NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 2 MAJ 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Vart är EU på väg?
Diskussionerna om hur EU och EU:s budget ska se ut efter 2020 har startat. Den stora frågan är vilken väg sammanhållningspolitiken ska ta. Vill de rika länderna fortsätta att stödja upprustningen av fattigare medlemsländer? Ska program och fonder finnas kvar eller finns det andra finansieringsmetoder av insatser för regional utveckling?
Syftet med sammanhållningspolitiken är att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan människor. Målet är ett konkurrenskraftigt EU med god och hållbar tillväxt. Det främsta instrumentet för att uppnå de sammanhållningspolitiska målen är strukturfonderna; Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF, Europeiska Socialfonden ESF och sammanhållningsfonden.

Sammanhållningspolitiken kan jämföras med det svenska skatteutjämningssystemet för att utjämna skillnader mellan starkare och svagare kommuner och landsting – för lika service i hela landet oavsett var vi bor.

Diskussionerna nu handlar om sammanhållningspolitiken och om budgeten för den ska minskas. Sammanhållningspolitiken är en tredjedel av EU:s totala budget. Budgeten fördelas mellan de fattigaste regionerna som får ta del av cirka 80 procent och de övriga regioner som delar resterande 20 procent.

FONDER ELLER LÅN
Från EU-kommissionen har det förts fram idéer om att de mer välmående regionerna i stället får tillgång till EU:s finansiella instrument. Det handlar då om lån, garantier och riskkapital. Sverige är nettobetalare till EU, det vill säga får tillbaka mindre än man stoppar in. Frågan är om Sverige vill fortsätta att finansiera regional och social utveckling på detta sätt.

En som är insatt i diskussionerna i Bryssel är Sven Kastö, ansvarig för Småland-Blekinges Brysselkontor.

– Jag tror att vi ska vara inställda på ganska stora förändringar när det gäller strukturfonderna och sammanhållningspolitiken, säger Sven Kastö, på Småland-Blekinges Brysselkontor.
Bland de argument som framförs för att förändra sammanhållningspolitiken är bland andra att omvärlden förändras och att politiken måste anpassas efter nya förutsättningar, exempelvis ökade terrorism och flyktingkris. Det finns också röster som anser att sammanhållningspolitiken inte är flexibel nog att ställa om för att hantera ”oplanerade” händelser.

Det som diskuteras är att i framtiden, som ett komplement till fonder och program, satsa på en kombination av olika finansiella instrument, privata och offentliga sådana. Dessutom finns det röster som vill förenkla administrationen kring ansökningar till fonderna då man anser att de idag är alldeles för byråkratiska och tar för lång tid.
Är det slut med solidariteten inom EU?

– Behovet av samarbete finns kvar, och alla vill nog samarbeta, säger Sven Kastö. Men, det är få som försvarar de gemensamma värdena och prioriterar i stället att ta poäng på hemmaplan.

Småland-Blekinges Brysselkontor följer noga diskussionerna och sitter även med i styrgruppen för ett stort lobbyinitiativ som drivs gemensamt av Europas regioner. Målet är att bevara strukturfondsmedel för alla regioner.
Läs gärna Brysselkontorets nyhetsbrev om EU.
Region Blekinge och EU

På frågan varför Region Blekinge är engagerade i Europafrågor och tillsammans med våra grannregioner har ett representationskontor i Bryssel finns flera tydliga svar:

• Vi är en del av Europa och europapolitiken, demokrati och den fria rörlighet för människor, varor och tjänster.
• Omkring 60 procent av alla beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner har koppling till beslut fattade på EU-nivå.
• EU:s budget och sammanhållningspolitiken är centrala pusselbitar för finansiering av regionala utvecklingssatsningar.

Bilden ovan visar hur Blekingestrategin är länken mellan kommunala, nationella och europeiska strategier för tillväxt och tillhörande strukturfonder och program.

Både påverkan och samverkan är således viktiga delar även i ett Europasammanhang. Därför vill vi också vara delaktiga i utformningen av framtida mål för regionala tillväxtfrågor och sammanhållningspolitik för EU vilket var fokus på en konferens i Bryssel förra veckan som samlade delegater från norr till söder i Sverige på temat EU:s framtida regionalpolitik. Med på konferensen fanns även representanter från Europa-parlamentet, kommission och Svenska representationen i Bryssel samt SKL. Länken ovan går till presentationsmaterialet från konferensen för den som vill veta mer.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.