NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 29 FEBRUARI 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Blekinge kan bli oberoende av fossila bränslen
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer deklarerar regeringen efter klimatmötet i Paris i december. Blekinge har möjlighet att bli först i landet med att bli självförsörjande på fossilfri energi.
Det går att göra Blekinge fossilfritt. Om man lägger samman de studier som gjorts visar det sig att det gott och väl går att uppnå självförsörjning när det gäller energi från skog, restvärme från processindustri, jordbruks- och livsmedelsavfall, sol och vind. Därmed skulle all fossil energi kunna ersättas om vi tillvaratar och utvecklar användningen av länets resurser. Det skulle också vara möjligt att exportera energi.
Klimatfrågorna är efter Parismötet högst aktuella för alla - och även för Blekinge. Näringslivets industriprocesser är väsentliga i omställningen till fossilfri energi. Att Blekinges näringsliv vill vara med var mycket tydligt vid ett möte i Klimatsamverkan Blekinge som hölls på Södra Cell nyligen.

Plattform för samverkan
Klimatsamverkan Blekinge är en plattform för samverkan och samordning inom energi- och klimatfrågorna mellan olika aktörer inom både det offentliga och inom näringslivet i Blekinge. I styrgruppen finns representanter i ledningsposition från de offentliga aktörerna och från utvalda branscher inom näringslivet.
Den bruna stapeln visar den fossila energianvändningen i Blekinge. Den flerfärgade stapeln visar potentialen för olika fossilfria energislag som finns i Blekinge och som idag är outnyttjad. Kiicka för större bild.
Vid mötet berättade Södra Cell om sitt energi- och klimatarbete vid Mörrumsbruket vilket var både imponerande och hade pågått sedan många år tillbaka. Produktionen drivs på förnybar energi och är självförsörjande. Dessutom levererar anläggningen överskottsenergi till både Karlshamns fjärrvärme och till elnätet.
 
Även Volvo i Olofström deltar i Klimatsamverkan Blekinge.

- Som företag är det naturligt för oss att delta i samverkansdiskussionerna, säger Torbjörn Odenberger som arbetar med energieffektivisering på Volvo i Olofström. Vi har bland annat spillvärme som kan komma bättre till nytta genom att vi samverkar.

Den senaste tiden har flera energibesparande investeringar gjorts vid anläggningen i Olofström. Torbjörn Odenberger berättar att Norra fabriken, som drivs av Shiloh Industries AB, numera värms med biobränsle från OKAB och att Volvo även gjorts investeringar i återvinningsaggregat för presshärdningen.

-  Vi återvinner idag mer värme än tidigare, säger Torbjörn Odenberger.

Framöver ska återvinningen från presshärdningen opitmeras. Andra områden som ska ses över är ventilation och tryckluftsproduktion. Dessutom sker arbetet löpande med att se över tekniska specifikationer och standarder för inköp av utrustning, vilket leder till effektivare inköp.

Samverkan för ett fossilfritt Sverige
Klimatsamverkan Blekinge har också beslutat att ansluta sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som samlar svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen. Näringsliv, kommuner, regioner och organisationer – alla kan delta och synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Klimatsamverkans medlemmar uppmanades också att var för sig ansluta sig – en uppmaning som här skickas vidare: Anmälan kan göras på denna länk.

Läs här vilka som hittills har gått med.
Detta är Klimatsamverkan Blekinge:
Klimatsamverkan Blekinge samlar representanter för näringsliv, offentliga organisationer och akademi. Arbetet leds av Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen finns representanter i ledningsposition från de offentliga aktörerna och från utvalda branscher inom näringslivet.  I tjänstemannagruppen samarbetar representanter från länets alla kommuner, Landstinget Blekinge, företagsnätverket Energikluster, Region Blekinge, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen.

Länkar:
Samverkan för ett hållbart Blekinge

Ett hållbart samhälle ska enligt miljöbalkens definition tillfredsställa nuvarande generations behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
 
En god livskvalitet är ett centralt insatsområde i vår regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin. Livskvalitet innehåller många för oss självklara delar exempelvis bra folkhälsa, natur, en bra och hälsosam miljö, kultur och idrott. Samtidigt utvecklas samhället, vi blir allt mer internationella. Människor reser och flyttar och varor skeppas kors och tvärs till marknader över hela världen.

För att klara denna utveckling och inte tära på jordens resurser behövs ett hållbart perspektiv och utan samverkan kommer vi att ha svårt att klara kraven.
 
Flera företag är engagerade att inom sina område se till att exempelvis energi återvinns och transporter blir hållbara.
 
Som individer gör vi egna val. För att kunna göra medvetna val för miljön behövs kunskap. Som organisation kan vi också göra insatser, i allt från återvinning till uppvärmning och transporter.
 
Som organisation har vi på Region Blekinge börjat den resan. Vi ser över våra inköp, har en resepolicy och har också börjat se över energiförbrukningen i våra lokaler. Alla kan vi göra något för att börja förändringen – och utvecklingen – mot ett hållbarare Blekinge.
 
En annan fråga som är aktuell just nu är ett nytt trafikförsörjningsprogram som är under beredning för att beslutas på regionstyrelsen den 16 mars. Att få fler att nyttja kollektivtrafik i stället för bilen är en viktig utmaning för oss och är en väg mot ett hållbarare Blekinge.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.