NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 18 SEPTEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Jämställdhet bra för tillväxten
Region Blekinge driver ett strategiskt utvecklingsarbete för att skapa ökad tillväxt och attraktionskraft i regionen, med jämställdhet som en tillväxtfaktor. Utmaningarna finns beskrivna i Blekingestrategin. Grunden till arbetet är slutsatser i OECD:s analys av Småland Blekinge och aktuell forskning.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

Forskning visar på många vinster med att arbeta med jämställdhet, till exempel är jämställda arbetsplatser mer lönsamma och har lägre sjukskrivningstal. Grupper med jämn representation av kvinnor och män har dubbelt så hög innovationspotential än grupper med överrepresentation av ett av könen. Om Sverige vore jämställt skulle vår BNP öka med 21 procent*, vi skulle ha fler innovationer och ett mer demokratiskt samhälle.

Blekingestrategin har som mål att verka för insatser som ger män och kvinnor samma rätt och möjligheter till makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet och synliggörande av kvinnors och mäns villkor. Region Blekinge arbetar med jämställdhet på flera sätt. Ett har varit genom projektet Resurscentra för tillväxt i Blekinge.
Resurscentra för tillväxt i Blekinge är ett projekt som drivs av Region Blekinge med medel från Tillväxtverket. Arbetet avslutas i oktober och har inriktats på att sätta igång processer och utvecklingsinsatser för ökad tillväxt och regional attraktionskraft, med jämställdhet som medel. Utgångspunkten i projektet har varit att synliggöra kvinnors villkor och kvinnors förutsättningar i det regionala tillväxtarbetet.

Enligt OECD:s rapport för Småland-Blekinge anses just jämställdhet vara en av de i särklass viktigaste faktorerna för ökad tillväxt i Blekinge.

* Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen.
Läs också Region Värmlands handledning
Schyst! - En inspirationskälla till jämlik kommunikation.
Vad är jämställdhet?
Hör Pernilla Alexandersson på AddGender förklara skillnaden mellan köns-, genus och jämställdhetsperspektiv.
Det här är några aktiviteter som har genomförts inom ramen för projektet
  • Två pilotföretag inom mansdominerad sektor, Svennes Verktygsmekaniska AB och Tre D Mekaniska AB, har arbetat med att fördjupat sin verksamhetsutveckling med jämställdhet som verktyg för att öka lönsamheten.
  • Kartläggning och analys, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, av strukturella hinder som finns för att erbjuda alla gymnasieelever samma möjlighet att starta UF-företag, oavsett vilken skola man går i eller var man bor.
  • Utredning av behoven av kompletteringar i inkubatorverksamheten med stöd som har fokus på entreprenören och inte affärsidén. Detta med tanke på besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar, en bransch där många kvinnor verkar och som har stor potential att utvecklas i Blekinge.
  • I samverkan med Ung Företagsamhet (UF) och Blekinge Business Incubator identifierat hinder, möjligheter och aktiviteter kopplat till ovanstående.
  • Genomfört två träffar mot målgruppen beslutsfattare inom skolväsendet för att sprida goda exempel kring hur andra regioner har lyckats erbjuda UF för alla gymnasielever och hur eleverna upplever sitt UF år.
  • Kopplat till kartläggningen för inkubatorn genomför vi en utvecklingsdag för att tillsammans med företagsfrämjare utveckla en affärsutvecklingsmodell anpassat för kreativa och kulturella näringar, (KKN).
  • Genomför grundutbildning i social hållbarhet med fokus på jämställdhet. Utbildningen riktar sig till Region Blekinge och samarbetspartners. I utbildningen ingår även arbete för att stärka Region Blekinges rådgivning, kvalitetssäkra bedömningskriterier samt ta fram ett verktyg för uppföljning av de regionala tillväxtmedlen, utifrån ett jämställdhetsperspektiv.     
  • Deltagit vid Ronneby företagsmässa med Genusfotografen och utställningen Stötta manligt företagande.
Varför är det bara män på bilderna?
Bilderna i nyhetsbrevets sidhuvud kommer från utställningen Stötta manligt företagande. Den är skapad av Genusfotografen Tomas Gunnarsson tillsammans med jämställdhetsföretaget Add Gender.

Utställningen gjordes som ett svar på Tillväxtverkets program för att främja kvinnors företagande eftersom det visar sig att även män kan behöva stöttning då de exempelvis oftare skadar sig på jobbet och oftare sätter sina företag i konkurs. Fotona visar män som driver företag men är utmanande eftersom vi inte är vana vid att se män gestaltas på det sättet.

Hela utställningen går att se här. Är din organisation intresserad av att låna utställningen? Kontakta Catharina.Rosenquist@regionblekinge.se.
Se, lyssna på
och bli plåtad av
Genusfotografen


Aktiviteter Näringslivsdagen i Karlskrona den 9 oktober
Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen, berättar om hur bilder kan cementera snäva könsroller och konservera föråldrade maktstrukturer – eller förändra, spränga gränser och skapa handlingsutrymme. Han belyser genus utifrån ett normkritiskt perspektiv med utgångspunkt i kommunikation, såsom reklam, marknadsföring och information i tidningar, på webben, med mera.

Lyssna på Tomas
seminarium fredag 9 oktober kl.13.15-14.15 i Tält A

Låt Tomas ta din genusbild
Hur ser din genusbild ut? Genusfotografen Tomas Gunnarsson tar ett fotografi av dig – en utmaning om du vill! Tomas är på plats i Region Blekinges monter under fredagen.

Välkommen!

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.