NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | ONSDAG 21 JUNI 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Dessa satsningar vill Region Blekinge göra
inom infrastruktur och kultur
Två timmar mellan Malmö och Karlskrona och investering i Sydostlänken. Det är två satsningar som finns i det förslag till länstransportplan som nu skickas på remiss. Samtidigt går också ett förslag till kulturplan ut på remiss. I planen föreslås tre prioriterade områden: satsning på bildkonst och form, professionella kulturskapares villkor och kulturpedagogisk kompetens.

Remisstiden för länstransportplanen varar till den 2 oktober och kulturplanen till den 30 september.
Infrastruktur för ett konkurrenskraftigt Blekinge
Den nya planperioden är från 2018 till 2029. Utgångspunkterna för satsningarna i länstransportplanen är Blekinges strategiska läge vid södra Östersjön - centralt för den ökade handeln med Polen, Centraleuropa, Baltikum och Asien - och närheten till Öresundsregionen, den största tillväxtmotorn i Sydsverige.

Som grund ligger de tre gemensamma prioriteringar i infrastruktursatsningar som södra Sveriges sex regioner inom Regionsamverkan Sydsverige enats om.

De tre områdena handlar om att:
  • öka tillväxten genom att knyta samman större städer i Sydsverige
  • förbättra kommunikationerna mellan Sydsverige och omvärlden genom snabbare restider på järnvägen
  • skapa konkurrenskraftiga och hållbara godstransportstråk där Sydostlänken är den största särskilt utpekade åtgärden.
Satsningarna ska öka Blekinges och Sveriges konkurrenskraft, stärka arbetsmarknaden och ge bättre möjligheter för cykel och kollektivtrafik och skapa ett hållbart transportsystem.

Några exempel på förslag till åtgärder:
  • ökad kapacitet på Blekinge kustbana. Det långsiktiga målet är två tåg per timme, restidsmålet är två timmar Malmö-Karlskrona
  • ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på E22. Restidsmål en timma Karlskrona-Kalmar, och en timma Karlskrona-Växjö. Sträckan Lösen-Jämjö planeras för utbyggnad 2020. Ronneby öst – Nättraby föreslås komma med i den nationella planen.
  • ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på Riksväg 27
  • ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på Riksväg 15
  • byggandet av Sydostlänken.
Förbättringar av järnväg och E22 är förslag som Region Blekinge anser att Trafikverket ska ta med i den nationella planens satsningar på infrastruktur.
Remisstiden varar till den 2 oktober 2017.
Läs förslaget till länstransportplan här
Blekinges rika kulturliv ska stärkas ytterligare
Blekinge har ett rikt kulturliv - och det ska stärkas ytterligare. I kulturplanen som ska gälla fram till 2020 föreslår Region Blekinge satsningar på konst och form, insatser för att förbättra professionella kulturskapares villkor och öka den kulturpedagogiska kompetensen.
Bildkonst och form
Under året har ett arbete startat för att utveckla en regional infrastruktur för bildkonst och form genom ett etablera ett konstresurscentrum i samarbete med Ronneby kommun, se konstiblekinge.se. Satsningen är en resurs för professionellt aktiva bildkonstnärer i Blekinge, kommuner samt föreningar genom bland annat kompetensutveckling och handledning.

Professionella kulturskapares villkor
Professionella kulturskapares förutsättningar att försörja sig på sitt arbete ska öka. Det handlar bland annat om att stärka medvetenheten om de kulturella och kreativa näringarnas potential samt värnandet av upphovsrätten som en förutsättning för konstnärers frihet och försörjningsmöjligheter.
Arbetet med att stärka barn och ungas tillgång till kultur ska självklart fortsätta. Det görs inom den framgångsrika Blekingemodellen som utvecklats i regionen.
Kulturpedagogisk kompetens
Arbetet inriktas på att höja kulturens status och utveckla mötet med publiken, för att skapa förutsättningar till bildning. En hög kvalitet i kulturförmedlingen skapar också goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen. Remisstiden varar till den 15 september. 
Läs förslaget till kulturplan här
Gör plats för Blekingedagen 2017
Tema: Blekinges framtida möjligheter och utmaningar
 
Förändringstakten i samhället går allt snabbare. Digitalisering och globalisering är nya verktyg som vi tillsammans med människans kreativitet och generationers samlade kunskap kan använda för att utveckla samhället och vår livsmiljö.
Oktober
25
Blekingedagen 2017 ägnar vi åt några av de utmaningar som samhällsförändringarna ställer på världen, Europa, Sverige och i synnerhet på våra liv i Blekinge. Möjligheter som bland andra den nya regionkommunen Region Blekinge ska ta sig an från den 1 januari 2019.
 
Vad är de största utmaningarna för Blekinge och hur ska vi tackla dem? Behöver vi bli fler invånare för att klara välfärden och förse arbetsmarknaden med kompetenta medarbetare? Vad behöver vi fokusera på för att Blekinge ska vara en attraktivare plats för människor, investeringar och besökare?
 
Det är några av de frågor vi ställer oss på Blekingedagen 2017 som i år hålls i Bellevueparken i Karlshamn onsdagen den 25 oktober. Vi har siktet inställt på det Blekinge vi vill leva i, i framtiden.
 
Ta med din kreativitet, koppla på ditt visionära tänkande och engagera dig i de frågor som rör oss alla, hur vi skapar en hållbar utveckling och en attraktiv livsmiljö för oss och våra barn.
 
Boka dagen i din kalender. Efter sommaren skickar vi ut program och öppnar bokningen.
 
Välkomna!
Regeringen stärker det regionala tillväxt- och utvecklingsuppdraget

Region Blekinges remisser för kulturplanen och länstransportplanen är exempel på två områden som vi enligt det regionala utvecklingsuppdraget har ansvar för att samordna och driva. I dagarna har regeringen också fattat beslut om en ny förordning för att stärka det regionala tillväxtarbetet. Detta är kopplat till regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
 
Samtidigt har också Tillväxtverket lämnat förslag till regeringen på hur det regionala kompetensförsörjningsarbetet kan stärkas.
 
Detta är tydliga tecken på regionernas växande betydelse för Sveriges utveckling och tillväxt. Sedan 1990-talet har det pågått ett skifte i den svenska samhällsorganisation. Regionerna får allt större ansvar då fler frågor har överförts från staten till den regionala politiska nivån.
 
Processen med att utveckla och förtydliga det regionala utvecklingsuppdraget kommer att fortsätta. Det har ju synnerligen stor påverkan på Blekinge och den process när det gäller sammanslagningen av Region Blekinge och landstinget Blekinge som just nu pågår.
 
De två planer vi nu skickar på remiss är av stor betydelse för Blekinges konkurrenskraft. Kultur har ett värde i sig – alla behöver vi kultur för att leva. Ett rikt kulturliv skapar dessutom förutsättningar för att öka regionens attraktivitet både för potentiella inflyttare som för besökare.
 
En bra infrastruktur i Blekinge är bra inte bara för oss som bor här utan för hela Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver bättre kommunikationer på järnväg och väg mot vår omvärld. I takt med att transportflödena till och från Sverige ökar mot Centraleuropa, östra Europa och Asien behövs bättre förutsättningar för hållbara transporter.

Till sist, ha en solig midsommar.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.