vår regionala utvecklingsstrategi - Blekingestrategin.

Även om jag själv pendlat genom Blekinge sedan 1990-talet så blev jag ändå lite förvånad över att resandeutvecklingen var så kraftig (från 200 000 resor 1990-talet till två miljoner resor 2016).

Utvecklingen av resandet på E22 har också varit kraftig vilket innebär att det finns sträckningar som måste förbättras.

Insatser behövs både på Blekinge Kustbana och E22 för att Blekinge skall kunna fortsätta att utvecklas så. En framtidsfråga kommer att bli när det är samhällsekonomiskt lönsamt att räta ut Blekinge Kustbana.

Vi kommer att fortsätta ställa krav på att Trafikverket och den nationella nivån verkar för att Blekinges geografiska potential skall tas till vara i alla sammanhang. Både för näringslivets utveckling och för att göra det enkelt och attraktivt för medborgarna att på ett hållbart och mer tidseffektivt sätt kunna ta sig till och från både jobb och besöksmål.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.