NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 16 OKTOBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Kollektivtrafiken ska bidra till ett attraktivare Blekinge
Miljö och snabbare förbindelser i fokus i förslag till nytt trafikförsörjningsprogram
Snabbare förbindelser till Öresundsregionen och Stockholm, bättre pendlingsmöjligheter och miljövänligare fordonsflotta. Det är några av de åtgärder som föreslås för att göra kollektivtrafiken till ett efterfrågat alternativ till bilen samtidigt som Blekinge kan ta viktiga steg mot länets miljö- och klimatmål.

Hur vill vi att framtidens kollektivtrafik ska utformas? Vad får trafiken kosta och hur gör vi det mer attraktivt att resa kollektivt än att åka egen bil? Det är många frågor som ska finna sin riktning i nästa trafikförsörjningsprogram som är ute på remiss till Blekinges kommuner, företag, organisationer och invånare.

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller mål och riktning för hur kollektivtrafiken ska utvecklas 2016-2019, med en vision om kollektivtrafiken i Blekinge år 2050. Programmet är en viktig del i Blekingestrategin under insatsområde tillgänglighet.

Brett samråd
– I arbetet med att ta fram förslaget har vi genomfört ett omfattande samråd med olika resenärsgrupper, Blekinges kommuner, landstinget, grannlänen, näringslivet, myndigheter och företag inom kollektivtrafiken, berättar Magnus Forsberg, strategisk planerare för kollektivtrafiken i Blekinge. Den stående frågan i mötena med de olika intressegrupperna har varit vad kollektivtrafiken kan tillföra varje grupp och hur kollektivtrafiken kan bidra till att öka Blekinges attraktivitet.
Det förslag som har skickats på remiss antogs av regionstyrelsen i september. Förslaget innebär fler och snabbare tåg- och bussförbindelser, ökade pendlingsmöjligheter på landsbygden, eldrift i busstrafiken, bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta, bättre trafikantinformation, bättre tidhållning och bättre möjligheter att samordna resor med cykel och buss.
I programmet föreslås att eldrivna bussar sätts in i stadstrafiken.
Större arbetsmarknadsregion
Kollektivtrafiken är en nyckel för alla satsningar mot Blekingestrategins mål - det attraktiva Blekinge. Genom kollektivtrafiken kan Blekinge nå regionens miljömål och knyta regionen närmare tillväxtregionen Öresund. Dessutom utökas det område invånarna, inom rimlig tid, kan pendla till en arbetsplats. På så sätt blir arbetsmarknadsregionen större samtidigt som det blir enklare att resa för barn och vuxna till, exempelvis skolan och på fritiden. I programmet finns även ambitioner att underlätta för besöksnäringen genom satsningar på skärgårdstrafiken.

– Det är ambitiösa mål som för att lyckas kräver samarbete mellan kommuner och myndigheter i länet, men också med partners i grannlänen, säger Magnus Forsberg.

Under remisstiden möter företrädare för Region Blekinge kommuner och organisationer för att lyssna och diskutera framtidens kollektivtrafik i Blekinge. Bland annat har arbetsgruppen genomfört ett trafikpolitiskt seminarium med tjänstemän och politiker från kommuner och landsting.

Har du och din organisation synpunkter på framtidens kollektivtrafik i Blekinge? Vi besöker gärna er för att diskutera framtidens kollektivtrafik. Kontaktuppgifter finns här. Region Blekinge behöver era synpunkter senast den 15 december. Beslut om det nya programmet ska tas i början av 2016. Remissutgåva och information om var du skickar dina synpunkter finns här.
Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram innebär bland annat:
  • Utökad tågtrafik på Blekinge kustbana (Sölvesborg – Karlskrona).
  • Kortare restider med tåg och buss.
  • Bättre tidhållning för tåg och buss.
  • Bättre förbindelser till Ronneby Airport.
  • Eldrivna bussar i stadstrafiken.
  • Fler hållplatser anpassade för funktionsnedsatta.
  • Utbyggnad av båttrafik för turister och pendlare.
  • Ökade pendlingsmöjligheter för boende på landsbygden.
  • Tätare och snabbare trafik i så kallade starka stråk.
  • Investeringar i exempelvis tågmötesplatser, pendlarparkeringar och bussfiler.
Bra kommunikationer för goda livsmiljöer

Kommunikationer är viktiga för Blekinge med målet att Blekinge till 2020 har ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov.
 
Vårt geografiska läge är unikt och det ska vi ta till vara på. Det handlar om såväl buss- tåg- som båtresor.
 
Det är viktigt att ha bra kommunikationer så att vi kan röra oss inom länet liksom till grannregioner och studieorter. Med kortare restider skapar vi närhet vilket ger fler möjligheter för jobb, studier och resor – en utvidgad region.

Stadstrafiken ska också vara konkurrenskraftig. Informationen vi ger till resenärerna ska vara aktuell och den teknik vi använder måste vara modern och anpassad efter resenärernas behov.
 
Men vi kan också utveckla samverkan på fler områden för att göra kollektivtrafiken attraktiv.

Vid all stads- och bostadsplanering bör samverkan ske med planeringen för kollektivtrafik och infrastruktur. Endast så gör vi våra boendemiljöer attraktiva och tillgängliga för många.
 
Bostadsplaneringskommittén lyfter just detta i sitt betänkande SOU 2015:59, en regional fysisk planering för ökad bostadsförsörjning: samverkan kring planering av bostäder, kollektivtrafik och infrastruktur bidrar till attraktivare boendemiljöer.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.