NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 6 MARS 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Regionförbund och landsting blir regionkommun
Regionförbunden i Sverige är på väg att slås ihop med landstingen. Från den förste januari 2019 har ansvaret för den regionala utvecklingen i Sveriges regioner förmodligen övertagits av regionkommuner där besluten fattas av direktvalda politiker i regionfullmäktige.
Så även i Blekinge där Region Blekinge går samman med Landstinget Blekinge den 1 januari 2019. Sedan 1990-talet har det pågått ett skifte i svensk samhällsorganisation. Ansvaret för den regionala utvecklingen har succesivt överförts från staten till den regionala politiska nivån. För ett par år sedan hade den regionala politiska nivån ansvaret i 17 av 21 län. I de övriga fyra länen hade länsstyrelserna hand om de regionala åtagandena.

Det regionala ansvaret har också utvecklats under de senaste 20 åren. Idag handlar det bland annat om att utveckla infrastruktur och kollektivtrafik i regionen och att samla kommuner, myndigheter, högskolor, näringsliv och civilsamhälle kring arbetet med regionens tillväxt och utveckling. Detta formuleras i en regional utvecklingsstrategi. I Blekinge har den fått namnet Blekingestrategin.
Regionkommuner på försök
De första regionkommunerna i Sverige skapades 1999. Det var Region Skåne och Västra Götalandsregionen som fick bildas på försök. Landstingens ansvar kring bland annat sjukvård och hälsofrågor har lagts samman med ansvaret för de regionala frågorna. Idag, 2017, har 14 av 21 regioner i Sverige bildat regionkommuner.

I en regionkommun är den politiska ledningen direktvald via de blå röstsedlarna i valet, till skillnad från regionförbundens politiker som är utsedda av politiker i medlemsorganisationerna, landsting och kommuner, i ett ganska komplicerat beräknande som ska spegla valresultatet.

Parallellt med att det regionala ansvaret utvecklats har det förts en diskussion i Sverige om att bilda större regioner som omfattar större befolkningsmängder. En statlig utredning, indelningskommittén, presenterade under förra året en idé att det skulle bildas sex nya regioner i stället för de 20-tal som finns idag. Förslaget fick inget bredare politiskt gehör och lades på hyllan.

Ett av argumenten för att skapa större regioner har varit att kostnaderna för hälso- och sjukvård blir allt dyrare och att det kan bli svårt för mindre sjukhus att tillhandahålla den bredd i behandlingar som dagens sjukvård måste erbjuda. Sjukvården behöver alltså samordnas över större upptagningsområden för att få bättre effektivitet och skapa mer likvärdig hälso- och sjukvård över hela landet.
Regionalt utvecklingsansvar i Sverige 2017:
BLÅ 14 regioner, GUL 6 regionförbund, GRÖN 1 länsstyrelse.
Argumenten har också varit att den regionövergripande samhällsplaneringen skulle förbättras, exempelvis infrastruktur och kollektivtrafik. (Långtidsutredningen 2015).
 
Oavsett utgång i frågan om större regioner har samarbetet mellan regioner, landsting och regionförbund utvecklats och idag sker en samverkan över länsgränser i södra Sverige genom de två organisationerna Södra regionvårdsnämnden (hälso- och sjukvård) och Regionsamverkan Sydsverige (regionala utvecklingsfrågor).

Blekinge
Region Blekinge har, enligt lagen om samverkansorgan och förordningen om regionalt tillväxtansvar, haft det regionala uppdraget de senaste tio åren. I februari 2016 ansökte Landstinget Blekinge i bred politisk enighet om att överta ansvaret för den regionala utvecklingen. Det innebär att när blekingarna går till valurnorna i september 2018 kommer valen på de blå lapparna att gälla val till regionfullmäktige (även om det alltså fortfarande kommer att stå landstingsfullmäktige på valsedlarna). Regionkommunen i Blekinge kommer från den 1 januari 2019 att ansvara för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt.
 
- Utgångspunkten är att skapa en region genom att samla hälso- och sjukvård och de regionala utvecklingsfrågorna i en gemensam organisation med ett direktvalt politiskt organ så att medborgarna får större möjlighet att påverka, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Region Blekinge som också är ledamot av Landstinget Blekinges styrelse. Vi skapar dessutom en organisation som har en starkare förmåga att attrahera invånare, företag och besökare.
 
Syftet med förändringen är att skapa ett tydligare och starkare regionalt ledarskap, där hållbar
regional utveckling och en god hälso- och sjukvård ännu bättre möter människors behov.

Arbetet har startat och en politisk styrgrupp har bildats som består av landstingsstyrelsens ordförande och  landstingsstyrelsens presidium, regionstyrelsens ordförande och presidium samt kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. I organisationen för bildandet av regionkommunen i Blekinge finns också ett länssamverkansråd som är en politisk referensgrupp till den politiska styrgruppen. Länssamverkansrådet består av den politiska styrgruppen samt partidistriktsordförande för respektive parti i länet. Det finns även en tjänstemannagrupp som stöd till den politiska styrgruppen och referensgruppen.
Större regioner och län  
- får vänta lite till


Vi har i tidigare nyhetsbrev följt processen om ny regionindelning i Sverige, och senast i höstas utifrån indelningskommitténs delbetänkande med utgångspunkt om sex regioner och län i landet. Detta var den tredje utredningen sedan början på 2000-talet.

Indelningskommitténs uppdrag var tydligt, att föreslå en ny regional indelning innebärande att Sverige skulle delas in i väsentligt färre län och landsting jämfört med idag. Kommitténs uppdrag var att lämna ett delbetänkande med förslag till nya, större regioner med möjlighet att genomföras till den 1 januari 2019.

Kommittén lämnade ett betänkande men innan det hunnit slutbehandlas var diskussionerna sådana att det inte fanns förutsättningar att fortsätta processen – inte heller denna gång.

Parallellt med utredningar om större regioner har processer fortlöpt för att stärka regionernas uppdrag och inflytande. Några regioner har gått före i denna process, exempelvis Region Skåne och Västra Götaland (som var först ut) och sedan Gotland och Halland, Dessa har följts åt av fler regionkommunbildningar. I Sydsverige bildades 2015 Region Kronoberg och Region Jönköping.

Regionkommunbildningen innebär i korta drag att landsting och regionförbund går samman och att det blir en samlad regional demokratisk styrform som även innefattar regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, kultur och kollektivtrafik mm.

Denna process är på gång även i Blekinge och det blir en styrka i uppdraget att det från 2019 kommer att vara lika organisationsformer över hela landet även om det fortsättningsvis - någon mandatperiod till - kommer att skilja avseende storlek.

Avslutningsvis vill jag ändå framhålla, att oavsett organisation och storlek så är det människor och samverkan som skapar utveckling - det måste fortsatt vara i fokus.

Kraft att vilja - tillsammans är det möjligt!

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.